Estudiants de batxillerat

Estudiants de batxillerat

Per accedir a la universitat, els estudiants de batxillerat han de fer les proves d'accés a la universitat (PAU).

Les proves

Mitjançant les PAU o selectivitat els estudiants dissenyen la seva pròpia prova d'accés a la universitat triant les matèries de modalitat de les quals es volen examinar, segons els estudis als quals volen accedir.

Les PAU tenen dues parts:

a) Fase general: obligatòria, superar-la permet accedir a la universitat i té validesa indefinida. Consta de cinc exercicis que corresponen a les matèries comunes de segon de batxillerat (Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera i Història) i una de les matèries comunes d'opció, que tria l'estudiant, però no cal que l'hagi cursat i, fins i tot, no cal que sigui del batxillerat que ha fet.
Puntuació: cada exercici es valora de 0 a 10 punts. La qualificació de la fase general és la mitjana aritmètica dels cinc exercicis. Cal aprovar aquesta fase obligatòriament per accedir als estudis universitaris. Té validesa indefinida. Per poder fer la mitjana amb la nota del batxillerat, la qualificació de la fase general ha de ser igual o superior a 4.
Respecte a la nota final, la mitjana del batxillerat suposa el 60 % i la nota de la fase general un 40 %. La nota final ha de ser igual o superior a 5.

b) Fase específica: és voluntària, té com a finalitat calcular una nota d'admissió per a cada un dels títols als quals l'estudiant vol accedir i té validesa per als dos cursos acadèmics següents. L'estudiant es pot examinar d'un màxim de tres matèries de modalitat de segon de batxillerat diferents de la triada per a la fase general. I a més, la matèria comuna d’opció examinada en la fase general, també es tindrà en compte per a fer el càlcul de la nota d’admissió, sempre i quan la qualificació sigui igual o superior a 5, com la resta de matèries de la fase específica.

Els exercicis només es poden tenir en compte per calcular la nota d'admissió si:

  • S'han superat, cada un d'ells independentment, amb una qualificació igual o superior a 5 punts.
  • Són matèries vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el grau per al qual se sol·licita l'admissió.

La qualificació obtinguda en cada matèria es multiplica almenys per 0,1, però les universitats poden elevar aquest paràmetre fins a 0,2 en les matèries que es considerin més idònies d'acord amb els estudis que es volen cursar.
Consulta les taules de ponderacions de les matèries de modalitat de batxillerat per a l'accés a la universitat

Les dues millors qualificacions se sumen a la nota d'accés de l'estudiant. La nota resultant és la que utilitzen les universitats per adjudicar les places en els estudis en què el nombre de sol·licituds superi el de places ofertes.

Les matèries de modalitat

Aquestes matèries, que es cursen a segon de batxillerat, es distribueixen en les cinc branques de coneixement en què s'agrupen els estudis universitaris. Trobareu tota la informació sobre els exàmens a la pàgina de la Generalitat.

Nota d'admissió

L'actual model d'accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d'admissió: l'estudiant obté una nota d'admissió específica per a cada títol de grau i universitat en què sol·liciti que se l'admeti.

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau en el qual es fa la preinscripció.

Es calcula amb la fórmula:

nota d'admissió = nota d'accés + a M1 + b M2

On M1 i M2 són les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin la millor nota d'admissió, i a i b paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, aplicables a l'accés a la universitat en la preinscripció, es poden consultar al web: https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/sobre-preinscripcio/ponderacions/

Exemple:
L'Ona és una estudiant que vol fer Periodisme. La nota de tall per accedir-hi ha estat els últims anys superior a 7. La nota del seu expedient de batxillerat és 8,2 i la qualificació global de la fase general de les PAU ha estat de 7,46. Amb aquestes qualificacions la seva nota d'accés a la universitat és de 7,90. Es presenta a la fase específica per apujar aquesta nota. S'examina d'Economia de l'Empresa, Geografia i Literatura Universal, tres matèries vinculades a la branca de coneixement dels estudis que vol cursar. Obté unes qualificacions de 8, 7,5 i 6. D'aquestes, li tindran en compte només les dues qualificacions que, un cop ponderades, proporcionin la millor nota. La d'Economia de l'Empresa, en què ha obtingut un 8, és una de les matèries que la universitat elegida considera especialment vinculada als estudis de Periodisme i li ha donat una ponderació de 0,2. Per tant, el 8 se li multiplica per 0,2 amb un resultat d'1,60, mentre que el 7,5 de Geografia només se li multiplica per 0,1 perquè la universitat no la considera tan idònia per als estudis que vol fer. Això li dóna una puntuació de 0,75. La nota d'admissió de l'Helena per a aquests estudis és de 10,25 (7,90 + 1,60 + 0,75).

Adjudicació de places

L'adjudicació de places es fa en funció de la nota d'admissió obtinguda per l'estudiant.

En igualtat de condicions, tenen preferència els alumnes de batxillerat que, en la fase obligatòria de la prova d'accés (fase general), s'hagin examinat d'una assignatura de modalitat de segon de batxillerat vinculada a la branca de coneixement a la qual estiguin relacionats els estudis als quals vol accedir. En el cas dels alumnes de CFGS, la preferència d'accés es determina per l'adscripció de cada un dels títols de CFGS a una branca de coneixement.

Convocatòries i inscripció

Es fan dues convocatòries l'any, al juny i al setembre, i ara ja no hi ha un límit de convocatòries per superar les proves.

Per poder fer les PAU s'ha de formalitzar la matrícula per Internet al Portal d'accés a la universitat

Els estudiants matriculats a segon curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya han de matricular-se en dues fases: prematrícula i formalització definitiva de la matrícula.

D'altra banda, la superació de la fase general també té validesa indefinida, però les qualificacions de la fase específica tenen una validesa de dos cursos.

Els estudiants amb les proves d'accés de normatives anteriors aprovades poden presentar-se a la fase específica del nou model de les PAU.

Revisió d'examen

Un cop coneguts els resultats de les PAU, els estudiants poden sol·licitar verificació o nova correcció dels exercicis en què considerin incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i específics de correcció. Aquestes dues sol·licituds són excloents entre si (per a un mateix exercici només es pot sol·licitar reclamació o doble correcció).