SGIQ de la Facultat

La UAB ha desenvolupat un Sistema Intern de Qualitat marc a partir del qual s’ha elaborat el sistema intern de qualitat de la Facultat de Ciències de la Comunicació (SGIQ_CC) amb el suport de l’Oficina de Programació i de Qualitat.

La Facultat de Ciències de la Comunicació és conscient de la importància de disposar d’uns sistemes de control de qualitat dels seus programes formatius en la línia de les directrius desenvolupades per instàncies internacionals i de fer-los visibles als diferents col·lectius, com a mitjà per aconseguir que les competències, les habilitats i les aptituds dels seus titulats siguin reconeguts pels ocupadors i la societat en general.

Manual SGIQ de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Certificat AUDIT del SIGIQ de la Facultat de Ciències de la Comunicació

Processos adaptats propis de la Facultat
PE1 Definició de la política i objectius de qualitat
PE2 Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)
PE3 Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions
PE6 Acreditació de titulacions de graus i màsters universitaris

PC2 Planificació de les assignatures. Guies docents
PC3 Gestió de les pràctiques externes i els treballs de finals d'estudis
PC4 Orientació a l'estudiant
PC5 Avaluació de l'estudiant
PC6 Gestió de la mobilitat dels estudiants
PC7 Seguiment, avaluació i millora de les titulacions
PC8 Modificació i extinció de les titulacions
PC9 Gestor Documental

PS3 Gestió de recursos materials i serveis
PS5 Gestió de queixes, suggeriments i grau de satisfacció dels usuaris