Retitulació Ciències Empresarials

Canvi d'estudis espanyols 2020/21

ACCÉS PER CANVI D'ESTUDIS UNIVERSITARIS ESPANYOLS PARCIALS - 2020/2021
 

PLACES DISPONIBLES
 

Titulació de grau Places ofertes
Administració i Direcció d’Empreses (Campus Bellaterra) 2
Administració i Direcció d’Empreses en Anglès (Campus Bellaterra) 2 *
Administració i Direcció d’Empreses + Dret (Campus Bellaterra) 1
Comptabilitat i Finances (Campus Sabadell) 2
Economia (Campus Bellaterra) 2
Economia en Anglès (Campus Bellaterra) 2 *
Empresa i Tecnologia (Campus Sabadell) 1


REQUISITS D’ACCÉS

 • Podran sol·licitar l'admissió a un estudi de grau les persones a les quals se'ls reconegui trenta o més crèdits d’estudis universitaris oficials espanyols iniciats, en aplicació del que disposa l’apartat 1 de l’article 29 del Reial Decret 412/2014, de 6 de juny.

A l'efecte de la valoració de l'expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l'alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d'admissió.

 • No podran accedir per aquesta via les persones en l'expedient acadèmic d'origen de les quals constin assignatures de què s'hagin matriculat i no hagin superat per tercera vegada o successives vegades.
 • Tampoc no podran accedir per aquesta via, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, les persones a les quals se'ls reconegui un 75 % o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir. El rector o rectora de la UAB, a proposta del deganat o de la direcció del centre, podrà deixar sense efecte aquesta limitació, en el cas d'estudis amb places vacants.
 • Els esportistes d'alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i que vulguin continuar els seus estudis a la UAB, de conformitat amb l'article 56.4 del Reial decret 1892/2008, seran admesos als estudis sol·licitats, sense que ocupin les places reservades per a aquesta via, sempre que compleixin la resta de requisits d'aquest article.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès o Economia en Anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès mínim de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.


LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

Per titulacions impartides a Bellaterra: ga.economia.empresa@uab.cat

Per titulacions impartides a Sabadell: ga.campus.sabadell@uab.cat

 

CALENDARI

REACTIVACIÓ DEL TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ (que s'havia aturat per la situació de crisi sanitària).

Sol·licitud d’admissió: fins el 17 de juny de 2020 (les sol·licituds s'acceptaran escanejades, per mail)
Resolució provisional d’admissió: 29 de juliol de 2020

Resolució d’admissió: 14 de setembre de 2020
Matriculació titulacions del Campus de Bellaterra: pendent de concretar
Matriculació titulacions del Campus de Sabadell: pendent de concretar

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 • Imprès de sol.licitud degudament emplenat, que podràs obtenir personalment a la Gestió Acadèmica.
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal o fotocòpia compulsada de l'expedient, on consti, si escau, la branca de coneixement dels estudis.
 • Pla d'estudis dels estudis d'origen.
 • Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
 • Resguard d'ingrés de l'import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d'exempció o bonificació d'aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès o Economia en Anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès mínim de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES

La baremació i la selecció de l’expedient acadèmic dels estudiants que sol·licitin l’accés es farà d’acord amb els criteris següents:

 • Primer, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Segon, les persones procedents d'estudis no afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Les sol•licituds s’ordenaran d’acord amb els criteris establerts a l’article 26 de la normativa d’acadèmica de la UAB, aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.


PUBLICACIÓ DE RESOLUCIONS

El 22 de maig de 2020 es farà pública al tauler d’anuncis i en la pàgina Web de la Facultat (www.uab.cat/economia-empresa) la proposta de resolució del degà de la Facultat.

Els alumnes en llista d’espera s’hauran d’informar a la Gestió Acadèmica del centre, el dia 7 de setembre, de si han quedat places vacants un cop transcorreguda la matriculació dels alumnes admesos.

MATRICULACIÓ

 • Campus de Bellaterra: Els alumnes admesos formalitzaran la seva matrícula el dia 17 de juliol de 2020. L’horari per a formalitzar la matrícula es podrà consultar en el tauler d’anuncis i en la pàgina Web de la Facultat (www.uab.cat/economia-empresa).
 • Campus de Sabadell: Els alumnes admesos formalitzaran la seva matrícula entre el dia 2 i el 4 de setembre. El dia i l'hora concrets per a formalitzar la matrícula es podran consultar en el tauler d’anuncis i en la pàgina Web de la Facultat (www.uab.cat/economia-empresa).

En cas que algun alumne admès no formalitzi la matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.


DOCUMENTACIÓ


NORMATIVA RELACIONADA

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.