Presentació

El programa de doctorat en Filologia Anglesa proporciona una formació avançada en la recerca relacionada amb la llengua, literatura i cultura angleses. Mitjançant l'elaboració d'una tesi doctoral supervisada per un especialista del programa, el doctorand adquireix una formació teòrica i metodològica per analitzar un tema d'estudi que contribueixi al desenvolupament del coneixement en l'àrea. Aquest programa s'ha de cursar de forma presencial.

El programa prioritza les següents àrees d’investigació: en l'àrea de lingüística, adquisició i ús de primeres i segones llengües, fonologia i fonètica experimentals, lingüística contrastiva i de corpus, sociolingüística, multilingüisme i comunicació intercultural, i aprenentatge i ensenyament de l'anglès; en les àrees de literatura i cultura angleses, anàlisi de la representació de la guerra a la literatura anglesa i nord-americana, estudis de gènere, estudis culturals, estudis postcolonials i literatures de la modernitat en anglès (Renaixement, Romanticisme, Modernisme).

Aquest programa de doctorat ha signat convenis internacionals tant per a cotuteles internacionals com de col·laboració amb les institucions següents:

 • Comissió Fulbright
 • Universitat de Paris-Nanterre
 • Universitat d'Amsterdam
 • Universitat de Paris IV-Sorbona
 • Universitat de Toronto (Canadà)

I, a més a més, ha rebut la Menció de Qualitat els cursos 2004/2007 i 2008/2012.

Perfil del doctorand

El programa de doctorat en Filologia Anglesa ofereix l'oportunitat de formar a estudiants que posseeixin les següents característiques personals i aptituds intel·lectuals:

Interessos intel·lectuals:

 • Curiositat intel·lectual pel funcionament del llenguatge i els seus usos literaris, per l'evolució històrica de la llengua i la literatura angleses i la seva interacció en contextos socials, culturals i en el món actual.
 • Voluntat d'adquirir una tècnica expositiva, oral i escrita, que permeti divulgar en l'àmbit acadèmic els resultats del treball de recerca realitzat.

Capacitats i coneixements:

 • Bon coneixement de la llengua anglesa en els seus usos orals i escrits.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi d'informació, dades i arguments científics.
 • Capacitat crítica per formular noves propostes interpretatives partint de les existents.
 • Creativitat intel·lectual: capacitat per identificar nous temes d'investigació i perspectives innovadores que permetin el desenvolupament dels mateixos.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:

 • Docència universitària i recerca.
 • Tasques editorials i de tractament de textos, incloent-hi la traducció i la redacció de diccionaris.
 • L'ensenyament de llengües (disseny de cursos d'anglès amb finalitats específiques (ESP).
 • Ús d'eines informàtiques d'anàlisi de la llengua i dels estudis culturals.
 • Gestió cultural i relacions interculturals (programes lingüístics de mediació i traducció per a la població immigrant, utilització de l'anglès com a llengua internacional, cultura anglosaxona i mitjans de comunicació).
 • Actuacions en empreses multinacionals, amb projecció o vincles amb el món anglosaxó.

Objectius i justificació

L'objectiu del programa de doctorat en Filologia Anglesa és formar investigadors la producció científica dels quals contribueixi al desenvolupament de les perspectives més innovadores en el panorama actual de la filologia anglesa. Més concretament, mitjançant l'elaboració d'una tesi doctoral supervisada per un especialista del departament, el programa forma els doctorands com a professionals capaços de:

 1. identificar un tema d'estudi i plantejar un mètode d'anàlisi que llanci resultats innovadors sobre el mateix,
 2. divulgar els resultats obtinguts en l'àmbit acadèmic nacional i internacional, i
 3. avaluar críticament la recepció dels resultats per part de la comunitat científica.

Objectius formatius de l'àrea de llengua i lingüística:

 • Demostrar una formació teòrica i aplicada en l'adquisició i l'ús de l'anglès en el context multilingüístic i multicultural europeu.
 • Analitzar el desenvolupament bilingüe i multilingüe a partir d'un enfocament interdisciplinari.
 • Dissenyar experiments i treballs de recerca relacionats amb l'adquisició de llengües.
 • Entendre i incidir en els processos implicats en l'adquisició de l'anglès com a primera i segona llengua.
 • Formació en la metodologia CLIL (Content & Language Integrated Learning).
 • Gestionar la interacció entre llengua, identitat, cultura, educació i comerç.
 • Expressar i compartir els teus coneixements amb professionals de diferents àrees: sociòlegs, professors, agents de política lingüística, agents socials de mediació lingüística.

Objectius formatius de l'àrea de literatura i cultura:

 • Proporcionar una formació avançada en la recerca relacionada amb els àmbits de la literatura i de la cultura en anglès als quals es pot accedir un cop superada la barrera lingüística a nivell de Proficency o similar TOEFL.
 • El màster cobreix també la formació especialitzada de qualsevol estudiant i/o professional que s'interessi per conèixer les àrees culturals de parla anglesa amb molta més profunditat de la que pugui donar el simple coneixement d'aquest idioma.

Coordinador/a

Melissa Greer Moyer

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • El coordinador/a del programa de doctorat.
 • El coordinador/a del màster universitari.
 • Dos representants de les àrees de recerca del programa de doctorat.

Gestió administrativa

Departament de Filologia Anglesa i Germanística
Facultat de Lletres
Tel. 93 581 1567

Marta Cantero
d.fil.anglesa@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació d'Excel·lència

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Favorable per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 12
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Arts i Humanitats

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: https://blogs.uab.cat/englishstudiesdoctorate/