Tots els programes

PRESENTACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 


La Facultat d'Economia i Empresa ofereix als seus estudiants la possibilitat de posar en pràctica els coneixements assolits mitjançant pràctiques i estades en empreses. D’aquesta manera, també es facilita la seva integració i la presa de contacte amb el món laboral.

Les pràctiques són una activitat de naturalesa formativa desenvolupada pels estudiants universitaris en empreses i institucions tant d'àmbit nacional com internacional. El principal objectiu de les pràctiques externes en empreses és el de complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits i les competències desenvolupades en les assignatures que configuren el pla d’estudis del grau que l’estudiant estigui cursant.

De les estades de pràctiques no se'n deriva cap obligació pròpia d'un contracte laboral, ja que la relació que s'estableix és acadèmica. Les pràctiques es formalitzen amb la tramitació de convenis de pràctiques, document mitjançant el qual es regula la vinculació de les parts implicades i s’estableixen els drets i els deures que tenen els signants: l’estudiant, l’empresa o institució (entitat col·laboradora) i la Universitat. Tanmateix, per assegurar que aquesta vinculació acadèmica es desenvolupa de manera adequada i seguint les pautes acadèmiques marcades per la UAB, cada alumne té assignats dos tutors: el tutor a l’empresa, que és l’encarregat de supervisar l’alumne a l’empresa, i el tutor acadèmic, que vetlla per tal que les competències adquirides a l’empresa corresponguin a les estipulades en el grau cursat per l’alumne.

Les  pràctiques professionals externes poden ser o bé EXTRACURRICULARS o bé CURRICULARS.