Assegurança complementària

Assegurança complementària (estudis i pràctiques a Espanya):
L'assegurança complementària és un servei que t'ofereix la Universitat cada curs acadèmic, que consisteix en una assegurança d'accidents i assistència de viatge adreçada a tot el col·lectiu d'estudiants matriculats a la UAB. Per gaudir-ne cal que, en el moment de formalitzar la matrícula, contractis l'assegurança complementària. El període de cobertura és el curs acadèmic en el que contractes l'assegurança, consulta el certificat Zurich.

Prestacions:

El període de cobertura és el curs acadèmic en el qual es contracta l'assegurança (consulta-ho al certificat Zurich), és d'abast mundial, durant les 24 hores del dia, tant en la vida lectiva com la no lectiva, incloses les vacances, dins i fora del campus universitari.
La pòlissa, respecte a estades de pràctiques a l’estranger, únicament cobreix períodes inferiors a 3 mesos. En cas que l’estada sigui superior a aquest temps, s’ha de contractar l’assegurança complementària de mobilitat.

A) Cobertures i capital assegurat en cas d’accidents:

- La mort (28.000 €).

- La invalidesa permanent absoluta (46.000 €).

- Les despeses mèdiques en centres concertats (il·limitat).

- Les despeses mèdiques en centres de lliure elecció (fins a 6.000 €).


B) Cobertures en assistència en viatges:

Per viatges fora d’Espanya, incloent malaltia i accident:

- Despeses mèdiques, per malaltia o accident  6.000€
- Trasllat sanitari al domicili habitual (inclòs)
- Viatge d’un familiar en cas d’hospitalització (inclòs)
- Despeses d’estada acompanyament 50€ dia/màx. 3 dies
- Repatriació per defunció (il·limitat)
- Acompanyament de restes mortals (inclòs)
- Despeses d’estada d’acompanyament 50€ dia/màx. 3 dies
- Despeses d’enviament pertinences del difunt 600€
C) Responsabilitat civil:

- Responsabilitat Civil estudiants en Pràctiques 150.000€
- Responsabilitat Civil Privada 150.000€
Franquícies:

- Responsabilitat civil estudiants en pràctiques
 • Espanya 150€
 • Usa i Canada 600€
 • Resta del món 300€
 • Responsabilitat civil privada
  • Espanya 150€
  • Usa i Canada 600€
  • Resta del món 300€Consulteu-ne les condicions i el protocol de gestió de sinistres Zurich (PENDENT).

El comunicat d’accident ha d’estar degudament signat per la persona assegurada i també signat i segellat per la gestió acadèmica de la seva facultat o per l’empresa Ómnibus.  

 • Preu: 4,40 €.

Assegurança complementària de mobilitat (estudis i pràctiques a l'estranger):
Si tens pensat participar en un programa d'intercanvi durant aquest curs, o realitzar unes pràctiques a l’estranger per un període superior a tres mesos,cal que contractis l'assegurança complementària de mobilitat, que consisteix en una assegurança d'assistència de viatge que cobreix despeses mèdiques per malaltia o accident. El període de cobertura és el curs acadèmic en el qual es contracta l'assegurança, consulta-ho al certificat Zurich.

Les prestacions són les mateixes que l'assegurança de mobilitat.

El comunicat d’accident ha d’estar degudament signat per la persona assegurada i també signat i segellat per la gestió acadèmica de la seva facultat o per l’empresa Ómnibus.

 • Preu: 7,91 €.

Extensió del període de vigència fins al 31 de desembre

Els estudiants que estigueu matriculats en el vostre darrer curs i tingueu unes pràctiques o una estada fora de la universitat que es perllonguen més enllà de la data de finalització del curs acadèmic, haureu de contractar l'extensió de l'assegurança mitjançant la modificació de la darrera matrícula. Aquesta extensió només serà vigent fins al 31 de desembre d'aquell any.

Què s'ha de fer en cas d'accident o malaltia?
Cal que et posis en contacte, tan aviat com et sigui possible, mitjançant els números de telèfon d’assistència que figuren al certificat de l’assegurança, amb: Zurich (en el cas de l’assegurança complementària ) o Generali (en el cas de l’assegurança complementària de mobilitat vigent fins a 31/12/2019 pels alumnes que l'haguessin contractat durant el curs 18/19).

Zurich (si tens l’assegurança complementària):
A efectes de poder gestionar qualsevol qüestió relacionada amb el protocòl de l’asseguradora Zurich, tens a la teva disposició els telèfons següents:
            Horari d’oficina (8 a 17 hores)
·         93 367 18 43
·         93 367 18 44

 • En cas d’accident a Espanya:
  • Telèfon: 902 194 588
 • En cas d’accident o malaltia sobrevinguda a l’estranger:
  • Telèfon des d’Espanya: 902 194 588
  • Telèfon des de l’estranger +34 93 267 10 55
 • Preu: 5,09 €
Generali (si tens l’assegurança complementària de mobilitat) (vigent fins a 31/12/2019):
 • En cas d’accident a Espanya:
  • Telèfon: 902 333 433 / 902 302 928
 • En cas d’accident o malaltia sobrevinguda a l’estranger:
  • Telèfon des d'Espanya: 902 15 85 85
  • Telèfon des de l’estranger: +34 91 514 99 00
 • Preu: 9,72 €
Si necessiteu assessorament o teniu algun problema amb la gestió, contacteu amb Ómnibus:

Documentació relacionada:

Zurich (per a l'assegurança complementària):
Certificat de cobertures de la pòlissa de l'assegurança complementària 2017-2018
Certificat de cobertures de la pòlissa de l'assegurança complementària 2018-2019
Certificat de cobertures de la pòlissa de l'assegurança complementària 2019-2020
Comunicat d'accident de l'assegurança complementària
Protocol de gestió de sinistres 2018-2019
Protocol de gestió de sinistres 2019-2020


Generali (per a l’assegurança complementària de mobilitat) (vigent fins a 31/12/2019 només per a cas de contractació de l'extensió de l'assegurança pel curs 2018/2019):

Certificat cobertures pòlissa assegurança complementària de mobilitat 2018-2019
Comunicat d'accident de l'assegurança complementària de mobilitat