SGIQ de la Facultat

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (SGIQ UAB) amb el propòsit de reflectir el ferm compromís d'oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agencies de qualitat AQUANECA, i ENQA.

El SGIQ de la Facultat de d'Economia i Empresa assumeix el compromís de la UAB i contribueix a oferir uns estudis de qualitat que garanteixin el desenvolupament de les competències, habilitats i aptituds establertes en els diferents programes formatius del Centre, per tal d'acomplir amb l'objectiu fonamental d'oferir una formació científica de grau i de postgrau fonamentada en les necessitats i les expectatives dels seus usuaris i usuàries, i de la societat en general, i que afavoreixi la inserció laboral dels seus titulats i titulades.

El 23 de novembre de 2010 el SGIQ de la Facultat d'Economia i Empresa va obtenir l'avaluació positiva de l'AQU, en el marc del programa AUDIT (certificat).

 

Acreditació institucional

En data 25 de maig de 2021 el Ministerio de Universidades va resoldre concedir l’acreditació institucional a la Facultat d’Economia i Empresa després que, el 2 de març de 2021, l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya certifiqués el SGIQ del centre.

 

COMISSIÓ DE QUALITAT DE LA FACULTAT

És la responsable de l’elaboració, l’actualització i el seguiment de la política i objectius de qualitat del Centre i vetlla per la seva difusió i implantació.
ComposicióMANUAL DEL SGIQ DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA (.pdf


Mapa de processos del SGIQ de la Facultat d'Economia i Empresa (.pdf)


Calendari i Agenda Visita Comité Avaluació Extern (.pdf)


Informe final d'AQU de certificació (.pdf)


PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA
 

Processos estratègics (PE)
        PE01: Definició de la política i objectius de qualitat (.pdf)
        PE02: Definició, desplegament i seguiment del SGIQ (.pdf)
        PE03: Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions (.pdf)
        PE04: Definició de la política del PDI (.pdf)
        PE05: Definició de la política del PAS (.pdf)   

Processos claus (PC)       
        PC01: Definició de perfils d’ingrés, graduació i accés als estudis (.pdf)
        PC02: Programa docent de les assignatures. Guies docents (.pdf)
        PC03: Gestió de les pràctiques externes (.pdf)
        PC04: Orientació a l'estudiant (.pdf)
                •    Pla d’Acció Tutorial (PAT) (.pdf)
                •    Infografia PAT Graus (.pdf)
                •    Infografia PAT Màsters (.pdf)
        PC05: Avaluació de l'Estudiant (.pdf)
        PC06: Gestió de la mobilitat dels estudiants (.pdf)
        PC07: Seguiment, avaluació i millora de les titulacions (.pdf
                 •    Estudi d’abandonament (.pdf)
        PC08: Modificació de les titulacions de Grau i de Màster Universitari (.pdf)
        PC09: Gestió documental (.pdf)
        PC10: Acreditació de titulacions oficials (.pdf)
        PC11: Gestió del Treballs de Fi d'Estudis (.pdf)

Processos de suport (PS)
       PS01: Formació i Innovació Docent del PDI (.pdf)
       PS02: Formació del PAS (.pdf)
       PS03: Gestió dels serveis (.pdf)
       PS04: Organització i gestió acadèmica (.pdf)
       PS05: Gestió de les queixes i suggeriments (.pdf)
       PS06: Satisfacció dels grups d’interès (.pdf)
               •    Accions per incentivar la participació de l’alumnat a les enquestes (.pdf)
       PS07: Inserció laboral dels titulats (.pdf)
       PS08: Informació pública i rendició de comptes (.pdf)
       PS09: Avaluació de l’activitat docent del PDI (.pdf)
       PS10: Avaluació del PAS (.pdf)
       PS11: Gestió de recursos materials (.pdf)

 

REVISIÓ DEL SGIQ_FEiE
Informe de revisió 2016/2017 (.pdf)
Informe de revisió 2019/2020 (.pdf)