Informació general

Proposta de programes

Els centres docents, els departaments i els professors autoritzats poden presentar propostes per participar en un programa d'intercanvi.

La sol·licitud d'un programa d'intercanvi haurà d'estar signada pel rector o pel vicerector corresponent i necessitarà un informe favorable de:

 1. el centre docent, si es tracta de programes d'intercanvi de llicenciatures, enginyeries, diplomatures i/o estudis propis;
 2. el departament, si es tracta d'una proposta per a un programa d'intercanvi de tercer cicle o mestratges i diplomatures de postgrau i el vist i plau de l'Escola de Postgrau.

Si es tracta d'un programa de mobilitat, haurà de preveure:

 • el compromís d'exempció del pagament de la matrícula a la universitat de destinació i de les taxes de certificació acadèmica,
 • el període durant el qual tindrà lloc l'intercanvi i el règim d'adaptació d'aquest període al calendari acadèmic de la UAB establert per al curs corresponent,
 • el compliment de qualsevol altre compromís que impliqui la participació en el programa.
Coordinador d'intercanvi

Quan es proposi un programa, a la sol·licitud també s'haurà de designar qui serà el coordinador d'intercanvi. El coordinador farà els tràmits que condueixen a l'adhesió de la UAB al programa o a la inclusió de l'activitat en la proposta de la UAB.

Els centres de la UAB que estiguin implicats en un programa d'intercanvi tindran un responsable de centre, excepte la Facultat de Filosofia i Lletres, que en tindrà dos, i la Facultat de Traducció i d'Interpretació, que en tindrà tres.

El coordinador actua com a tutor de la matrícula de l'estudiant per assegurar que l'alumne s'inscriu en les matèries equiparables.

Altres funcions del tutor o de les persones delegades són:

 • acordar les possibilitats d'intercanvi amb l'aprovació del coordinador de titulació,
 • informar als estudiants sobre les possibilitats de mobilitat,
 • proposar alumnes que participaran al programa ERASMUS,
 • determinar qui ha de fer la prova de nivell d'idioma,
 • fer la tutoria dels estudiants estrangers i gestionar les autoritzacions que calguin per a matricular-se en un altre centre,
 • ser l'interlocutor per a consultes acadèmiques de les universitats amb les que té acordat un intercanvi.
Concessió d'ajuts

Cada any, els centres o departaments faran la convocatòria d'ajuts i indicaran els requisits específics que han de complir els aspirants i els criteris de selecció. El procés que es segueix per a la concessió d'ajuts és el següent:

 1. Els estudiants interessats han de presentar una única sol·licitud per participar en un programa d'intercanvi i per a l'adjudicació dels ajuts.
 2. El coordinador d'intercanvi recollirà les sol·licituds i s'entrevistarà amb els aspirants en el termini establert.
 3. Quan acabi el termini, el coordinador d'intercanvi farà una proposta d'adjudicació prioritzada. A la llista s'inclouran tots els estudiants que compleixin els requisits establerts, indicant per a quins estudiants es proposa l'adjudicació d'un ajut i els estudiants que s'inclouen en el programa d'intercanvi però sense ajut. Es deixaran en llista d'espera els candidats per als quals no es disposi de fons suficients en el programa.
 4. El coordinador trametrà al responsable de centre la seva proposta d'adjudicació dels ajuts, la documentació de totes les sol·licituds rebudes i l'explicació dels requisits particulars i dels criteris que ha seguit per a la selecció i per a l'elaboració de la proposta definitiva.
 5. Finalment, serà la Comissió de Programes d'Intercanvi de la UAB qui acordarà l'adjudicació dels ajuts i el termini durant el qual es podran presentar les reclamacions.
Documentació relacionada

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021
Web de l'Àrea de Relacions Internacionals