Informació específica

Accés per canvi d'estudis espanyols - curs 2024/25

Resolució provisional d’admissió Campus Bellaterra (ADE, ADE anglès, ADE+DRET, ECO i ECO anglès)
Resolució provisional d'admissió Campus Sabadell (CiF i EiT)

PLACES DISPONIBLES 

Titulació de grau Places ofertes
Administració i Direcció d’Empreses (Campus Bellaterra)           2
Administració i Direcció d’Empreses en Anglès (Campus Bellaterra)           2 *
Administració i Direcció d’Empreses + Dret (Campus Bellaterra)           1
Comptabilitat i Finances (Campus Sabadell)           4
Economia (Campus Bellaterra)           2
Economia en Anglès (Campus Bellaterra)           2 *
Empresa i Tecnologia (Campus Sabadell)           1

 

REQUISITS D’ACCÉS

 • Podran sol·licitar l'admissió a un estudi de grau les persones a les quals se'ls reconegui trenta o més crèdits d’estudis universitaris oficials espanyols iniciats, en aplicació del que disposa l’apartat 1 de l’article 3 del Reial Decret 412/2014, de 6 de juny.A l'efecte de la valoració de l'expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l'alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d'admissió.
 • No podran accedir per aquesta via les persones en l'expedient acadèmic d'origen de les quals constin assignatures de què s'hagin matriculat i no hagin superat per tercera vegada o successives vegades.
 • Tampoc no podran accedir per aquesta via, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, les persones a les quals se'ls reconegui un 75 % o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir. El Vicerectorat amb competències sobre l'ordenació dels ensenyaments de grau, a proposta del deganat o de la direcció del centre, podrà deixar sense efecte aquesta limitació, en el cas d'estudis amb places vacants.
 • Els esportistes d'alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i que vulguin continuar els seus estudis a la UAB, de conformitat amb l'article 29.4 del RD 412/2014, seran admesos a les titulacions sol·licitades, sense que ocupin les places reservades per a aquesta via, sempre que compleixin la resta de requisits d'aquest article.
 • Les persones víctimes de violència de gènere, o víctimes d’assetjament sexual, per raó de sexe, per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere i que vulguin continuar els estudis a la UAB, provinents d’una altra universitat catalana, són admeses a les titulacions sol·licitades, sense que ocupin les places reservades per a aquesta via, sempre que compleixin la resta de requisits.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès o Economia en Anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès mínim de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

 • Presentació de sol·licituds online . La documentació es presentarà escanejadaAtenció: les persones admeses hauran de portar tota la documentació d'accés original o compulsada el dia de la matrícula o abans (a Gestió Acadèmica, demanant cita prèvia). En cas contrari, es perdrà la plaça. No s'admetran excepcions.   

CALENDARI

Sol·licitud d’admissió: del 26 de febrer al 5 d’abril de 2024  

Resolució provisional d’admissió Campus Bellaterra (ADE, ADE anglès, ADE+DRET, ECO i ECO anglès) : 17 de maig de 2024 
Resolució provisional d'admissió Campus Sabadell (CiF i EiT): 17 de maig de 2024 

Resolució d'admissió: 19 de juny de 2024

Matriculació titulacions del Campus de Bellaterra: 15 de juliol de 2024 

Matriculació titulacions del Campus de Sabadell: entre el dia 4 i el 6 de setembre de 2024 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 • Escrit de motivació.
 • DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on consti, si escau, l’àmbit de coneixement dels estudis.
 • Pla d'estudis de la titulació d'origen i guies docents de les assignatures cursades. (Si els documents originals són en paper, cal que estiguin segellats per la universitat d’origen. En canvi, siprovenen d’una pàgina web, ens haureu d’indicar l’enllaç des d’on us els heu descarregat).
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès o Economia en anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient. 

Cal tenir en compte:

 • El pagament de la taxa de sol·licitud, 54.54€, es farà en finalitzar la sol·licitud virtual, amb targeta VISA o  MASTERCARD
 • En cas de tenir dret a descompte sobre aquest preu, (Família Nombrosa, Minusvalidesa, etc) es pagarà pel valor total i a continuació es demanarà la devolució de l’import pagat de més, adjuntant la documentació acreditativa pel descompte. Demaneu informació per fer aquest tràmit a ga.economia.empresa@uab.cat
 • Tota la informació d’aquesta convocatòria estarà publicada a la web http://www.uab.cat/economia-empresa i al tauler d’anuncis de la Gestió Acadèmica.

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES

La baremació i la selecció de l’expedient acadèmic dels estudiants que sol·licitin l’accés es farà d’acord amb els criteris següents:

 • Primer, les persones procedents d'estudis afins a l'àmbit de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Segon, les persones procedents d'estudis no afins a l'àmbit de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Dins de cada grup, s’ordenen les sol·licituds en funció de la nota mitjana dels crèdits reconeguts, que es calcula d’acord amb el procediment establert a l’annex VIII d’aquesta normativa.

Els alumnes en llista d’espera s’hauran d’informar a la Gestió Acadèmica del centre, el dia 12 de setembre, de si han quedat places vacants un cop transcorreguda la matriculació dels alumnes admesos.

MATRICULACIÓ

 • Campus de Bellaterra: Els alumnes admesos formalitzaran la seva matrícula el dia 15 de juliol de 2024. L’horari per a formalitzar la matrícula es podrà consultar en el tauler d’anuncis i a la pàgina Web de la Facultat.
 • Campus de Sabadell: Els alumnes admesos formalitzaran la seva matrícula entre el dia 4 i el 6 de setembre de 2024. El dia i hora concrets per a formalitzar la matrícula es comunicarà a la notificació d’admissió.

En cas que algun alumne admès no formalitzi la matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

 

NORMATIVA RELACIONADAReal Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, articles 144 al 150.