Informació específica

Accés per canvi d'estudis espanyols - curs 2022/23

 
RESOLUCIONS DEFINITIVES - 16/6/2022

 

PLACES DISPONIBLES
 

Titulació de grau Places ofertes
Administració i Direcció d’Empreses (Campus Bellaterra) 2
Administració i Direcció d’Empreses en Anglès (Campus Bellaterra) 2 *
Administració i Direcció d’Empreses + Dret (Campus Bellaterra) 1
Comptabilitat i Finances (Campus Sabadell) 2
Economia (Campus Bellaterra) 2
Economia en Anglès (Campus Bellaterra) 2 *
Empresa i Tecnologia (Campus Sabadell) 1

 

REQUISITS D’ACCÉS

 • Podran sol·licitar l'admissió a un estudi de grau les persones a les quals se'ls reconegui trenta o més crèdits d’estudis universitaris oficials espanyols iniciats, en aplicació del que disposa l’apartat 1 de l’article 29 del Reial Decret 412/2014, de 6 de juny.

A l'efecte de la valoració de l'expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l'alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d'admissió.

 • No podran accedir per aquesta via les persones en l'expedient acadèmic d'origen de les quals constin assignatures de què s'hagin matriculat i no hagin superat per tercera vegada o successives vegades.
 • Tampoc no podran accedir per aquesta via, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, les persones a les quals se'ls reconegui un 75 % o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir. El rector o rectora de la UAB, a proposta del deganat o de la direcció del centre, podrà deixar sense efecte aquesta limitació, en el cas d'estudis amb places vacants.
 • Els esportistes d'alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i que vulguin continuar els seus estudis a la UAB, de conformitat amb l'article 56.4 del Reial decret 1892/2008, seran admesos als estudis sol·licitats, sense que ocupin les places reservades per a aquesta via, sempre que compleixin la resta de requisits d'aquest article.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès o Economia en Anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès mínim de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.


LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

 • Per titulacions impartides al Campus de Bellaterra:
  • Formulari web Bellaterra (només per estudiants amb signatura electrònica). La documentació s'adjuntarà escanejada.
  • O presencialment a la Gestió Acadèmica, dins de l'horari d'atenció (dimarts, dimecres i dijous, de 10 a 13:30 i de 16 a 18:30). La documentació s'aportarà en paper

           IMPORTANT: Si vols fer el tràmit per obtenir la teva signatura electrònica, pots consultar aquesta informació 

 • Per titulacions impartides al Campus de Sabadell (Grau en Comptabilitat i Finances, i en Empresa i Tecnologia): 
  • A la Gestió Acadèmica, dintre de l'horari d'atenció presencial (de dilluns a divendres, de 10 a 13h i les tardes de dilluns i dijous de 15 a 16:30).
  • O bé per correu postal a:  UAB-Gestió Acadèmica Campus de Sabadell  c/ Emprius número 2, 08202-Sabadell (Barcelona-Spain)

 

CALENDARI

Sol·licitud d’admissió: del 25 de febrer a l'1 d'abril de 2022
Resolució provisional d’admissió: 20 de maig de 2022
Resolució d'admissió: 16 de juny de 2022

Matriculació titulacions del Campus de Bellaterra: 15 de juliol de 2022
Matriculació titulacions del Campus de Sabadell: entre el dia 6 i el 9 de setembre de 2022

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Si presentes la teva SOL·LICITUD ONLINE mitjançant el formulari anterior, ens hauràs d'adjuntar:

 • Imprès de sol·licitud signat amb certificat digital. No s’acceptaran sol·licituds sense la signatura amb certificat digital en aquest tràmit online.
 • La resta de documentació es podrà adjuntar escanejada al formulari. Veieu la relació de documents a continuació.

Si presentes la teva sol·licitud a la Gestió Acadèmica, ens hauràs de lliurar tota la documentació en paper:

 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat 
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal o fotocòpia compulsada de l'expedient, on consti, si escau, la branca de coneixement dels estudis.
 • Pla d'estudis dels estudis d'origen.
 • Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
 • Resguard d'ingrés de l'import del preu públic de la sol·licitud (54,54€. Els estudiants amb condició de Família Nombrosa o Minusvalidesa tenen descompte)
  • Si presentes la sol·licitud a la Gestió Acadèmica, podràs fer el pagament amb targeta financera
  • Si fas la teva sol·licitud virtualment, hauràs de fer un ingrés al compte bancari de BBVA:   ES48 0182 6035 43 0201609886
 • Documentació acreditativa d'exempció o bonificació d'aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès o Economia en Anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès mínim de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.

 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES

La baremació i la selecció de l’expedient acadèmic dels estudiants que sol·licitin l’accés es farà d’acord amb els criteris següents:

 • Primer, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Segon, les persones procedents d'estudis no afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Les sol•licituds s’ordenaran d’acord amb els criteris establerts a l’article 26 de la normativa d’acadèmica de la UAB, aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.


Els alumnes en llista d’espera s’hauran d’informar a la Gestió Acadèmica del centre, el dia 12 de setembre, de si han quedat places vacants un cop transcorreguda la matriculació dels alumnes admesos.

MATRICULACIÓ

 • Campus de Bellaterra: Els alumnes admesos formalitzaran la seva matrícula el dia 15 de juliol de 2022. L’horari per a formalitzar la matrícula es podrà consultar en el tauler d’anuncis i en la pàgina Web de la Facultat (www.uab.cat/economia-empresa).
 • Campus de Sabadell: Els alumnes admesos formalitzaran la seva matrícula entre el dia 6 i el 9 de setembre de 2022. El dia i l'hora concrets per a formalitzar la matrícula es podran consultar en el tauler d’anuncis i en la pàgina Web de la Facultat (www.uab.cat/economia-empresa).

En cas que algun alumne admès no formalitzi la matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

 

AVÍS: Les persones que no han estat admeses poden passar per la Gestió Acadèmica a recollir la documentació original que han presentat. La custòdia d'aquesta documentació es donarà per finalitzada el 15 d'octubre de 2022. Posteriorment a aquesta data, es procedirà a la destrucció de la mateixa.


NORMATIVA RELACIONADA

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.