Sistemes de recuperació

1. Les assignatures de grau de la Facultat han de planificar sistemes de recuperació (activitats de reavaluació) d’acord amb la normativa acadèmica de la UAB (article 112.2) i amb el document aprovat a la Junta de Facultat de Ciències de la Comunicació de l’1 de juny de 2012 sobre programació d’activitats de reavaluació a les assignatu res dels estudis de grau. L’única excepció són el treball de fi de grau i el pràcticum per acord de la Junta de Facultat del 28 de febrer de 2014.

2. Els alumnes que hagin participat de l’avaluació continuada i suspenguin la teoria podran recuperar la sempre que hagin obtingut una nota mínima de 3 punts –tot i que un pro fessor pot determinar una nota inferior–, i hagin realitzat la revisió ordinària. Cada equip docent determinarà, segons l’especificitat de l’assignatura, si hi ha altres proves recuperables. Si es dóna aquest cas, decidirà les condicions que cada estudiant haurà d’assolir per presentar-se a la recuperació i la nota màxima a la que pot optar, que han de constar a la guia docent.

3. La nota obtinguda en la recuperació de la teoria serà la nota definitiva d’aquesta part. El resultat d’aquesta activitat no ha de representar la qualificació final.

4. El sistema de barems i condicions per accedir a la recuperació ha de ser aplicat de la mateixa manera en tots els grups d'una mateixa assignatura.

5. La recuperació tindrà lloc dins del període que estableix el calendari acadèmic de la facultat.

6. Aquestes instruccions no impedeixen que els professors puguin establir sistemes per apujar nota dels estudiants aprovats.

7. Aquestes instruccions són d’aplicació partir del curs 2016 -17.