En aquest apartat trobaràs indicacions i/o aspectes normatius del teu programa de doctorat.
Hi ha programes de doctorat que tenen regulada la presentació de tesis com a compendi de publicacions, com ha d’ésser la constitució dels membres de tribunal per a la tesi...


En aquest apartat trobaràs indicacions i/o aspectes normatius del teu programa de doctorat.
Hi ha programes de doctorat que tenen regulada la presentació de tesis com a compendi de publicacions, com ha d’ésser la constitució dels membres de tribunal per a la tesi...


Sobre les tesis doctorals

 • Les pròrrogues han d’estar avalades pel director/a i no necessiten l’aprovació de la CAP sinó del tribunal de la prova de seguiment (acta 05/10/2015).
 • S’elimina l’exigència d’aportar el text ja escrit de la tesi a les proves de seguiment (acta 27/09/2016).
 • Criteris d’atorgament dels premis extraordinaris de doctorat: menció cum laude, originalitat del treball, tant en el tema com en l'enfoc, efectes de transferència (efectiva o potencial) i menció internacional (acta 20/02/2018).
 • En cas de sol·licitud de realització de tesi per compendi d’articles quan ja s’ha començat pel sistema tradicional, no s’acceptarà el canvi després d’haver realitzat la segona prova de seguiment. El/la sol·licitant haurà de presentar una proposta i un pla raonat de realització (acta 25/09/2018).
   

Sobre les tesis doctorals per compendi d’articles.

 • La persona sol·licitant haurà de presentar una proposta i un pla raonat de realització, amb el vistiplau del seu director de tesi, a la Comissió de Doctorat del programa de doctorat en Seguretat Humana i Dret Global.
 • No s'acceptarà el canvi després d'haver realitzat la segona prova de seguiment.
 • Acord per autoritzar, en el programa de doctorat en Seguretat Humana i Dret Global, la tesi per compendi de publicacions
  • El programa autoritza que es pugui llegir la tesi mitjançant un compendi de publicacions com articles, ponències o comunicacions a congressos o capítols de llibre. Aquesta autorització no requereix modificació de la memòria de verificació del programa.
  • La Comissió de doctorat, prèvia petició de la persona interessada, amb el vistiplau del director/a de tesi, és l’encarregada d’autoritzar la lectura de tesi doctoral com a compendi de publicacions.
  • Aquest format de tesi doctoral per compendi requereix un mínim de dues publicacions realitzades individualment per l’estudiant i que en tots els articles hi consti la UAB a través de la filiació del director/a o del doctorand/a, bé als agraïments o bé en nota a peu de pàgina amb l’expressió: “Aquest treball ha estat realitzat en el marc del programa de doctorat en Seguretat Humana i Dret Global de la Universitat Autònoma de Barcelona”.
  • La presentació de la tesi doctoral per compendi de publicacions ha d'incloure, com a mínim, una introducció al tema d’estudi, els objectius que es pretenen assolir, una exposició de la recerca realitzada com a part fonamental, la discussió dels resultats obtinguts, les conclusions i la bibliografía. A més, pot incloure tants annexos com es consideri convenient. La tesi doctoral pot incloure resultats de recerca presentats en congressos o publicats en articles.
  • A la portada de la tesi s’ha de fer constar que es tracta d’una tesi doctoral, el títol i el subtítol si escau, l’autor/a, el director/a, el tutor/a acadèmic/a, el nom del programa de doctorat, el departament o institut de recerca, la universitat i l’any de dipòsit de la tesi doctoral. En cas de tesis doctorals que constin de més d’un volum, cal indicar clarament el número de volum.
  • L'autorització de presentació de la tesi com a compendi de publicacions implica que les publicacions hauran de ser realitzades amb posterioritat a la matriculació en el programa de doctorat en Seguretat Humana i Dret Global sense que puguin ser admeses publicacions prèvies.

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició