Presentació

El programa de doctorat en Economia Aplicada presenta una oferta única al panorama universitari català. El programa s’orienta a la preparació d’investigadors amb un sòlid coneixement en teoria econòmica, mètodes quantitatius i eines metodològiques, que els hi permeten desenvolupar una recerca d’economia aplicada original i d’alta qualitat.

El programa cobreix un ampli marge d’àrees de recerca en les que disposa de professorat amb un alt nivell acadèmic. A més dels membres del departament, varis professors internacionals de prestigi participen en les tasques de formació i supervisió del programa.

L’objectiu del doctorat és preparar els estudiants per a completar una recerca original i de qualitat que constitueixi una contribució significativa a la disciplina. Les tesis del nostre programa han de mostrar el coneixement dels principals debats i contribucions científiques, mestratge en l’ús de les eines analítiques quantitatives i qualitatives més avançades, així com l’habilitat d’exposar els resultats de la recerca amb rigor científic i d’acord amb els cànons de la disciplina. La meta es publicar la recerca en les revistes més importants i aconseguir la màxima difusió.

Perfil del doctorand

El perfil objectiu buscat és el d'estudiants amb una titulació de màster o equivalent en economia, obtinguda preferentment en els últims tres anys, amb una bona formació en macroeconomia, microeconomia i econometria i amb un bon coneixement d’anglès. També es consideraran aquells perfils d'individus amb una trajectòria professional que els hagi proporcionat una experiència adequada als requeriments del programa.

Sortides professionals

En base a l’experiència dels últims anys, les principals sortides professionals dels futurs doctorats al programa són, en primer lloc, l’àmbit acadèmic. Una gran proporció dels titulats del programa estan actualment exercint de docents i investigadors a diferents centres de recerca i universitats espanyoles i estrangeres. En aquest sentit, cal destacar el suport que des del nostre departament es dóna als candidats al Job Market d’economistes.

En segon lloc, diversos estudiants del programa estan treballant a diferents àmbits de les administracions públiques (Generalitat, Ministeris, CTESC, etc.) i organitzacions nacionals i internacionals privades i públiques (Banc Mundial, Unió Europea, Bancs Centrals de diferents països, etc.), tant en tasques directives en alguns casos, com, principalment, en tasques de recerca.

Objectius i justificació

L’objectiu dels estudis de doctorat en Economia Aplicada és preparar als estudiants per a que siguin capaços de completar una investigació original, complexa i innovadora; que constitueixi una aportació important a la disciplina i que tingui una rellevància pràctica pels actors econòmics, el govern i els mercats.

La recerca es materialitzarà en l’elaboració d’una tesi doctoral. Es pretén, per tant, formar doctors i doctores que realitzin una tasca investigadora de qualitat, que es presenti a congressos internacionals i que es publiqui en les revistes de major impacte, obtenint la major difusió en la comunitat científica. A més de ser acadèmicament rellevant, es pretén que sigui una recerca  d’utilitat per a la societat, oferint propostes als decisors polítics i empresarials.

El doctorant haurà d’acreditar en la seva tesi el seu coneixement dels principals debats i aportacions científiques, molt especialment en l’àmbit en que hagi enfocat la seva recerca, així com el seu domini de les tècniques més avançades d’anàlisi, tant quantitatives com qualitatives, i la seva capacitat d’exposar els resultats de la seva recerca de forma científica i d’acord amb els cànons de la disciplina.

El programa fomenta la internacionalització dels estudis i, en aquest sentit, s’està treballant en la constitució d’una xarxa de doctorat amb d’altres programes europeus i americans. Existeix, a més, una trajectòria de col·laboracions amb investigadors de diferents institucions: realització de cursos monogràfics a càrrec d’investigadors internacionals de prestigi, codireccions de tesis, ponents en seminaris (setmanals), etc.

Per últim, cada any es fa una sessió anual de seguiment, que des de l’any 2013 pren el format de Workshop doctoral, el que facilita controlar la qualitat i el temps emprat en finalitzar la investigació.

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, els doctorands d’aquest programa tenen a l’abast les infraestructures per a la recerca següents:

Recursos materials disponibles del programa:

 • Sala de seminaris, equipada amb totes les facilitats. Sala destinada a les activitats formatives de postgrau, impartició de seminaris, presentació de treballs, etc.
 • Sala d’estudi amb 16 cabines individuals. Disposa de wifi.
 • Sala d’ordinadors completament equipada, amb 16 ordenadors que es renoven periòdicament i amb el software general i específic (programes d’estadística i econometria) requerits per a la recerca.
 • Altres recursos materials: el departament també posa a disposició dels alumnes un canó de projecció, dos ordinadors portàtils, fax, tauló d’anuncis, etc...

Serveis de recolzament als estudiants del programa:

 • Serveis administratius de la Gestió Departamental. La gestió departamental té assignades 4 persones de Personal d’Administració i Serveis de la UAB destinades al Departament: un gestor departamental, 2 administratius i un tècnic mitjà.
 • Servei de pàgina web del Departament d’Economia Aplicada i pàgina web del programa de doctorat. Publicació en la web del Departament dels Working Papers i la publicació a RePEc.

També es disposen dels serveis i medis materials de la Facultat d’Economia i Empresa.

Coordinador/a

Rosella Nicolini

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • Rosella Nicolini
 • José Luis Roig Sabaté
 • Miquel Àngel García López
 • Ángel Luis López Rodríguez
 • Francesc Trillas Jané

 

Gestió administrativa

Persona de contacte: Imma Ruano (gestora departamental)
Departament d’Economia Aplicada
Edifici B, Campus de Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona
Tel.: +34 93 581 22 75
Fax: +34 93 581 22 92
Email: doctorat.econ.aplicada@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
L’idioma en que s’ha de presentar la tesi és preferentment l’anglès, si bé es permet també la presentació de tesis en català i castellà
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament d'Economia Aplicada

Institucions que hi col·laboren:

Conveni de col·laboració de programes de postgrau:

 • Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de la República (ULARE). Uruguay

Convenis de cotutela:

 • Université de Paris X Nanterre

El programa ha presentat una sol·licitud a la convocatòria europea ERASMUS + per establir una xarxa de col·laboració entre programes de doctorats de City University London (Regne Unit), Queens College City University of New York (CUNY. Estats Units), Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Itàlia), Universiteit Gent (Bèlgica), University of Groningen (Holanda). En aquesta xarxa hi participaria també l’empresa ENT Consulting i la Cambra de Comerç de Barcelona.

Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://pagines.uab.cat/appliedeconomics/