Acreditacions de titulacions

L'acreditació és el procés que culmina el cicle de vida d'una titulació i que suposa, en cas de ser favorable, la renovació de l'autorització per continuar impartint la titulació.
 
És la comprovació que el pla d'estudis s'està duent a terme d'acord amb el projecte inicial verificat en el seu dia. Consisteix en l’avaluació de la qualitat d'una titulació segons els estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu (European Standards & Guidelines-ESG):

  • Qualitat del programa formatiu
  • Pertinença de la informació pública
  • Eficàcia del Sistema de Garantia de la Qualitat
  • Adequació del professorat
  • Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge
  • Qualitat dels resultats
     
Any Titulacions Acreditades
2020 Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat Favorablement
(.pdf)
2020 Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura Favorablement
(.pdf)
2018
Máster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat I Relacions Públiques
Favorablement
(.pdf)
2015 Grau en Comunicació Audiovisual Favorablement
(.pdf)
2015 Grau en Periodisme  Favorablement
(.pdf)
2015 Grau en Publicitat i Relacions Públiques Favorablement
(.pdf)
2015 Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat Excel·lència
(pdf)
2015 Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura Excel·lència
(.pdf)