Informació Específica Economia i Empresa

Accés per canvi d'estudis estrangers - curs 2024/25

Resolució definitiva d’admissió Campus Bellaterra (ADE, ADE anglès, ADE+DRET, ECO i ECO anglès)  

Resolució definitiva d'admissió Campus Sabadell (CiF i EiT)

 

PLACES DISPONIBLES 

Titulació de grau Places ofertes
Administració i Direcció d’Empreses (Campus Bellaterra)           2
Administració i Direcció d’Empreses en Anglès (Campus Bellaterra)           2 *
Administració  i Direcció d’Empreses + Dret (Campus Bellaterra)           1
Comptabilitat i Finances (Campus Sabadell)           2
Economia (Campus Bellaterra)           2
Economia en Anglès (Campus Bellaterra)           2 *
Empresa i Tecnologia (Sabadell)           1

 

REQUISITS D’ACCÉS

 • Tenir estudis universitaris estrangers, parcials o totals, que no hagin obtingut l'homologació o equivalència al nivell del seu títol a Espanya. Les persones que n'hagin obtingut l'homologació o equivalència al nivell hauran de sol·licitar l'admissió per la via regulada al Títol II, Capítol I, Secció 6ª  d'aquesta normativa.
 • Tenir reconeguts un mínim de trenta crèdits, en aplicació del que disposa l'apartat 1 de l'article 3 del Reial Decret 412/2014, de 6 de juny. A l'efecte de la valoració de l'expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l'alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d'admissió.
 • No podran accedir per aquesta via les persones a l'expedient acadèmic d'origen de les quals constin assignatures de què s'hagin matriculat i que no hagin superat per tercera vegada o successives vegades.
 • Tampoc no podran accedir per aquesta via les persones a les quals, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se'ls reconegui un 75 % o més del nombre total de crèdits de la titulació a què es vol accedir. El Vicerectorat amb competències sobre l’ordenació dels ensenyaments de grau, a proposta del deganat o de la direcció del centre, podrà deixar sense efecte aquesta limitació, en el cas d'estudis amb places vacants.
 • Les persones refugiades o en cerca de refugi poden presentar les seves sol·licituds fora dels terminis establerts al calendari acadèmic administratiu, i són admeses a la titulació sol·licitada sempre que compleixin els requisits de l’article 152 de la Normativa acadèmica de la UAB i quedin places vacants per aquesta via.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès o Economia en Anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès mínim de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.

 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

 • Per titulacions impartides al Campus de Bellaterra (Grau en Economia, en Administració i Direcció d'Empreses i doble Grau en ADE i Dret):
  • A la Gestió Acadèmica, demanant cita prèvia en aquest enllaç. La documentació es lliurarà en paper.
  • Presentació de sol·licituds online . La documentació es presentarà escanejadaAtenció: les persones admeses hauran de portar tota la documentació d'accés original o compulsada el dia de la matrícula o abans (a Gestió Acadèmica, demanant cita prèvia). En cas contrari, es perdrà la plaça. No s'admetran excepcions. 
 • Per titulacions impartides al Campus de Sabadell (Grau en Comptabilitat i Finances, i en Empresa i Tecnologia): 
  • A la Gestió Acadèmica, demanant cita prèvia en aquest enllaç. La documentació es lliurarà en paper
  • Presentació de sol·licituds online . La documentació es presentarà escanejadaAtenció: les persones admeses hauran de portar tota la documentació d'accés original o compulsada el dia de la matrícula o abans (a Gestió Acadèmica, demanant cita prèvia). En cas contrari, es perdrà la plaça. No s'admetran excepcions. 

CALENDARI

Sol·licitud d’admissió: del 26 de febrer al 5 d'abril de 2024 

Matriculació titulacions del Campus de Bellaterra: 15 de juliol de 2024 (excepte casos autoritzats)

Matriculació titulacions del Campus de Sabadell: entre el dia 4 i el 6 de setembre de 2024

 

-SOL·LICITUDS VIRTUALS-

Documentació que cal presentar (escanejada)

 • Escrit de motivació.
 • DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal.
 • Pla d'estudis de la titulació d'origen i guies docents de les assignatures cursades. (Si els documents originals són en paper, cal que estiguin segellats per la universitat d’origen. En canvi, si provenen d’una pàgina web, ens haureu d’indicar l’enllaç des d’on us els heu descarregat).
 • El sistema de qualificació de la universitat d'origen.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès o Economia en anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

Cal tenir em compte:

 • El pagament de la taxa de sol·licitud, 54.54€, es farà en finalitzar la sol·licitud virtual, amb targeta VISA o MASTERCARD.
 • En cas de tenir dret a descompte sobre aquest preu, (Família Nombrosa, Minusvalidesa, etc), títols que donen dret a gratuïtat emesos a l'estat espanyol, es pagarà pel valor total i a continuació es demanarà la devolució de l’import pagat de més, adjuntant la documentació acreditativa pel descompte. Demaneu informació per fer aquest tràmit a ga.economia.empresa@uab.cat
 • La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.
 • Tota la informació d’aquesta convocatòria estarà publicada a la web http://www.uab.cat/economia-empresa i al tauler d’anuncis de la Gestió Acadèmica.

 

-SOL·LICITUDS PRESENCIALS- a la Gestió Acadèmica, sol·licitant cita prèvia

Documentació que cal presentar (en paper)

 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal.
 • Pla d'estudis de la titulació d'origen i guies docents de les assignatures cursades. (Si els documents originals són en paper, cal que estiguin segellats per la universitat d’origen. En canvi, si provenen d’una pàgina web, ens haureu d’indicar l’enllaç des d’on us els heu descarregat).
 • El sistema de qualificació de la universitat d'origen.
 • Resguard d'ingrés de l'import de la sol·licitud: 54,54€ al compte ES48 0182 6035 43 0201609886 o bé fer el pagament amb targeta financera a la Gestió Acadèmica.
 • Documentació acreditativa d'exempció o bonificació d'aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès o Economia en Anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès mínim de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.
 • La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES

La baremació i la selecció de l’expedient acadèmic dels estudiants que sol·licitin l’accés es farà d’acord amb els criteris següents:

 • Primer, les persones procedents d'estudis afins a l'àmbit de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Segon, les persones procedents d'estudis no afins a l'àmbit de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Dins de cada grup, s’ordenen les sol·licituds en funció de la nota mitjana dels crèdits reconeguts, que es calcula d’acord amb el procediment establert a l’annex VIII d’aquesta normativa.

Els alumnes en llista d’espera s’hauran d’informar a la Gestió Acadèmica del centre, el dia 12 de setembre, de si han quedat places vacants un cop transcorreguda la matriculació dels alumnes admesos.

MATRICULACIÓ

 • Campus de Bellaterra: Els alumnes admesos formalitzaran la seva matrícula el dia 15 de juliol de 2024. L’horari per a formalitzar la matrícula es podrà consultar en el tauler d’anuncis i en la pàgina Web de la Facultat.
 • Campus de Sabadell: Els alumnes admesos formalitzaran la seva matrícula entre el dia 4 i el 6  de setembre de 2024. El dia i l'hora concrets per a formalitzar la matrícula es comunicarà a la notificació d’admissió.

En cas que algun alumne admès no formalitzi la matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

AVÍS: Les persones que no han estat admeses poden passar per la Gestió Acadèmica a recollir la documentació original que han presentat. La custòdia d'aquesta documentació es donarà per finalitzada el 15 d'octubre de 2024. Posteriorment a aquesta data, es procedirà a la destrucció de la mateixa.

NORMATIVA RELACIONADA

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, articles 151 al 156.