SGIQ de la Facultat

Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Ciències de la Comunicació


Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) Facultat de Ciències de la Comunicació

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat de Ciències de la Comunicació (SGIQ_FCC) reflecteix el compromís ferm de la Facultat amb la qualitat dels seus programes formatius de grau i màster.

El SGIQ_FCC s’ha elaborat a partir del Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (Portal SIGQ de la UAB) desenvolupat per la UAB. Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQU.CATANECA i ENQA.

La Facultat de Ciències de la Comunicació va obtenir, per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’avaluació positiva dins del programa AUDIT amb data del 23 de novembre de 2010.

La Facultat és conscient de la importància de disposar d’uns sistemes de control de qualitat en els seus programes formatius; en la línia de les directrius desenvolupades per instàncies internacionals i de fer-los visibles als diferents col·lectius, com a mitjà per aconseguir que les competències, les habilitats i les aptituds dels seus titulats i titulades siguin reconeguts pels ocupadors i la societat en general.

Comissió de  Qualitat de la Facultat

És la responsable de l’elaboració, l’actualització i el seguiment de la política i objectius de qualitat del Centre i vetlla per la seva difusió i implantació.

Composició, funcions i competències

Revisió del SGIQ_FCC
Informe de revisió 2017-2018 (aprovat en data 17/01/2020)

Manual del SGIQ de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Certificat AUDIT del SGIQ de la Facultat de Ciències de la Comunicació

Processos del SGIQ de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Processos estratègics (PE)
        PE1: Definició de la política i objectius de qualitat 
        PE2: Definició, desplegament i seguiment del SGIQ 
        PE3: Verificació de titulacions de grau i de màster universitari 
        PE6: Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters Universitaris

Processos claus (PC)
        PC2: Programa docent de les assignatures. Guies docents 
        PC3: Gestió de les pràctiques externes i els treballs de finals d’estudis 
        PC4: Orientació a l'estudiant 

        PC5: Avaluació de l'estudiant 
        PC6: Gestió de la mobilitat dels estudiants 
        PC7: Seguiment, avaluació i millora de les titulacions 
        PC8: Modificació de les titulacions de grau i de màster universitari
        PC9: Gestor Documental
 
Processos de suport (PS)
        PS3: Gestió de recursos materials i serveis 
        PS5: Gestió de les queixes i suggeriments