SGIQ de la Facultat

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat d'Economia i Empresa (SGIQ_FEiE) reflecteix el compromís ferm de la Facultat amb la qualitat dels seus programes formatius de grau i màster. La Facultat d'Economia i Empresa va obtenir, per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’avaluació positiva dins del programa AUDIT amb data del 23 de novembre de 2010.

El SGIQ_FEiE s’ha elaborat a partir del Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (Portal SIGQ de la UAB) desenvolupat per la UAB. Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQU.CAT, ANECA i ENQA.


COMISSIÓ DE QUALITAT DE LA FACULTAT
És la responsable de l’elaboració, l’actualització i el seguiment de la política i objectius de qualitat del Centre i vetlla per la seva difusió i implantació.

Composició, funcions i competències (.pdf)


MANUAL DEL SGIQ DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA (.pdf


PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA
 

Processos estratègics (PE)
        PE1: Definició de la política i objectius de qualitat (.pdf)
        PE2: Definició, desplegament i seguiment del SGIQ (.pdf)
        PE3: Verificació de titulacions de Grau i de Màster Universitari (.pdf
        PE6: Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters Universitaris (.pdf)
 
Processos claus (PC)
        PC2: Programa docent de les assignatures. Guies docents (.pdf)
        PC3.1: Gestió de les pràctiques externes (.pdf)
        PC3.2: Gestió del Treballs de Fi d'Estudis (.pdf)
        PC4: Orientació a l'estudiant (.pdf
                 •    Pla d’Acció Tutorial (PAT) (.pdf)
                 •    Infografia PAT Graus (.pdf)
                 •    Infografia PAT Màsters (.pdf)
        PC5: Avaluació de l'Estudiant (.pdf)
        PC6: Gestió de la mobilitat dels estudiants (.pdf)
        PC7: Seguiment, avaluació i millora de les titulacions (.pdf
                 •    Estudi d’abandonament (.pdf)
        PC8.1: Modificació de les titulacions de Grau i de Màster Universitari (.pdf)
 
Processos de suport (PS)
        PS3: Gestió de recursos materials i serveis (.pdf)
        PS5: Gestió de les queixes i suggeriments (.pdf)


REVISIÓ DEL SGIQ_FEiE
Informe de revisió 2016/2017 (.pdf)