Sistemes de recuperació

Instruccions dels sistemes de recuperació

Les assignatures de grau de la Facultat han de planificar sistemes de recuperació (activitats de reavaluació) d’acord amb la normativa acadèmica de la UAB (article 112.2) i amb el document aprovat a la Junta de Facultat de Ciències de la Comunicació de l’1 de juny de 2012 sobre programació d’activitats de reavaluació a les assignatures dels estudis de grau.

1. El procés d'avaluació ha de contemplar sempre sistemes de recuperació, llevat de les pràctiques externes, els treballs de fi d'estudis, i les assignatures que, pel seu caràcter eminentment pràctic, no ho permeten.

2. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació de l'assignatura o mòdul.

3. Per participar al procés de recuperació el/la professor/a responsable de l'assignatura o mòdul pot exigir haver obtingut una qualificació mínima en la mitjana de l'assignatura. Aquesta qualificació no pot superar en cap cas el 3,5.

4. El/la professor/a responsable de l'assignatura, amb el vistiplau de la coordinació d'estudis i del centre, pot excloure del procés de recuperació aquelles activitats que, per la seva naturalesa, consideri que no són recuperables, sempre i quan no superin conjuntament el 50% de la qualificació final de l'assignatura.

5. El procés de recuperació ha de quedar recollit en la guia docent.