Estudiants internacionals: batxillerat UE

Batxillerat UE o conveni bilateral

Els estudiants que han acabat el batxillerat en un estat de la UE poden accedir a la universitat espanyola en les mateixes condicions que els alumnes espanyols que han superat la fase general de les PAU, si compleixen els requisits per accedir a la universitat en el seu país d'origen. Aquests estudiants poden presentar-se a la fase específica després d'obtenir la credencial corresponent que certifiqui que compleixen els requisits d'accés a la universitat en el sistema educatiu del seu país.

Països UE i altres amb règim de reciprocitat: 
Alemanya, Andorra, Àustria, Batxillerat Europeu, Batxillerat Internacional, Bèlgica, Bulgària, Colòmbia, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa, Xina i Xipre.

L'estudiant ha de verificar els requisits d'accés a través de la UNED. La informació relacionada es pot consultar a: http://unedasiss.uned.es/home.

Quan l'estudiant tingui la credencial de la UNED, ha de tramitar la preinscripció a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat.

Més informació a través de la UNED:
Tel. +34 91 398 6614 / +34 91 398 6616
Tel. +34 91 398 8984 / +34 91 398 6612 

Email: unedasiss@adm.uned.es

Cal tenir en compte que:

  • No poden accedir per aquesta via els alumnes que ja hagin accedit prèviament a una universitat espanyola.
  • Cal fer les proves d'aptitud personal d'aquelles titulacions que ho exigeixin.
  • Els estudiants no han de fer cap prova per acreditar la competència lingüística dels idiomes en què s'impartiran els ensenyaments a la UAB.
  • Les persones que tinguin qualificació de les PAU - Universitats Catalanes/EBAU Universitats espanyoles i també estrangera, només poden utilitzar una de les dues qualificacions d'accés.

La nota d'admissió per als alumnes que vulguin apujar la nota i optar a 14, tenen 2 opcions:

  1. L'alumne fa matèries de fase específica de PAU a qualsevol universitat de l'Estat i es tenen en compte les dues qualificacions que, un cop ponderades, donin les notes més altes.
  2. L'alumne fa matèries de les Proves de Competències Específiques (PCE) UNED i es tenen en compte les dues qualificacions que, un cop ponderades, donin les notes més altes, sempre i quan aquestes matèries siguin ponderables a Catalunya.