Informació específica de la Facultat

Reconeixement de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior a la Facultat de Comunicació

Si l'alumne vol incorporar al seu expedient les correspondències aprovades per la comissió d'Estudis de Grau entre les assignatures del CFGS i els estudis de Grau, haurà de presentar una sol·licitud a la Gestió Acadèmica de la Facultat.
Juntament amb la sol·licitud caldrà:

  • Adjuntar el certificat corresponent.
  • Abonar el preu fixat al Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'estudi per sol·licitud de convalidacions.

Un cop acceptat el reconeixement acadèmic, els crèdits reconeguts s'incorporaran a l'expedient després d'abonar el preu fixat al Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'estudi per sol·licitud de convalidacions.

Abans de realitzar la incorporació a l'aplicació informàtica, caldrà que es formalitzi i s'enregistri informàticament la matrícula de l'alumne. No s'haurà de formalitzar la matrícula d'aquelles assignatures pendents d'incorporació.
Els crèdits objectes de reconeixement tindran el tractament de "crèdit reconegut" a l'expedient de l'estudiant i:

a- No computaran a efectes de baremació de l'expedient.
b- A efectes de càlcul per a la superació del pla d'estudis, les assignatures computaran d'acord amb la seva tipologia (Formació Bàsica, Obligatòria i Optativa).

c- No computaran a efectes de superació de la Normativa de permanència de la nostra Universitat.

d- No computaran a efectes de màxim i mínim de matrícula.

La correspondència entre assignatures serà la que reculli l'acord i s'aplicarà en bloc, és a dir, la totalitat dels crèdits que figuren  a l'acord per cada una de les titulacions. Aquests crèdits s'incorporaran a l'expedient fent constar el codi de cada una de les assignatures, el descriptor i el nombre de crèdits.

Reconeixement de crèdits entre Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i els Graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació, del curs acadèmic 2021-2022:

Grau en Comunicació Audiovisualconsultar la taula dels reconeixements.
Grau en Comunicació Interactivaconsultar la taula dels reconeixements.
Grau en Comunicació de les Organitzacionsconsultar la taula dels reconeixements.
Grau en Periodisme – No reconeixen assignatures a partir de cap CFGS.
Grau en Publicitat i Relacions Públiquesconsultar la taula dels reconeixements.