Informació Específica Economia i Empresa

Accés per canvi d'estudis estrangers - curs 2023/24

RESOLUCIÓ DEFINITIVA - Campus Bellaterra

RESOLUCIÓ DEFINITIVA - Campus de Sabadell

PLACES DISPONIBLES
 

Titulació de grau Places ofertes
Administració i Direcció d’Empreses (Campus Bellaterra) 2
Administració i Direcció d’Empreses en Anglès (Campus Bellaterra) 2 *
Administració  i Direcció d’Empreses + Dret (Campus Bellaterra) 1
Comptabilitat i Finances (Campus Sabadell) 2
Economia (Campus Bellaterra) 2
Economia en Anglès (Campus Bellaterra) 2 *
Empresa i Tecnologia (Sabadell) 1
 
REQUISITS D’ACCÉS
 • Tenir estudis universitaris estrangers, parcials o totals, que no hagin obtingut l'homologació o equivalència al nivell del seu títol a Espanya. Les persones que n'hagin obtingut l'homologació o equivalència al nivell hauran de sol·licitar l'admissió per la via regulada al Títol II, Capítol I, Secció 6ª  d'aquesta normativa.
 • Tenir reconeguts un mínim de trenta crèdits, en aplicació del que disposa l'apartat 1 de l'article 3 del Reial Decret 412/2014, de 6 de juny. A l'efecte de la valoració de l'expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l'alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d'admissió.
 • No podran accedir per aquesta via les persones a l'expedient acadèmic d'origen de les quals constin assignatures de què s'hagin matriculat i que no hagin superat per tercera vegada o successives vegades.
 • Tampoc no podran accedir per aquesta via les persones a les quals, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se'ls reconegui un 75 % o més del nombre total de crèdits de la titulació a què es vol accedir. El Vicerectorat amb competències sobre l’ordenació dels ensenyaments de grau, a proposta del deganat o de la direcció del centre, podrà deixar sense efecte aquesta limitació, en el cas d'estudis amb places vacants.
 • Les persones refugiades o en cerca de refugi poden presentar les seves sol·licituds fora dels terminis establerts al calendari acadèmic administratiu, i són admeses a la titulació sol·licitada sempre que compleixin els requisits de l’article 152 i quedin places vacants per aquesta via.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès o Economia en Anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès mínim de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.

 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

 • Per titulacions impartides al Campus de Bellaterra (Grau en Economia, en Administració i Direcció d'Empreses i doble Grau en ADE i Dret):
  • A la Gestió Acadèmica, demanant cita prèvia en aquest enllaç. La documentació es lliurarà en paper
  • Presentació de sol·licituds online . La documentació es presentarà escanejada.
   Atenció: les persones admeses hauran de portar tota la documentació d'accés original o compulsada el dia de la matrícula o abans (a Gestió Acadèmica, demanant cita prèvia). En cas contrari, es perdrà la plaça. No s'admetran excepcions. 
 • Per titulacions impartides al Campus de Sabadell (Grau en Comptabilitat i Finances, i en Empresa i Tecnologia): 
  • A la Gestió Acadèmica, demanant cita prèvia en aquest enllaç. La documentació es lliurarà en paper
  • O bé per correu postal a:  UAB-Gestió Acadèmica Campus de Sabadell  c/ Emprius número 2, 08202-Sabadell (Barcelona-Spain)

CALENDARI

Sol·licitud d’admissió: del 24 de febrer al 31 de març de 2023
Resolució provisional d’admissió: 19 de maig de 2023
Resolució d'admissió: 16 de juny de 2023

Matriculació titulacions del Campus de Bellaterra: 14 de juliol de 2023
Matriculació titulacions del Campus de Sabadell: entre el dia 5 i el 8 de setembre de 2023


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 • Formulari de sol·licitud degudament emplenat (només en cas de presentar la teva sol·licitud presencialment a la Gestió Acadèmica)
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal.
 • Pla d'estudis dels estudis d'origen.
 • Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
 • El sistema de qualificació de la universitat d'origen.
 • El pagament de la taxa es realitzarà amb targeta financera VISA o MASTERCARD en el mateix moment de fer la sol·licitud.  (54,54€. Els estudiants amb condició de Família Nombrosa o Minusvalidesa tenen descompte)
 • Documentació acreditativa d'exempció o bonificació d'aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès o Economia en Anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès mínim de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.
 • La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.
 • Atenció: les persones admeses hauran de portar tota la documentació d'accés original o compulsada el dia de la matrícula o abans (a Gestió Acadèmica, demanant cita prèvia). En cas contrari, es perdrà la plaça. No s'admetran excepcions. 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES

La baremació i la selecció de l’expedient acadèmic dels estudiants que sol·licitin l’accés es farà d’acord amb els criteris següents:

 • Primer, les persones procedents d'estudis afins a l'àmbit de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Segon, les persones procedents d'estudis no afins a l'àmbit de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Dins de cada grup, s’ordenen les sol·licituds en funció de la nota mitjana dels crèdits reconeguts, que es calcula d’acord amb el procediment establert a l’annex VIII d’aquesta normativa.

Els alumnes en llista d’espera s’hauran d’informar a la Gestió Acadèmica del centre, el dia 12 de setembre, de si han quedat places vacants un cop transcorreguda la matriculació dels alumnes admesos.

MATRICULACIÓ

 • Campus de Bellaterra: Els alumnes admesos formalitzaran la seva matrícula el dia 14 de juliol de 2023. L’horari per a formalitzar la matrícula es podrà consultar en el tauler d’anuncis i en la pàgina Web de la Facultat (www.uab.cat/economia-empresa).
 • Campus de Sabadell: Els alumnes admesos formalitzaran la seva matrícula entre el dia 5 i el 8  de setembre de 2023. El dia i l'hora concrets per a formalitzar la matrícula es comunicarà a la notificació d’admissió.

En cas que algun alumne admès no formalitzi la matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

 

AVÍS: Les persones que no han estat admeses poden passar per la Gestió Acadèmica a recollir la documentació original que han presentat. La custòdia d'aquesta documentació es donarà per finalitzada el 15 d'octubre de 2023. Posteriorment a aquesta data, es procedirà a la destrucció de la mateixa.


NORMATIVA RELACIONADA

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.