Revisió extraordinària de la qualificació final

Instruccions sobre la revisió extraordinària de la qualificació final

Aprovat en la Junta de Facultat del 5 de maig de 2016
Modificat en la Junta de Facultat del 14 de maig de 2019
Modificat a partir de l’aclariment de l’Àrea d’Afers Acadèmics sobre la revisió extraordinària de les qualificacions finals del 3 de març de 2023


1.     Els estudiants de grau i màsters oficials de la facultat, en cas de disconformitat amb la qualificació final, tenen dret a sol·licitar-ne la revisió extraordinària i disposaran d'un termini de quinze dies naturals, a partir de la data que el calendari academicoadministratiu fixi com a data límit de tancament d'actes. Hauran de presentar una sol·licitud al deganat o a la direcció del centre i es lliurarà a la gestió acadèmica.

2.     Abans de presentar la sol·licitud de revisió extraordinària de qualificació final es recomana haver fet prèviament la revisió ordinària amb el/la professor/a que ha impartit l’assignatura. L’estudiant pot fer constar a la sol·licitud les observacions d’aquesta revisió ordinària així com també l’evidència documental d’haver-la fet (còpia dels informes d'avaluació proporcionats pel/per la professor/a durant la revisió ordinària).

3.    Les sol·licituds han de ser raonades.

“Raonada” pot ser, per exemple, un argument tècnic (“la mitjana no és correcta”; “no s’ha complert la ponderació de notes de la guia docent”) o un argument acadèmic (“no s’han respectat els criteris de correcció que indica la guia docent”, “s’ha corregit malament la pregunta x per les raons...”).

4.     El Deganat crearà una comissió de revisió extraordinària per grau, – 2 per periodisme pel seu volum d’alumnes –, per a una durada d’un curs acadèmic renovable, amb titulars i suplents de cadascun dels departaments. Cada comissió consta d’una presidència, una secretaria i tres vocalies (5 membres). Aquest professorat sempre que sigui possible haurà impartit docència en el grau. En cada comissió hi ha un membre de cada departament de la Facultat, més un interfacultatiu. El professorat objecte de la reclamació no podrà formar part de les esmentades comissions.

5.     El Deganat crearà, si escau, comissions de revisió extraordinària dels màsters, amb titulars i suplents entre el professorat del Màster, prèvia proposta i consulta amb els coordinadors del Màster i Directors de Departament. Cada comissió consta d’una presidència, una secretaria i un vocal (3 membres). El professorat objecte de la reclamació no podrà formar part de les esmentades comissions.

6.     El president del tribunal ha de notificar a l’estudiant sol·licitant i al/a la professor/a que ha impartit l’assignatura la constitució del tribunal i, per tant, l’inici del procediment.

7.     Aquest procediment sempre comporta l’audiència al professorat responsable de la qualificació i de l’alumnat implicat.

8.     Les sol·licituds s’han de resoldre en el termini màxim d’un mes, excloent el mes d’agost per al còmput d’aquest termini.  

9.     D’aquest procés de revisió, caldrà deixar-ne constància documental, tant del procediment seguit com de la resolució adoptada. Un cop finalitzat el procés el secretari del tribunal traslladarà l’expedient complet a la gestió acadèmica per la seva execució i comunicació als interessats. La gestió acadèmica farà arribar al deganat tot l’expedient del procés de revisió extraordinària per a la seva custòdia.

10.    Davant de qualsevol dubte de procediment, la Comissió resoldrà, prèvia consulta al Deganat si s’escau.