Presentació

El programa de doctorat en Psicologia de la Salut i de l’Esport s’organitza en dos àmbits d’aplicació i d’investigació que tenen en comú els professors del doctorat i l’enfocament en les línies de investigació: la psicologia de la salut i la psicologia de l’activitat física i de l’esport. Són dos rames que comparteixen principis i models psicològics i mètodes d’investigació, i que tenen uns àmbits d’aplicació en funció dels usuaris i situacions finals (salut en la població general i salut en els esportistes). Aquests dos àmbits d’investigació són rellevants per al desenvolupament de la salut i el benestar tan des del punt de vista físic como del psicològic i del social, i tenen una llarga tradició d’investigació científica.

A més a més, la psicologia de la salut i de l’activitat física i de l’esport és una disciplina en que la Universitat Autònoma de Barcelona ha adquirit un alt grau d’experiència i reconeixement nacional i internacional, i que pot oferir equips d’investigació perfectament capacitats per a formar a doctors en els mètodes d’investigació més avançats. Com s’ha exposat, aquests grups d’investigació comparteixen professors de màster i de doctorat que investiguen en l’àmbit general de la psicologia de la salut i en el sub-camp més específic de la psicologia de l’esport o de l’activitat física.

Perfil del doctorand

El doctorat s’adreça a titulats en psicologia, ciències de la salut (en les branques que s’ocupen de l’atenció a éssers humans) o ciències de l’activitat física i l’esport.

Eventualment, aquest programa pot ser adient a alumnes d’altres perfils que s’interessin per l’àmbit de la salut o l’esport, com algunes titulacions de l’àrea de ciències socials (educació, prevenció i seguretat integral, o relacions laborals).

En qualsevol cas, tot aspirant a formar part del programa haurà de tenir la formació indicada a l’apartat requisits d’accés específics.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:

 • psicologia de la salut
 • psicologia de l’esport
 • psicologia de l’activitat física
 • investigador especialitzat en l’àmbit sanitari
 • investigador especialitzat en l’àmbit esportiu.

Objectius i justificació

L’objectiu principal és formar investigadors en els àmbits de:

 1. la psicologia aplicada a la salut,
 2. la psicologia aplicada a l’esport i a l’activitat física.

L’estructuració del programa intenta afavorir la integració dels alumnes doctorands en les línies d’investigació prioritàries dels grups de recerca consolidats del departament:

 • estrès, afrontament i salut
 • estil de vida, activitat física i salut
 • motivació i esport
 • psicooncologia i cures pal·liatives
 • prevenció de riscos i promoció de la salut
 • mindfulness, psiconeuroimmunologia i dolor crònic.

Un altre objectiu és oferir formació metodològica i coneixements actualitzats per a especialistes en els àmbits assenyalats. Amb aquest programa es pretén preparar els estudiants per tal que siguin capaços d’iniciar, desenvolupar i completar una investigació original, innovadora i amb repercussió a nivell bàsic o aplicat. Aquesta recerca es materialitzarà en l’elaboració d’una tesi doctoral i amb les publicacions de qualitat que la integrin o que se’n derivin. Es pretén, per tant, formar doctors i doctores que realitzin una tasca investigadora de gran qualitat.

Coordinador/a

Miquel Torregrossa Álvarez

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió acadèmica del programa de doctorat estarà formada pel coordinador/a del programa de doctorat i per tres doctors més adscrits al programa. Si el coordinador/a pertany a la línia de recerca en psicologia de la salut, com a mínim un dels tres membres restants haurà de pertànyer a l’àmbit de psicologia de l’esport. Si el coordinador/a pertany a la línia de recerca en psicologia de l’esport, com a mínim un dels tres membres restants haurà de pertànyer a l’àmbit de psicologia de la salut.

La comissió acadèmica la presideix el coordinador/a del programa de doctorat i un dels seus membres actuarà com a secretari/a acadèmic, designat pel coordinador/a. Aquest secretari haurà de pertànyer a l’àmbit de psicologia de l’esport en el cas en què el coordinador/a pertany a l’àmbit de psicologia de la salut, i a l’invers.

Cada tasca de la comissió tindrà un membre de la mateixa que serà el responsable de dur-la a terme i que serà designat pel coordinador/a, prèvia consulta amb els altres membres de la comissió.

Gestió administrativa

Secretaria del Departament de Psicologia Bàsica
Despatx B/150, Facultat de Psicologia, Edifici B
Horari: de 9:30 h a 13:30 h i de 15:30 h a 17:00 h (Divendres tarda tancat)
Tel: 93 581 1377 / 2758

Email: postgrau.psic.basica@uab.cat

Persona de contacte: Esther Calderon Fajardo

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Institucions que hi col·laboren:

Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR)
Health & SportLab
Institut Català d'Oncologia (ICO)
Institut de Recerca de l'Esport (IRE-UAB)
Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD)
Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR)

Ciències de la Salut

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició