Reconeixement de CFGS

Reconeixement de crèdits de CFGS

Si has accedit des d’un cicle formatiu de grau superior (CFGS) dels que es detallen a la taula adjunta, pots sol·licitar el reconeixement de crèdits del cicle formatiu i incorporar-los a l'expedient acadèmic de la UAB. Es reconeixeran com a  superades determinades assignatures del pla d'estudis de la titulació corresponent, tal com s'estableix a l'acord aprovat per la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB.

El reconeixement es fa per a tot el bloc d'assignatures que figuren a l'acord i s'incorporen a l'expedient amb la qualificació de "apte/a" i especificant que són assignatures reconegudes. Aquesta qualificació comptabilitzarà a l'efecte de la superació de l'assignatura, però no a l'efecte del barem de l'expedient acadèmic. Per tal de tenir una informació més detallada sobre aquest tema, és convenient consultar l'apartat de reconeixement de crèdits de CFGS del web de la Generalitat de Catalunya.

Sol·licitud i documentació

Per demanar el reconeixement dels crèdits, has de fer una sol·licitud al deganat o a la direcció del centre. Cal adjuntar el certificat acadèmic del cicle formatiu i abonar el preu fixat al Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'estudi per sol·licitud de reconeixement. 

Les assignatures incloses a la sol·licitud de reconeixement de crèdits no s'han de matricular.

Un cop reconeguts aquests crèdits, per incorporar-los a l'expedient acadèmic l'alumnat ha d'abonar el preu que marca el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Terminis

Els terminis per sol·licitar el reconeixement dels crèdits els fixa cada centre.

Sol·licitud de reconeixement de crèdits de CFGS
Taula de reconeixement de CFGS
Informació sobre les assignatures reconegudes per estudis de CFGS en relació als estudis UAB