Informació Específica Economia i Empresa

Accés per canvi d'estudis estrangers - curs 2022/23

 

RESOLUCIONS DEFINITIVES - 16/6/2022

 

PLACES DISPONIBLES
 

Titulació de grau Places ofertes
Administració i Direcció d’Empreses (Campus Bellaterra) 2
Administració i Direcció d’Empreses en Anglès (Campus Bellaterra) 2 *
Administració  i Direcció d’Empreses + Dret (Campus Bellaterra) 1
Comptabilitat i Finances (Campus Sabadell) 2
Economia (Campus Bellaterra) 2
Economia en Anglès (Campus Bellaterra) 2 *
Empresa i Tecnologia (Sabadell) 1
 
REQUISITS D’ACCÉS
 • Tenir estudis universitaris estrangers, parcials o totals, que no hagin obtingut l'homologació del seu títol a Espanya. Les persones que n'hagin obtingut l'homologació, hauran de sol·licitar l'admissió per la via regulada al Títol 1, Capítol VI d'aquesta normativa.
 • Tenir reconeguts un mínim de trenta crèdits, en aplicació del que disposa l'apartat 1-a) de l'article 30 del Reial Decret 412/2014, de 6 de juny. A l'efecte de la valoració de l'expedient acadèmic previ per a la convalidació de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l'alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d'admissió.
 • No podran accedir per aquesta via les persones a l'expedient acadèmic d'origen de les quals constin assignatures de què s'hagin matriculat i que no hagin superat per tercera vegada o successives vegades.
 • Tampoc no podran accedir per aquesta via les persones a les quals, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se'ls reconegui un 75 % o més del nombre total de crèdits de la titulació a què es vol accedir. El rector o rectora de la UAB, a proposta del deganat o de la direcció del centre, podrà deixar sense efecte aquesta limitació, en el cas d'estudis amb places vacants.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès o Economia en Anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès mínim de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.

 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

 • Per titulacions impartides al Campus de Bellaterra: A la Gestió Acadèmica, dins de l'horari d'atenció (dimarts, dimecres i dijous, de 10 a 13:30 i de 16 a 18:30). La documentació s'aportarà en paper
 • Per titulacions impartides al Campus de Sabadell (Grau en Comptabilitat i Finances, i en Empresa i Tecnologia): 
  • A la Gestió Acadèmica, dintre de l'horari d'atenció presencial (de dilluns a divendres, de 10 a 13h i les tardes de dilluns i dijous de 15 a 16:30).
  • O bé per correu postal a:   UAB-Gestió Acadèmica Campus de Sabadell  c/ Emprius número 2, 08202-Sabadell (Barcelona-Spain)

 

CALENDARI

Sol·licitud d’admissió: del 25 de febrer a l'1 d'abril de 2022
Resolució provisional d’admissió: 20 de maig de 2022
Resolució d'admissió: 16 de juny de 2022

Matriculació titulacions del Campus de Bellaterra: 15 de juliol de 2022
Matriculació titulacions del Campus de Sabadell: entre el dia 6 i el 9 de setembre de 2022


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 • Imprès de so.licitud degudament emplenat, que podràs obtenir personalment a la Gestió Acadèmica.
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.Certificat acadèmic personal.
 • Pla d'estudis dels estudis d'origen.
 • Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
 • El sistema de qualificació de la universitat d'origen.
 • Resguard d'ingrés de l'import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d'exempció o bonificació d'aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès o Economia en Anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès mínim de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.
 • La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES

La baremació i la selecció de l’expedient acadèmic dels estudiants que sol·licitin l’accés es farà d’acord amb els criteris següents:

 • Primer, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Segon, les persones procedents d'estudis no afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb els criteris establerts a l’article 33 de la normativa acadèmica de la UAB, aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.

Els alumnes en llista d’espera s’hauran d’informar a la Gestió Acadèmica del centre, el dia 12 de setembre, de si han quedat places vacants un cop transcorreguda la matriculació dels alumnes admesos.

MATRICULACIÓ

 • Campus de Bellaterra: Els alumnes admesos formalitzaran la seva matrícula el dia 15 de juliol de 2022. L’horari per a formalitzar la matrícula es podrà consultar en el tauler d’anuncis i en la pàgina Web de la Facultat (www.uab.cat/economia-empresa).
 • Campus de Sabadell: Els alumnes admesos formalitzaran la seva matrícula entre el dia 6 i el 9 de setembre de 2022. El dia i l'hora concrets per a formalitzar la matrícula es podran consultar en el tauler d’anuncis i en la pàgina Web de la Facultat (www.uab.cat/economia-empresa).

En cas que algun alumne admès no formalitzi la matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.

 

AVÍS: Les persones que no han estat admeses poden passar per la Gestió Acadèmica a recollir la documentació original que han presentat. La custòdia d'aquesta documentació es donarà per finalitzada el 15 d'octubre de 2022. Posteriorment a aquesta data, es procedirà a la destrucció de la mateixa.

 

DOCUMENTACIÓ


NORMATIVA RELACIONADA

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.