Estudiants que vénen a la UAB

Estudiants que vénen a la UAB

Matrícula

Si ets un estudiant estranger i arribes a la UAB en el marc d'un programa d'intercanvi, t'has de matricular en el centre que t'han assignat. La matrícula és gratuïta, independentment del cicle d'estudis al qual optis i sempre que compleixis els requisits acadèmics. La matrícula es fa amb un codi especial.

El full de prematrícula ha d'estar signat pel coordinador o coordinadora d'intercanvi o la persona que t'hagi estat assignada com a tutor a l'estranger.

Si vols cursar assignatures d'altres centres i no hi ha places, has de tenir l'autorització del coordinador o coordinadora d'intercanvi o tutor o tutora, que demanarà la conformitat escrita del vicedegà o vicedegana d'Ordenació Acadèmica del centre on vols cursar les assignatures.

Un cop t'hagis matriculat, se't considera estudiant de la UAB i tens dret al nombre de convocatòries que determini el Règim de permanència.

Qualificacions

Les qualificacions que obtinguis es fan constar en actes diferents de les dels estudiants oficials, a partir de les quals es poden certificar les qualificacions.

El centre et lliura les certificacions necessàries, segons els requeriments del teu programa.