SGIQ de la Facultat

Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Ciències de la Comunicació

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (SGIQ_UAB) amb el propòsit de reflectir el ferm compromís d'oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agencies de qualitat AQUANECA, i ENQA.

El SGIQ de la Facultat de Ciències de la Comunicació assumeix el compromís de la UAB i contribueix a oferir uns estudis de qualitat que garanteixin el desenvolupament de les competències, habilitats i aptituds establertes en els diferents programes formatius del Centre, per tal d'acomplir amb l'objectiu fonamental d'oferir una formació científica de grau i de postgrau fonamentada en les necessitats i les expectatives dels seus usuaris i usuàries, i de la societat en general, i que afavoreixi la inserció laboral dels seus titulats i titulades.

El 23 de novembre de 2010 el SGIQ de la Facultat de Ciències de la Comunicació va obtenir l'avaluació positiva de l'AQU, en el marc del programa AUDIT (certificat).


Acreditació institucional

En data 23 de juny de 2022 el Ministerio de Universidades va resoldre concedir l’acreditació institucional a la Facultat de Ciències de la Comunicació després que, el 15 de desembre de 2021, l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya certifiqués el SGIQ del centre.


Comissió de  Qualitat de la Facultat

És la responsable de l’elaboració, l’actualització i el seguiment de la política i objectius de qualitat del Centre i vetlla per la seva difusió i implantació.

Composició, funcions i competències

Manual del SGIQ de la Facultat de Ciències de la Comunicació (.pdf)

Mapa de processos del SGIQ de la Facultat de Ciències de la Comunicació (.pdf)

Processos del SGIQ de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Processos estratègics (PE)
        PE01: Definició de la política i objectius de qualitat (.pdf)
        PE02: Definició, desplegament i seguiment del SGIQ (.pdf)
        PE03: Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions (.pdf)
        PE04: Definició de la política del PDI (.pdf)
        PE05: Definició de la política del PAS, formació i avaluació (.pdf)

Processos claus (PC)
        PC01: Definició de perfils d’ingrés, graduació i accés als estudis (.pdf)
        PC02: Programació docent de les assignatures. Guies docents (.pdf)
        PC03: Gestió de les pràctiques externes (.pdf)
        PC04: Orientació a l'estudiant (.pdf)

        PC05: Avaluació de l'estudiant (.pdf)
        PC06: Gestió de la mobilitat de l'alumnat, PAS i PDI (.pdf)
        PC07: Seguiment, avaluació i millora de les titulacions (.pdf)

        Programa de Seguiment de la Qualitat Docent (PSQD)

        PC08: Modificació i extinció de titulacions (.pdf)
        PC09: Gestió documental (.pdf)
        PC10: Acreditació de titulacions oficials (.pdf)
        PC11: Gestió dels treballs de fi d'estudis (.pdf)


Processos de suport (PS)
        PS01: Formació del PDI: Innovació Docent (.pdf)
        PS02: Formació del serveis i dels recursos materials (.pdf)
        PS03: Organització i gestió acadèmica (.pdf)
        PS04: Gestió de les queixes, suggeriments i felicitacions (.pdf)
        PS05: Satisfacció dels grups d’interès (.pdf)
        PS06: Inserció laboral dels titulats (.pdf)
        PS07: Informació pública i rendició de comptes (.pdf)
        PS08: Avaluació de l’activitat docent del PDI (.pdf)

 

Revisió del SGIQ_FCC
Informe de revisió 2017-2018 (aprovat en data 17/01/2020)

Informe de revisió 2019-2020 (aprovat en data 15/02/2021)

Informe de revisió 2020-2021, 2021-2022 (aprovat en data 18/10/2023)