SGIQ de la Facultat


Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) Facultat de Ciències de la Comunicació

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat de Ciències de la Comunicació (SGIQ_FCC) reflecteix el compromís ferm de la Facultat amb la qualitat dels seus programes formatius de grau i màster.

El SGIQ_FCC s’ha elaborat a partir del Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (Portal SIGQ de la UAB) desenvolupat per la UAB. Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQU.CATANECA i ENQA.

La Facultat de Ciències de la Comunicació va obtenir, per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’avaluació positiva dins del programa AUDIT amb data del 23 de novembre de 2010.

La Facultat és conscient de la importància de disposar d’uns sistemes de control de qualitat dels seus programes formatius en la línia de les directrius desenvolupades per instàncies internacionals i de fer-los visibles als diferents col·lectius, com a mitjà per aconseguir que les competències, les habilitats i les aptituds dels seus titulats i titulades siguin reconeguts pels ocupadors i la societat en general.

Comissió de  Qualitat de la Facultat

És la responsable de l’elaboració, l’actualització i el seguiment de la política i objectius de qualitat del Centre i vetlla per la seva difusió i implantació.

Composició, funcions i competències

Manual del SGIQ de la Facultat de Ciències de la Comunicació (.pdf)
Certificat AUDIT del SGIQ de la Facultat de Ciències de la Comunicació (.pdf)

Processos del SGIQ de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Processos estratègics (PE)
        PE1: Definició de la política i objectius de qualitat (.pdf)
        PE2: Definició, desplegament i seguiment del SGIQ (.pdf)
        PE3: Verificació de titulacions de Grau i de Màster Universitari (.pdf)
        PE6: Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters Universitaris (.pdf)

Processos claus (PC)
        PC2: Programa docent de les assignatures. Guies docents (.pdf)
        PC3: Gestió de les pràctiques externes i els treballs de finals d’estudis (.pdf)
        PC4: Orientació a l'estudiant (.pdf)

  • Pla d’Acció Tutorial (PAT) (.pdf)

        PC5: Avaluació de l'Estudiant (.pdf)
        PC6: Gestió de la mobilitat dels estudiants (.pdf)
        PC7: Seguiment, avaluació i millora de les titulacions (.pdf)
        PC8: Modificació de les titulacions de Grau i de Màster Universitari (.pdf)
        PC9: Gestor Documental (.pdf)
 
Processos de suport (PS)
        PS3: Gestió de recursos materials i serveis (.pdf)
        PS5: Gestió de les queixes i suggeriments (.pdf)

Revisió del SGIQ_FEiE
Informe de revisió 2017/2018 (.pdf)