Informació general


Són aquelles pràctiques que formen part dels plans d’estudis de cada un dels graus i estan gestionades per la Gestió Acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa.

El sistema educatiu universitari no tan sols té com a objectiu transmetre coneixements als estudiants sinó que també pretén que aquests desenvolupin les competències i les habilitats necessàries per assolir una carrera professional d'èxit. És per això que les assignatures de pràctiques curriculars han esdevingut una eina essencial per contribuir a la preparació dels estudiants universitaris per la seva entrada en el mercat de treball.

La Facultat d’Economia i Empresa organitza les pràctiques curriculars en funció dels requeriments acadèmics de cada un dels graus. Tot i així existeixen les següents pautes comuns per a tots ells:

  1. Són una assignatura optativa. L’alumne que no vol fer pràctiques curriculars no està obligat a fer-ho per poder acabar el grau. Simplement haurà de matricular-se d’altres assignatures optatives i superar-les.
  2. Els crèdits de les assignatures de pràctiques curriculars no es poden partir. Constitueixen una única assignatura i si es supera s’obtenen tots els crèdits assignats a l’assignatura i si no es supera l’alumne haurà de cursar de nou aquests crèdits optatius.
  3. La nota de l’expedient acadèmic de l’estudiant ha de ser necessàriament un criteri emprat per l’admissió dels estudiants  en els diferents programes de pràctiques curriculars.
  4. Les empreses on els estudiants realitzen les pràctiques curriculars han d’estar filtrades i validades  pel coordinador de pràctiques del grau que s’estigui cursant.
  5. Les competències a desenvolupar per l’estudiant a l’empresa han d’estar validades pel coordinador de pràctiques del grau corresponent.
  6. Aquests criteris fan inviable el fet de que un estudiant que ja estigui treballant demani que se li convalidin les hores treballades a l’empresa per crèdits de pràctiques curriculars.

Les pràctiques realitzades en una empresa estrangera mitjançant els programes de mobilitat internacional  que gestiona el Servei d'Ocupabilitat de la UAB, en cap cas tenen el reconeixement com assignatura de pràctiques curriculars de la Facultat d’Economia i Empresa, degut al sistema d’assignació de les pràctiques curriculars utilitzat a la Facultat.

Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UAB (.pdf)


 
GRAUS I PROGRAMES DE PRÀCTIQUES CURRICULARS DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA

ADE i ECO (grups 1,2, 51 i 52): PROGRAMA UNIVERSITAT-EMPRESA (PUE) (24 crèdits)
ADE i ECO en anglès (grups 4 i 8): PROGRAMA BCN-ACTIVA (18 crèdits)
ADE + Dret (grup 60): Coordinador: Fèlix Pedrosa   fpedrosa@altglobal.es (18 crèdits)
COMPTABILITAT I FINANCES (grups 10 i 50): PRACTIQUES CIF (18 crèdits)
EMPRESA I TECNOLOGIA (grup 20): PRACTIQUES EiT (18 crèdits)