Faculty's Internal Quality Assurance System

The Faculty's Internal Quality Assurance System (Information available only in Catalan)

The Autonomous University of Barcelona (UAB) has designed its own Internal Quality Assurance System (SGIQ/UAB), in accordance with the directives from AQU Catalonia (The Catalan University Quality Assurance Agency), ANECA (The Spanish National Agency for Quality Assessment and Accreditation) and ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). Our Faculty's tailor-made Internal Quality Assurance System (SGIQ) reflects our strong commitment to offering quality studies which include measures for constant revision and improvement.

On 23 November 2010, the Catalan University Quality Assurance Agency (AQU) gave our faculty's Internal Quality Assurance System (SGIQ) a positive evaluation within the framework of its AUDIT programme (certificate).

 

INSTITUTIONAL ACCREDITATION

On November 23, 2021, the Ministry of Universities decided to grant institutional accreditation to the Faculty of Education Sciences after, on May 26, 2020, the Agency for the Quality of the University System of Catalonia certified the IQAS of the center.

 

FACULTY QUALITY COMMISSION

She is responsible for the elaboration, updating and monitoring of the Centre’s quality policy and objectives and oversees their dissemination and implementation.

Composition

 

Manual del SGIQ de la Facultat de Ciències de l'Educació

Mapa de processos del SGIQ de la Facultat de Ciències de la Educació

Dashboard (Currently in process)

 

SGIQ PROCESSES IN THE FACULTY

PE: strategic processes; PC: key processes; PS: suppor processes

Strategic processes

PE01. Definició de la política i objectius de qualitat.

PE02. Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ).

PE03. Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions.

PE04. Definició de la política la formació i l'avaluació del professorat.

PE05. Definició de la política la formació i l'avaluació del PAS

PE06. Certificació de la implantació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)

PE07. Acreditació Institucional

Key processes

PC01. Definició dels perfils d'ingrés, accés als estudis i graduació

PC02. Programació docent de les assignatures. Guies docents

PC03. Gestió de les Pràctiques Externes.

PC04. Gestió dels Treballs de Final d'Estudis.

PC05. Orientació a l'alumnat

PC06. Avaluació de l'alumnat.

PC07. Gestió de la mobilitat de l'alumnat, del professorat i del PAS

PC08. Seguiment, avaluació i millora de les titulacions oficials.

PC09. Modificació i extinció de titulacions oficials.

PC10. Gestió documental.

PC11. Acreditació de titulacions oficials

Support processes

PS01. Gestió dels recursos econòmics i materials

PS02. Gestió de Serveis.

PS03. Organització i gestió acadèmica

PS04. Gestió de suggeriments, queixes i felicitacions

PS05. Satisfacció dels col·lectius

PS06. Inserció laboral de les persones titulades

PS07. Informació pública i rediment de comptes

 

SGIQ's REVIEW

Faculty of Education Sciences' SGIQ is reviewed annually. You will be able to check individual review reports and approved processes at Informe Resum de la Revisió del SGIQ 2024

SGIQ'S review is part of the Center's Quality Management Report (Informe de Gestió de la Qualitat del Centre, IGQC).