Presentació

El programa de doctorat en Producció Animal té com a finalitat completar la formació investigadora de postgrau a l'àrea de coneixement de Producció Animal, relacionada amb la nutrició, la millora genètica i la producció d'espècies d'animals domèstics.

Les línies d'investigació que formen part del contingut del programa s'emmarquen en les exigències actuals de la producció animal en termes de benestar animal, protecció del medi ambient i qualitat i seguretat dels productes. Es mantenen contactes amb altres centres de recerca reconeguts com és el cas de l' Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG).

Les sortides professionals habituals dels nostres doctorats son departaments de I+D de empreses agroalimentàries així com centres públics de recerca.

Aquest programa de doctorat ha obtingut la prestigiosa Menció cap a l’Excel·lència que atorga el Ministeri d’Educació. Aquesta distinció té una vigència prevista per als cursos 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014.

Aquesta menció possibilita que el programa es pugui presentar a convocatòries d'ajuts de mobilitat per a estudiants i professors, com també altres avantatges en diverses convocatòries públiques.

Perfil del doctorand

El programa de doctorat en Producció Animal es dirigeix a estudiants que tinguin una formació prèvia en ciències veterinàries, agràries, de la salut i/o de la vida. El candidat ha de tenir coneixement dels conceptes i les eines bàsiques en ciència animal i capacitat d'assimilar nous coneixements. 

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals les següents:
 • Desenvolupament i gestió I+D+I tant en el sector públic com en el privat (tenen una presència destacada les sortides en les universitats públiques i privades i els centres d'investigació).
 • Docència universitària.
 • Assessoria a explotacions ramaderes, agrícoles i a empreses relacionades amb la producció d'aliments per a animals.
 • Desenvolupament i gestió de projectes de cooperació amb altres països.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Producció Animal té com a objectiu formatiu que els doctorands adquireixin les habilitats necessàries per al desenvolupament d'investigacions en les diferents branques de la ciència animal. Per això, s'emfatitza la incorporació com a investigadors en formació en algun dels grups d'investigació existents. Es posa especial interès en la transmissió dels mètodes i les tècniques necessàries per a la investigació i l'elaboració d'una tesi doctoral.

Aquest programa de doctorat té com a objectiu completar la formació investigadora de postgrau a l'àrea de coneixement de Producció Animal, relacionada amb la nutrició, la millora genètica i la producció d'espècies d'animals domèstics. Les línies de recerca que formen part del contingut del programa tenen com a objectiu que la producció animal es porti a terme d'acord amb les exigències actuals en benestar animal, protecció del medi ambient i qualitat i seguretat dels productes. 

El programa de doctorat inclou l'elaboració, presentació i defensa de la tesi doctoral, consistent en un treball original d'investigació. El doctorand, en finalitzar, serà capaç de:
 • Buscar i obtenir informació pròpia de l'àrea utilitzant les TICs.
 • Elaborar hipòtesis, plantejar objectius i establir un protocol de treball aplicant els principis del mètode científic.
 • Identificar les metodologies bàsiques d'experimentació més freqüentment utilitzades a l'àmbit de la investigacióen produccióanimal.
 • Utilitzar tècniques de laboratori i de diagnòstic especialitzat.
 • Utilitzar eines informàtiques per l'emmagatzematge i processament de dades.
 • Definir el disseny experimental adequat i analitzar estadísticament les dades.
 • Obtenir resultats fiables que permetin verificar les hipòtesis de treball.
 • Interpretar i discutir els resultats i elaborar conclusions des d'un context multidisciplinar que li permeti integrar els coneixements adquirits en l'àmbit de la producció animal.
 • Realitzar judicis crítics fonamentats en criteris objectius.
 • Demostrar uns coneixements avançats en aquells aspectes de la producció animal relacionats amb la seva línia o línies d'investigació.
 • Comunicar els resultats de les seves investigacions tant a la comunitat científica com al sector professional en forma d'article, informe o en presentacions públiques, utilitzant la terminologia de l'àrea adequada a cada situació.

Coordinador/a

Joaquim Casellas Vidal

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • Dra. Elena Albanell Trullas
 • Dr. Joaquim Casellas Vidal
 • Dra. Dolors Izquierdo Tugas
 • Dra. Susana Martín Orúe

Gestió administrativa

Departament de Ciència Animal i dels Aliments -Facultat de Veterinària
Contacte: Júlia Lacuesta Catalán
Despatx VO-340
Telèfon: 93 581 1494
E-mail: julia.lacuesta@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació d'Excel·lència
Aquest doctorat va obtenir la prestigiosa Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d’Educació per al RD 1393/2007, la qual va possibilitar que el programa es poguès presentar a convocatòries d'ajuts de mobilitat per a estudiants i professors, i que disposès d’altres avantatges en convocatòries públiques.
Nombre de places: 15
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Castellà, català i anglès.
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Ciències de la Salut

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició