Faculty's SGIQ

The Autonomous University of Barcelona (UAB) has designed its own Internal Quality Assurance System (SGIQ UAB), in accordance with the directives from AQU Catalunya (The Catalan University Quality Assurance Agency), ANECA (The Spanish National Agency for Quality Assessment and Accreditation) and ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). 

Our Faculty’s tailor-made Internal Quality Assurance System (SGIQ) reflects our strong commitment to offering quality studies which include measures for constant revision and improvement.

On 23 November 2010, the Catalan University Quality Assurance Agency (AQU) gave our faculty’s Internal Quality Assurance System (SGIQ) a positive evaluation within the framework of its AUDIT programme (certificate).

On 2 March 2021, the Catalan University Quality Assurance Agency (AQU) gave our faculty’s Internal Quality Assurance System (SGIQ) a favorable evaluation within the framework of the SGIQ certification (certificate).

 

Institutional Certification

On 25th May 2021 the Ministerio de Universidades gave the institutional certification of the Faculty of Economics and Business Studies. Previously the implementation of the SGIQ (Internal Quality Assurance System)  was certified  by  AQU Catalunya (The Catalan University Quality Assurance Agency) on 2nd March 2021.

 

QUALITY COMMITTEE OF THE FACULTY

It is responsible for the elaboration, updating, and monitoring of the quality policy and objectives of FEiE and must ensure its dissemination and implementation.
Composition

 

(Information available only in Catalan)

 

MANUAL DEL SGIQ DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA (.pdf


Mapa de processos del SGIQ de la Facultat d'Economia i Empresa (.pdf)


PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA
 

Processos estratègics (PE)
        PE01: Definició de la política i objectius de qualitat (.pdf)
        PE02: Definició, desplegament i seguiment del SGIQ (.pdf)
        PE03: Disseny, creació i extinció de titulacions. Mapa de titulacions (.pdf)
        PE04: Definició de la política del PDI (.pdf)
        PE05: Definició de la política del PAS, formació i avaluació (.pdf)   

Processos claus (PC)       
        PC01: Definició de perfils d’ingrés, graduació i accés als estudis (.pdf)
        PC02: Programa docent de les assignatures. Guies docents (.pdf)
        PC03: Gestió de les pràctiques externes (.pdf)
        PC04: Orientació a l'estudiant (.pdf)
                •    Pla d’Acció Tutorial (PAT) (.pdf)
                •    Infografia PAT Graus (.pdf)
                •    Infografia PAT Màsters (.pdf)
        PC05: Avaluació de l'Estudiant (.pdf)
        PC06: Gestió de la mobilitat de l'alumnat, PAS i PDI (.pdf)
        PC07: Seguiment, avaluació i millora de les titulacions (.pdf
                 •    Estudi d’abandonament (.pdf)
        PC08: Modificació de titulacions (.pdf)
        PC09: Gestió documental (.pdf)
        PC10: Acreditació de titulacions de graus i màsters universitaris (.pdf)
        PC11: Gestió del treballs de fi d'estudis (TFE) (.pdf)

Processos de suport (PS)
       PS01: Formació i Innovació docent del PDI (.pdf)
       PS02: Gestió de recursos materials (.pdf)
       PS03: Gestió del serveis (.pdf)
       PS04: Organització i gestió acadèmica (.pdf)
       PS05: Gestió de queixes, suggeriments i felicitacions (.pdf)
       PS06: Satisfacció dels grups d’interès (.pdf)
               •    Accions per incentivar la participació de l’alumnat a les enquestes (.pdf)
       PS07: Inserció laboral dels titulats (.pdf)
       PS08: Informació pública i rendició de comptes (.pdf)
       PS09: Avaluació de l'activitat docent del PDI (.pdf)

 

REVISIÓ DEL SGIQ_FEiE
Informe de revisió 2016/2017 (.pdf)
Informe de revisió 2019/2020 (.pdf)
Informe de revisió 2020/2021 (.pdf)
Informe de revisió 2021/2022 (.pdf)