Prova de conjunt per a l'homologació de títolsL'homologació és el procés que reconeix que la formació que ha rebut per superar una titulació d'una universitat estrangera és equivalent a la que s'exigeix per obtenir una determinada titulació universitària impartida a l'Estat espanyol.
Per tant, l'homologació atorga, a un títol universitari estranger, des de la data en què es concedeix, els mateixos efectes que el títol espanyol amb el qual s'homologui. 

L'homologació es pot sol·licitar a la Subdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions del Ministeri d'Educació, Política Social i Esport o a la Delegació del Govern a Catalunya, a l'Àrea de l'Alta d'Inspecció d'Educació.

LA PROVA DE CONJUNT

La prova de conjunt es realitza quan es planteja l'homologació i es detecten mancances a la formació acreditada en relació amb la que s'exigeix per a l'obtenció del títol espanyol.

Si aquestes mancances no són suficients per denegar l'homologació, quedarà condicionada a la superació d'uns requisits formatius complementaris.

Aquests requisits podran consistir en:
- la superació d'una prova d'aptitud;
- la realització d'un període de pràctiques;
- la realització d'un projecte o treball;
- l'assistència a cursos tutelats que permetin compensar les mancances formatives.

Característiques de la prova

La prova de conjunt podrà ser de caràcter general o específic, segons consti en la resolució del Ministeri.
Contingut de caràcter general: la prova inclourà la totalitat de les assignatures en què s'organitzen les matèries troncals establertes a les directrius generals pròpies dels plans d'estudis de cada títol oficial.
Contingut de caràcter específic: la prova inclourà la totalitat de les assignatures en què s'organitzen les matèries troncals que es facin constar a la resolució d'homologació.
El temari de les proves es publicarà abans que comenci el curs acadèmic.

Realització i avaluació de la prova
Per realitzar i avaluar aquestes proves, el deganat o la direcció del centre docent nomenarà un tribunal qualificador, que estarà format per cinc professors de les àrees de coneixement vinculades a les matèries troncals del títol sol·licitat.

Resolució
La UAB trametrà el resultat de la prova al Ministeri d'Educació, Política Social i Esport, així com la informació que sol·liciti. Els centres docents expediran un certificat acreditatiu del resultat de la prova a petició de la persona interessada.

REQUISITS

Per a l'homologació
Pot sol·licitar l'homologació si s’ha fet estudis universitaris a l'estranger i has obtingut, per part del Ministeri, una resolució d'homologació del teu títol condicionada a la superació d'una prova de conjunt. La prova es pot fer a qualsevol centre de l'Estat espanyol que imparteixi els estudis oficials del títol que vols homologar.
La documentació que aporti haurà d'haver estat legalitzada.

Per a la prova de conjunt
Per presentar-se a la prova, s’ha d'haver formalitzat la matrícula corresponent dins del termini que fixi cada centre. Si es tracta d'una titulació que s'imparteix a més d'un centre, només pots formalitzar la matrícula en un dels centres.

Termini
Les proves es realitzen dues vegades durant el curs acadèmic, en les dates que estableixi el centre. Les dates es publicaran amb una antelació mínima de 30 dies naturals.
 

Convocatòria de gener de 2020

Data límit per a la sol·licitud de la prova de conjunt en la convocatòria de gener: 31 d'octubre de 2019.
Nomenament dels tribunals: desembre de 2019
Realització de les proves: Pendent

Convocatòria de juny de 2020

Data límit per a la sol·licitud de la prova de conjunt en la convocatòria de juny: Pendent
Nomenament dels tribunals: Pendent
Realització de les proves:Pendent

SOL·LICITUDS

Lloc: Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Documentació:
- Document DNI/NIE (original i còpia)
- Resolució del Ministeri d'Educació i Ciència (original i còpia).És obligatori que en el moment de fer la matrícula l'alumne presenti la resolució definitiva del MEC on apareixen les matèries que ha de superar en la prova de conjunt. Formulari de sol·licitud
- Comprovant del pagament del preu públic que s'ha establert per fer la prova de conjunt.(original)