Presentació

Els departaments de Física, Química i Geologia de la UAB impulsen el programa de doctorat en Ciència de Materials, l'objectiu del qual es la formació d'investigadors que desemboca en la tesi doctoral, posant èmfasi en la metodologia i les tècniques d'investigació de nous materials. L'objectiu d'aquest programa de doctorat és preparar els estudiants per tal que siguin capaços d'iniciar i completar una investigació original i innovadora en aquest àmbit. Es pretén, per tant, formar doctors que realitzin una tasca investigadora de qualitat.

El doctorand també haurà de mostrar un coneixement profund de la bibliografia específica del tema investigat, capacitat de síntesi i interpretació, així com coneixement dels principals debats i aportacions científiques més recents, molt especialment en l'àmbit on hagi centrat la seva recerca.

Aquest programa de doctorat ha rebut la Menció cap a l'Excel·lència que atorga l'ANECA.

Perfil del doctorand

Els requisits d’accés propis d’aquest programa de doctorat s’estableixen per assegurar un perfil d'estudiant que maximitzi les probabilitats d'èxit en el programa. L'estudiant ha de tenir experiència reconeguda en recerca, ha de tenir uns coneixements profunds dels conceptes i les eines bàsics en ciència de materials, capacitat d'assimilar nous coneixements i ha de tenir domini de l'anglès, llengua vehicular del programa.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals vies de sortides professionals:
 • Empreses de l'àmbit de la ciència de materials.
 • Ensenyament a secundària i a la universitat en aquest àmbit.
 • Recerca: fonamental i aplicada.
 • Consultoria en el camp de la ciència dels materials.
 • Emprenedoria en sectors d'alta tecnologia Investigació en centres públics o privats.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Ciència de Materials forma investigadors amb la capacitat per iniciar i completar de forma satisfactòria una investigació original, innovadora i de qualitat. Aquesta investigació pren forma en una tesi doctoral. A més a més, els investigadors han de mostrar el profund coneixement de la bibliografia específica del tema que sigui objecte d'estudi, capacitat de síntesi i d'interpretació i coneixement dels principals debats i aportacions científiques més recents, sobretot dins de l'àmbit en el qual s'emmarqui la investigació.

Altres objectius d’aquest programa de doctoral són:
 • L'objectiu primari és formar professionals amb una base sòlida i actualitzada en el camp de la ciència i la tecnologia de materials.
 • Tenir capacitat per a l'ús de repertoris bibliogràfics, arxius documentals, bases de dades, i per extreure informació pertinent per a la investigació.
 • Procedir amb un disseny d'investigació flexible i emergent o programat, tot servint en tot moment als objectius d'una investigació.
 • Ser competent en l'ús de les tècniques experimentals pròpies de la disciplina i especialment en aquelles emprades en la recerca.
 • Conèixer en profunditat els desenvolupaments teòrics en l'àmbit en el qual realitzarà la recerca.
 • Conèixer els debats més recents sobre orientacions teòriques (teòriques-pràctiques) en la disciplina en la línia d'investigació en la qual s'insereix la recerca doctoral.
 • Ser competent en la comprensió, la sistematització, la interrelació i l'anàlisi de la forma integrada de dades, informacions, primàries i secundàries, de fonts orals, escrites, audiovisuals i de procedència diversa.
 • Avaluar críticament els resultats obtinguts i exposar clarament i concisament les conclusions de la investigació, tant a experts en la matèria com a no experts, d'acord amb els cànons crítics de la disciplina, tot tenint en compte els diversos públics als quals van dirigits.
 • Actualitzar i prosseguir la formació de manera autònoma, desenvolupant un enfocament ètic en l'activitat professional.
 • Introduir els estudiants a la recerca acadèmica, així com a la innovació i al treball en el sectors productius basats en la utilització dels diferents materials emprats avui en dia.

Coordinador/a

Roger Bofill Arasa

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • Roger Bofill Arasa (Coordinador, Departament de Química)
 • Marta González Silveira (Departament de Física)
 • Eva Pellicer Vilà (Departament de Física)
 • Roser Pleixats Rovira (Departament de Química)
 • Jordi Arbiol Cobos (ICN2)
 • Gerard Tobias Rosell (ICMAB)

Gestió administrativa

Secretaria del Departament de Física
Contacte: Francesc Poblet
Telèfon: 93 581 41 01
E-mail: postgrau.fisica@uab.cat

Secretaria del Departament de Química
Contacte: Elena Jiménez
Telèfon: 93 581 19 97
E-mail: gestio.postgrau.quimica@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Excel·lent per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 35
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Castellà, català i anglès.
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Física
Departament de Geologia
Departament de Química

Institucions que hi col·laboren:
Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB)
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM)
Ciències

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició