Informació específica

Accés per canvi d'estudis espanyols - curs 2023/24

RESOLUCIÓ PROVISIONAL (de data 19/5/23) - Campus Bellaterra

RESOLUCIÓ PROVISIONAL (de data 19/5/23) - Campus Sabadell

PLACES DISPONIBLES
 

Titulació de grau Places ofertes
Administració i Direcció d’Empreses (Campus Bellaterra) 2
Administració i Direcció d’Empreses en Anglès (Campus Bellaterra) 2 *
Administració i Direcció d’Empreses + Dret (Campus Bellaterra) 1
Comptabilitat i Finances (Campus Sabadell) 4
Economia (Campus Bellaterra) 2
Economia en Anglès (Campus Bellaterra) 2 *
Empresa i Tecnologia (Campus Sabadell) 1

 

REQUISITS D’ACCÉS

 • Podran sol·licitar l'admissió a un estudi de grau les persones a les quals se'ls reconegui trenta o més crèdits d’estudis universitaris oficials espanyols iniciats, en aplicació del que disposa l’apartat 1 de l’article 3 del Reial Decret 412/2014, de 6 de juny.

A l'efecte de la valoració de l'expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l'alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d'admissió.

 • No podran accedir per aquesta via les persones en l'expedient acadèmic d'origen de les quals constin assignatures de què s'hagin matriculat i no hagin superat per tercera vegada o successives vegades.
 • Tampoc no podran accedir per aquesta via, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, les persones a les quals se'ls reconegui un 75 % o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir. El Vicerectorat amb competències sobre l'ordenació dels ensenyaments de grau, a proposta del deganat o de la direcció del centre, podrà deixar sense efecte aquesta limitació, en el cas d'estudis amb places vacants.
 • Els esportistes d'alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i que vulguin continuar els seus estudis a la UAB, de conformitat amb l'article 29.4 del RD 412/2014, seran admesos a les titulacions sol·licitades, sense que ocupin les places reservades per a aquesta via, sempre que compleixin la resta de requisits d'aquest article.
 • Les persones víctimes de violència de gènere, o víctimes d’assetjament sexual, per raó de sexe, per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere i que vulguin continuar els estudis a la UAB, provinents d’una altra universitat catalana, són admeses a les titulacions sol·licitades, sense que ocupin les places reservades per a aquesta via, sempre que compleixin la resta de requisits.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès o Economia en Anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès mínim de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

 • Presentació de sol·licituds online . La documentació es presentarà escanejada.
  Atenció: les persones admeses hauran de portar tota la documentació d'accés original o compulsada el dia de la matrícula o abans (a Gestió Acadèmica, demanant cita prèvia). En cas contrari, es perdrà la plaça. No s'admetran excepcions.   

 

CALENDARI

Sol·licitud d’admissió: del 24 de febrer al 31 de març de 2023
Resolució provisional d’admissió: 19 de maig de 2023
Resolució d'admissió: 16 de juny de 2023

Matriculació titulacions del Campus de Bellaterra: 14 de juliol de 2023
Matriculació titulacions del Campus de Sabadell: entre el dia 5 i el 8 de setembre de 2023

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal o fotocòpia compulsada de l'expedient, on consti, si escau, l'àmbit de coneixement dels estudis.
 • Pla d'estudis dels estudis d'origen.
 • Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
 • El pagament de la taxa es realitzarà amb targeta financera VISA o MASTERCARD en el mateix moment de fer la sol·licitud.  (54,54€. Els estudiants amb condició de Família Nombrosa o Minusvalidesa tenen descompte)
 • Documentació acreditativa d'exempció o bonificació d'aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès o Economia en Anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès mínim de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.

Atenció: les persones admeses hauran de portar tota la documentació d'accés original o compulsada el dia de la matrícula o abans (a Gestió Acadèmica, demanant cita prèvia). En cas contrari, es perdrà la plaça. No s'admetran excepcions.   

 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES

La baremació i la selecció de l’expedient acadèmic dels estudiants que sol·licitin l’accés es farà d’acord amb els criteris següents:

 • Primer, les persones procedents d'estudis afins a l'àmbit de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Segon, les persones procedents d'estudis no afins a l'àmbit de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Dins de cada grup, s’ordenen les sol·licituds en funció de la nota mitjana dels crèdits reconeguts, que es calcula d’acord amb el procediment establert a l’annex VIII d’aquesta normativa.


Els alumnes en llista d’espera s’hauran d’informar a la Gestió Acadèmica del centre, el dia 12 de setembre, de si han quedat places vacants un cop transcorreguda la matriculació dels alumnes admesos.

MATRICULACIÓ

 • Campus de Bellaterra: Els alumnes admesos formalitzaran la seva matrícula el dia 14 de juliol de 2023. L’horari per a formalitzar la matrícula es podrà consultar en el tauler d’anuncis i en la pàgina Web de la Facultat (www.uab.cat/economia-empresa).
 • Campus de Sabadell: Els alumnes admesos formalitzaran la seva matrícula entre el dia 5 i el 8 de setembre de 2023. El dia i hora concrets per a formalitzar la matrícula es comunicarà a la notificació d’admissió.

En cas que algun alumne admès no formalitzi la matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

 

NORMATIVA RELACIONADA

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.