Sistemes de recuperació

Les assignatures de grau de la Facultat han de planificar sistemes de recuperació (activitats de reavaluació) d’acord amb la normativa acadèmica de la UAB (article 112.2) i amb el document aprovat a la Junta de Facultat de Ciències de la Comunicació de l’1 de juny de 2012 sobre programació d’activitats de reavaluació a les assignatures dels estudis de grau.

1. El procés d'avaluació ha de contemplar sempre sistemes de recuperació, llevat de les pràctiques externes, els treballs de fi d'estudis, i les assignatures que, pel seu caràcter eminentment pràctic, no ho permeten.

2. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació de l'assignatura o mòdul.

3. Per participar al procés de recuperació el/la professor/a responsable de l'assignatura o mòdul pot exigir haver obtingut una qualificació mínima en la mitjana de l'assignatura. Aquesta qualificació no pot superar en cap cas el 3,5.

4. El/la professor/a responsable de l'assignatura, amb el vistiplau de la coordinació d'estudis i del centre, pot excloure del procés de recuperació aquelles activitats que, per la seva naturalesa, consideri que no són recuperables, sempre i quan no superin conjuntament el 50% de la qualificació final de l'assignatura.

5. El procés de recuperació ha de quedar recollit en la guia docent.