Seguiment de titulacions

El seguiment és el procés d'anàlisi del desenvolupament de la titulació en termes de: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, eficàcia del Sistema de Garantia de la Qualitat, adequació del professorat, eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge i qualitat dels resultats.

Els dos principals objectius del procés de seguiment són:

  • Garantir l'anàlisi continuada del desenvolupament de la titulació implantada i la detecció de propostes de millora, per promoure la millora de la qualitat del programa formatiu.
  • Ser evidència per a la posterior acreditació de la titulació.


Aquest procés ha de permetre:

  • Detectar els punts forts i els punts febles de la titulació.
  • Identificar els aspectes més problemàtics i planificar accions de millora.
  • Recollir evidències del funcionament de la titulació que ajudin en els processos periòdics d’avaluació externa i de renovació de l'acreditació.
  • Retre comptes a la societat de l'ús dels recursos públics, dels resultats que s'obtenen amb ells i del grau de satisfacció dels diferents agents implicats.

 
Des del curs acadèmic 2012/13 els informes de seguiment de les titulacions oficials són públics.

Informe de Seguimient del Centre (ISC) 
Facultat de Ciències de la Comunicació

Curs 2019/2020 .pdf
Curs 2018/2019 .pdf
Curs 2017/2018 .pdf
Curs 2016/2017 .pdf
Curs 2015/2016 .pdf
Curs 2014/2015 .pdf
Curs 2013/2014 .pdf
Curs 2012/2013 .pdf