Presentació

El programa de doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut té per objectiu formar investigadors en psicologia clínica i de la salut amb un alt nivell de qualificació i competència mitjançant l’elaboració de la tesi doctoral. El programa té un llarg recorregut i va ser pioner a l’estat espanyol a oferir recerca en psicologia clínica infantil. Enguany, el programa ofereix una formació d’investigació en psicologia clínica d’acord amb les línies de recerca del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut, que s’especialitzen tant en psicologia clínica i de la salut de la Infància i l’adolescència com en psicologia clínica i de la salut de l’adult.

Els professors del programa de doctorat tenen una àmplia i acreditada experiència investigadora, pertanyen a grups de recerca reconeguts i tenen en curs projectes de recerca que compten amb finançament d’institucions europees, nacionals i autonòmiques, fet que representa una situació idònia per a la incorporació d’investigadors en formació.

Perfil del doctorand

Aquest programa de doctorat va dirigit preferentment a persones que desitgin desenvolupar investigacions altament qualificades en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut i que acreditin una titulació universitària en l'àmbit de les ciències de la salut (psicologia, medicina, ciències de la nutrició, teràpia ocupacional, infermeria, logopèdia, biologia, farmàcia, fisioteràpia).

També poden ser admesos, prèvia acceptació per part de la comissió acadèmica del programa de doctorat, els estudiants amb altres titulacions oficials de l'àmbit de les ciències socials i jurídiques (psicopedagogia, àmbit de les ciències de l'educació).

Els candidats han d'acreditar formació en investigació, coneixements avançats en psicologia clínica i la salut i domini de l'anglès.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:

 • Investigació avançada en psicologia clínica.
 • Impartir docència en psicologia clínica.
 • Participar en equips d'investigació.
 • Treballar com a professional amb rigor i actitud crítica.
 • Assessorar les administracions sanitàries i educatives.
 • Incorporar-se a la xarxa pública com a tècnic/a de salut.
 • Millorar la qualificació professional, les oportunitats d'ocupació i les condicions salarials.

Àmbits de les sortides professionals:

 • Universitats públiques i privades.
 • Instituts d'investigació.
 • Unitats d'investigació en salut mental en hospitals.
 • Centres de salut mental.
 • Administracions públiques sanitàries i educatives d'àmbit nacional, autonòmic i local.
 • Institucions relacionades amb estudis epidemiològics, planificació de serveis, programes de prevenció i promoció de la salut.
 • Serveis hospitalaris (neuropsicologia, unitats de son, endocrinologia, psiquiatria, psiquiatria infantil, etc.).
 • Centres de justícia (menors, presons, etc.), benestar i família.
 • Departaments tècnics d'organitzacions no governamentals.
 • Pràctica professional en psicologia clínica.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut pretén donar resposta a un àmbit professional sanitari i investigador que, en les últimes dècades, ha consolidat la seva personalitat en relació amb altres disciplines (com la psiquiatria) i ha definit un ampli conjunt d'objectius, eines i metodologies pròpies. L'objectiu del programa és la formació dels estudiants amb vista a fer recerca en psicologia clínica i de la salut i a la realització de la tesi doctoral.

Els objectius generals són:

 • Formar investigadors en psicologia clínica i de la salut amb alt nivell de qualificació i competència.
 • Promoure, fomentar i estimular el desenvolupament de línies d'investigació innovadores que responguin a la idiosincràsia dels marcs de la psicologia clínica i de la salut.

El programa de doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut i el Màster de Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut atenen específicament les necessitats formatives en l'àmbit de la investigació i la formació superior i, paral•lelament, les necessitats de perfeccionament dels professionals.

El programa de doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut ofereix una formació en investigació en psicologia clínica i de la salut d'acord amb les línies d'investigació del departament de Psicologia Clínica i de la Salut.

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, el Departament de Psicologia Clínica i de la Salut posa a l’abast dels doctorands d’aquest programa les infraestructures, els equipaments i els serveis necessaris suficients i adequats per al nombre de doctorands i les competències que han d'assolir.

Coordinador/a

Lourdes Ezpeleta Ascaso
lourdes.ezpeleta@uab.cat
Tel. 93 581 28 83
Fax 93 581 21 25

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

Lourdes Ezpeleta Ascaso, presidenta
Susana Subirà Álvarez, secretària
David Sánchez Carracedo
Núria de la Osa Chaparro

 

Gestió administrativa

Secretaria del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Facultat de Psicologia, edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona)
Tel.: 93 581 23 19
Fax: 93 581 21 25
doc.psico.clinica@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Favorable per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, Castellà, Anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Ciències de la Salut

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.uab.cat/servlet/Satellite/la-docencia/presentacio-1248213816130.html