Presentació

El programa de doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona persegueix formar, capacitar i entrenar els doctorands a triar la recerca i fer-hi front, el desenvolupament i la innovació necessaris per aconseguir avenços significatius en el coneixement científic i tecnològic en els àmbits dels sistemes electrònics i de telecomunicació i les tecnologies electròniques en el seu sentit més ampli, des de la concepció, disseny, fabricació i test de micro-nano dispositius, antenes i sistemes de microones, fins a la investigació i el desenvolupament d'aplicacions relacionades.

Dins d'aquest ampli ventall d'activitats s'inclouen tant l'avantguarda del coneixement com la recerca interdisciplinària, en què aquests sistemes i tecnologies constitueixen el nucli bàsic del desenvolupament. Alguns exemples clars d'això són els micro-nano-bio sistemes, els dispositius embarcats en el sector espacial, el processat de senyal o el disseny de xarxes de telecomunicació.

D'altra banda, com a programa de doctorat en una escola d'enginyeria, l'aplicació dels resultats de la recerca bàsica constitueix en ella mateixa un objectiu final. Grafè, nanotubs de carbó, multi-micro sensors i actuadors, sistemes encastats, microtecnologies, biosensors, micro-nano-bio sistemes, nanoelectrònica, robòtica, neurotecnologia, processament del senyal, teoria de la informació, etc., són alguns dels descriptors més significatius de l'avantguarda científico-tecnològica que es treballen en el programa de doctorat.

La implantació, maduració i ús combinat d'aquestes tecnologies i sistemes donen lloc a un gran quantitat d'aplicacions que es tradueixen en avenços directes o indirectes del coneixement, progrés tecnològic, innovació i en definitiva en benestar social.

Perfil del doctorand

Els requisits propis del programa s'han establert per assegurar un perfil d'estudiant que maximitzi les probabilitats d'èxit en el programa. El candidat ha de tenir uns coneixements profunds dels conceptes i eines bàsics en electrònica i telecomunicació i capacitat d'assimilar nous coneixements així com tenir domini de l'anglès.

Pel que fa a les titulacions recomanades per a l'ingrés en el programa de doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació estan el màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació, el màster en Nanotecnologia i Ciència de Materials impartits per la UAB, i el màster universitari de Recerca en Tecnologies per a la Societat de la Informació (programat per impartir el curs 2014-2015 a la UAB), així com titulacions afins.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:

 • Responsables de departaments d'innovació, recerca i desenvolupament en àmbits vinculats a les tecnologies micro i nanoelectròniques, sistemes electrònics i de telecomunicació.
 • Desenvolupar una carrera científica com a investigadors en centres de recerca privats o públics.
 • Assessors per al desenvolupament de projectes de recerca (confecció de propostes, cerca de finançament, gestió de patents).
 • Desenvolupament d'una carrera acadèmica a l'ámbit universitari.

Objectius i justificació

L’objectiu principal del programa de doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació és formar, capacitar i entrenar el doctorand a triar, matisar i fer front a la recerca, el desenvolupament i la innovació necessaris per aconseguir avenços significatius en el coneixement científic i tecnològic en el camp dels sistemes electrònics i les comunicacions en el seu sentit més ampli, des de la concepció, disseny, fabricació i test de micro-nano dispositius fins a la investigació i el desenvolupament de sistemes de comunicació.

Com a objectius específics, el programa pretén oferir una especialització acadèmica i professional en diferents camps relacionats amb els sistemes electrònics i les seves aplicacions: micro-nano tecnologies, micro i nano electrònica, electrònica impresa, microsistemes, dispositius electrònics, disseny i anàlisi de circuits i sistemes integrats, sistemes electrònics i instrumentació, circuits i sistemes de comunicació, processament del senyal, teoria de la informació en xarxes, disseny d'antenes i sistemes de microones i les seves aplicacions en una gran diversitat de sectors: des de dispositius implantats fins a sistemes robòtics o de control espacial i sempre d'acord amb alguna de les principals línies de recerca que es duen a terme a la UAB.

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, el doctorand d’aquest programa tenen a l’abast les infraestructures per a la recerca següents, gràcies als convenis que es mantenen amb diferents centres com l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, IMB-CNM, CSIC, el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa en Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina, CIBER-BBN, o l’Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, IEEC del CERCA, entre d'altres:

 • Sala blanca amb equips d'atac humit, gravat sec (RIE), processat tèrmic per oxidació, recuita i deposició, deposició química (CVD), deposició de capes atòmiques (ALD), implantació iònica, metal·lització, fotolitografia, etc.
 • Sala neta de nanolitografia amb els equips: Litografia per feix d'electrons (EBL), litografia mitjançant AFM, litografia nanoimprint (NIL), feix de ions focalitzat (FIB) i microscopis electrònics.
 • Plataforma CNM-CIBER per a fabricació de Micro-nanosistemes.
 • Equip per a creixement de NTCS i funcionalització.
 • Facilitats de fabricació de microsistemes sobre substrats polimèrics COP, SU-8, silicona, poliamida, metacrilat, etc.
 • Fabricació d'elèctrodes a Al, Au Tu o Pt i recobriments selectius amb Òxid de Silici, amb Nitrur de Silici, Platí negre.
 • Laboratori de microsistemes amb tecnologies de gravat humit i lift-off. Processos anisotròpics i de gravat amb KOH i HF vapor. Metal·lització amb alumini, crom, titani, níquel, platí i or.
 • Tecnologia de creixement, gravat i metal·lització sobre polímers: COP, SU8, silicona, metacrilat i poliimida.
 • Equip d'enginyeria inversa i caracterització física.
 • Encapsulat de xips i dispositius.
 • Instrumental de mesura d'impedància homologada per a mesures en laboratori mèdic.
 • Programari de CAD: Cadence, HSpice, Synopsys, Ansys, Suprem3, Tsuprem4, COMSOL, Medici, etc.
 • Sistema de caracterització elèctrica de dispositius a nivell d'oblia. Compost de taules de puntes (manual i semiautomàtica, RF fins 40GHz) i la instrumentació corresponent (analitzadors de paràmetres de semiconductors, analitzador d'impedàncies, matriu de connexions, generadors de polsos, etc.).
 • Microscopi de forces atòmiques. Adaptat per a caracterització elèctrica (CAFM, KPFM i prototip d'E-CAFM) i en ambient controlat.
 • Fresadora LPKF H100 per a fabricació de prototips en PCB.
 • Setup per caracterització d'antenes fins a 3 GHz, compost per una cel·la TEM WaveCell, un generador de senyals Agilent N5182A i un analitzador de senyals Agilent N9020A amb mòdul RFID.
 • Clúster de computació d'altes prestacions, dotat de 80 processadors i un total de 184 Gb de memòria RAM.
 • Equipament GNSS amb 4 receptors GNSS (Ifen SX-NSR multi-GNSS real-time navigation programari receiver, High-sensitivity GNSS programari receiver (GPS-L1/L5, Galileo-E1/E5a), NordNav R25 GPS-L1 receiver i uBlox EVK-5H GPS-L1/Galileo-E1 receiver) i 5 plaques d'adquisició i mostreig de senyals GNSS.
 • Xarxes de sensors basades en 802.15.4 i 802.11.
 • Equipament de Comunicacions Sense Fils: Xarxa WiMax, analitzador WiFi Yellowjacket i targetes reconfigurables ràdio (programari defined ràdio-SDR).
 • Instrumentació de mesura: Analitzador d'espectres Agilent E4407B ESA-I, 9 kHz-26.5 GHz, Analitzador de xarxes Agilent N5242-A PNA-X, 10 kHz-26.5 GHz amb opcions de mides diferencials i en el domini del temps. Capçaleres per a mesures en banda mil·limètrica OML V10-VNA2 T/R i V10-VNA2 R, 75-110 GHz, Estació de sondes Cascade Microtech M150, Oscil·loscopi Infinium Hewlet Packard, 500 MHz, 2 GSA/s.
 • Equipament Automatització: Estació de mescla FESTO, Estació de mecanitzat FESTO, Xarxa de comunicacions industrials Device Net.

Coordinador/a

Asier Ibeas Hernández

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • Coordinador/a del programa de doctorat.
 • Un representant de cada una de les tres unitats departamentals implicades en el programa de doctorat.

Gestió administrativa

Escola d'Enginyeria - Edifici Q
d.telecos.eng.sistemes@uab.cat

 

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació
Aquest doctorat va obtenir la prestigiosa Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d’Educació per al RD 1393/2007, la qual va possibilitar que el programa es poguès presentar a convocatòries d'ajuts de mobilitat per a estudiants i professors, i que disposès d’altres avantatges en convocatòries públiques.
Nombre de places: 20
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament d'Enginyeria Electrònica
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

Institucions que hi col·laboren:
Institut de Microelectrònica de Barcelona-Centre Nacional de Microelectrònica (IMB-CNM) del CSIC.
Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa en Bioinginyeria, Biomaterials i Nanomedicina, CIBER-BBN del ISCIII.
Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, IEEC del CERCA.
Centre d'Accesibilitat i Inteligència Ambiental (CAIAC) de la UAB.
Enginyeries

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició