SGIQ de la Facultat

           
Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Ciències de l'Educació

 
La Facultat de Ciències de l'Educació parteix del supòsit que la qualitat és un aspecte estratègic per a la millora continua en el desenvolupament de les seves  tasques.  El caire holístic de la qualitat ha d'impregnar el conjunt d'activitats  de la Facultat i en aquest sentit s'alinea amb la "política de qualitat de la UAB" impulsada per l'equip de Govern.
La implementació de processos que tenen com a eix central la qualitat suposa la consideració d'una realitat dinàmica, on les persones es valoritzen com a factor humà i en la que l''organització treballa en la cerca de respostes més adequades   a les necessitats formatives i realitats individuals i socials

 
Enllaç Sistema Intern UAB

Certificat AUDIT 

Manual del Sistema Intern de Qualitat de la Facultat de Ciències de l'Educació 

   
 

Processos estratègics Propietari del procés Procedència SGIQ_UAB 
PE1: Definició de la política i
objectius de qualitat
 
Degà/na 
PE1 del SGIQ_UAB
PE2: Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)  
Vicedeganat de qualitat i innovació
PE2 del SGIQ_UAB
PE3: Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions  
Vicerector de Política
Acadèmica 
PE3+PC1+PC8 del SGIQ_UAB
PE6:Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters Universitaris
 
 
Responsable de Qualitat  
 
Processos claus Propietari del procés Procedència SGIQ_UAB
PC2: Programació docent de les assignatures. Guies Docents Vicedeganat d'Estudis i Coordinadors de les Titulacions PC2 al SGIQ_UAB
PC3 (a): Gestió dels treballs final d’estudis Vicedeganat d'Estudis PC3 al SGIQ_UAB
PC3 (b): Gestió de les pràctiques externes Vicedeganat de Pràcticum PC3 al SGIQ_UAB
PC4: Orientació a l’estudiant  
Coordinadors/es de titulació
PC4 al SGIQ_UAB
PC5: Avaluació de l’estudiant  
Vicedeganat d'Estudis
PC5 al SGIQ_UAB
PC6: Gestió de la mobilitat dels estudiants Vicedeganat de Relacions Internacionals PC6 al SGIQ_UAB
PC7: Seguiment, avaluació i millora de les titulacions Responsable de Qualitat   
PC8A: Modificació de titulacions de graus i màsters universitaris 
 
Responsable de Qualitat  
 
Processos de suport Propietari del procés Procedència SGIQ_UAB
PS3: Gestió de recursos materials i serveis  
Degà/na  
PS3 al SGIQ_UAB
PS5: Gestió de queixes i suggeriments, i satisfacció dels grups d’interès  
Degà/na

 
PS5+PS6 al SGIQ_UAB