Presentació

El programa de doctorat en Psicologia de la Salut i de l’Esport s’organitza en dos àmbits d’aplicació i d’investigació que tenen en comú els professors del doctorat i l’enfocament en les línies de investigació: la psicologia de la salut i la psicologia de l’activitat física i de l’esport. Són dos rames que comparteixen principis i models psicològics i mètodes d’investigació, i que tenen uns àmbits d’aplicació en funció dels usuaris i situacions finals (salut en la població general i salut en els esportistes). Aquests dos àmbits d’investigació són rellevants per al desenvolupament de la salut i el benestar tan des del punt de vista físic como del psicològic i del social, i tenen una llarga tradició d’investigació científica.

A més a més, la psicologia de la salut i de l’activitat física i de l’esport és una disciplina en que la Universitat Autònoma de Barcelona ha adquirit un alt grau d’experiència i reconeixement nacional i internacional, i que pot oferir equips d’investigació perfectament capacitats per a formar a doctors en els mètodes d’investigació més avançats. Com s’ha exposat, aquests grups d’investigació comparteixen professors de màster i de doctorat que investiguen en l’àmbit general de la psicologia de la salut i en el sub-camp més específic de la psicologia de l’esport o de l’activitat física.

Perfil del doctorand

El doctorat s’adreça a titulats en psicologia, ciències de la salut (en les branques que s’ocupen de l’atenció a éssers humans) o ciències de l’activitat física i l’esport.

Eventualment, aquest programa pot ser adient a alumnes d’altres perfils que s’interessin per l’àmbit de la salut o l’esport, com algunes titulacions de l’àrea de ciències socials (educació, prevenció i seguretat integral, o relacions laborals).

En qualsevol cas, tot aspirant a formar part del programa haurà de tenir la formació indicada a l’apartat requisits d’accés específics.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:

 • psicologia de la salut
 • psicologia de l’esport
 • psicologia de l’activitat física
 • investigador especialitzat en l’àmbit sanitari
 • investigador especialitzat en l’àmbit esportiu.

Objectius i justificació

L’objectiu principal és formar investigadors en els àmbits de:

 1. la psicologia aplicada a la salut,
 2. la psicologia aplicada a l’esport i a l’activitat física.

L’estructuració del programa intenta afavorir la integració dels alumnes doctorands en les línies d’investigació prioritàries dels grups de recerca consolidats del departament:

 • estrès, afrontament i salut
 • estil de vida, activitat física i salut
 • motivació i esport
 • psicooncologia i cures pal·liatives
 • prevenció de riscos i promoció de la salut
 • mindfulness, psiconeuroimmunologia i dolor crònic.

Un altre objectiu és oferir formació metodològica i coneixements actualitzats per a especialistes en els àmbits assenyalats. Amb aquest programa es pretén preparar els estudiants per tal que siguin capaços d’iniciar, desenvolupar i completar una investigació original, innovadora i amb repercussió a nivell bàsic o aplicat. Aquesta recerca es materialitzarà en l’elaboració d’una tesi doctoral i amb les publicacions de qualitat que la integrin o que se’n derivin. Es pretén, per tant, formar doctors i doctores que realitzin una tasca investigadora de gran qualitat.

Coordinador/a

Miquel Torregrossa Álvarez

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió acadèmica del programa de doctorat estarà formada pel coordinador/a del programa de doctorat i per tres doctors més adscrits al programa. Si el coordinador/a pertany a la línia de recerca en psicologia de la salut, com a mínim un dels tres membres restants haurà de pertànyer a l’àmbit de psicologia de l’esport. Si el coordinador/a pertany a la línia de recerca en psicologia de l’esport, com a mínim un dels tres membres restants haurà de pertànyer a l’àmbit de psicologia de la salut.

La comissió acadèmica la presideix el coordinador/a del programa de doctorat i un dels seus membres actuarà com a secretari/a acadèmic, designat pel coordinador/a. Aquest secretari haurà de pertànyer a l’àmbit de psicologia de l’esport en el cas en què el coordinador/a pertany a l’àmbit de psicologia de la salut, i a l’invers.

Cada tasca de la comissió tindrà un membre de la mateixa que serà el responsable de dur-la a terme i que serà designat pel coordinador/a, prèvia consulta amb els altres membres de la comissió.

Gestió administrativa

Secretaria del Departament de Psicologia Bàsica
Despatx B/150, Facultat de Psicologia, Edifici B
Horari: de 9:30 h a 13:30 h i de 15:30 h a 17:00 h (Divendres tarda tancat)
Tel: 93 581 1377 / 2758

Email: postgrau.psic.basica@uab.cat

Persona de contacte: Esther Calderon Fajardo

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Institucions que hi col·laboren:
Universitat Politècnica de Catalunya
University of California at San Diego
Futbol Club Barcelona
Fundación Attitudes
Ciències de la Salut

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició