Presentació

Desprès d’una llarga experiència del doctorat en Arqueologia Prehistòrica de manera independent amb un nombre molt important de tesis realitzades, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universidad de Cantabria han unit forces per plantejar un innovador, original i potent doctorat Interuniversitari en Arqueologia Prehistòrica que inicia la seva activitat aquest curs 2014-15.

Aquest nou programa es el fruit d’una col·laboració entre el professorat de les dues universitats en temes de recerca i docència a la que s’hi ha d’afegir la col·laboració científica amb els investigadors/es de la Institució Milà i Fontanals del CSIC de Barcelona.

Aquest plantejament permet que el nou programa pugui cobrir tot l'espai teòric-metodològic de l'arqueologia prehistòrica ja que existeix una notable complementarietat temàtica i un equilibrat balanç, que no te paral·lels en els altres programes de doctorat existents d’aquestes àrees de coneixement.

La conjunció és perfecta perquè, a més de la coincidència teòrica o metodològica i d'objectius de recerca, cada institució complementa amb els seus punts forts els punts menys desenvolupats per les altres.

La inclusió dels investigadors de la Institució Milà i Fontanals del CSIC és també única en el nostre camp, i permet, no només aprofitar aquest potencial docent, sinó donar a l'alumnat, a més de la visió acadèmica, una perspectiva innovadora dins de l'àmbit de l'estructura institucional de recerca del país.

Perfil del doctorand

El programa de doctorat està orientat a la formació de personal investigador a les àrees d'arqueologia prehistòrica, mitjançant l'elaboració de tesis doctorals en el marc de projectes de recerca originals i inèdits.

L'estudiant, per tant, ha de tenir una formació acadèmica en els camps de l’arqueologia a nivell de grau o de màster. El perfil desitjat és d'estudiants que hagin obtingut algun dels títols de màster amb contingut de docència en arqueologia prehistòrica, impartits a la UAB o a la UNICAN, o algun altre de contingut afí. Els requisits d'accés són els mateixos a les dues universitats.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:

  • Formació d'investigadors i docents de centres de recerca i universitats.
  • Personal tècnic i consultors/es de centres d'estudis de patrimoni històric i arqueològic, museus arqueològics, empreses de gestió de patrimoni, organitzacions internacionals, fundacions, associacions, etc.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Arqueologia Prehistòrica entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universidad de Cantabria està orientat a la formació dels investigadors/es interessats/des en el coneixement de les societats humanes que es desenvolupen en la prehistòria a traves de una investigació especifica, que ha concretar-se amb la realització d’una tesis doctoral.

El programa es dirigeix als estudiants que volen treballar en el coneixement de les tendències teòriques i metodològiques més actuals, així com en les noves disciplines que s’han generat recentment.

Les propostes de formació i recerca buscaran l’equilibri entre teoria, metodologia e investigació empírica, fet que es beneficiarà de la integració amb els projectes de recerca, assolint una relació fructífera i facilitant la interrelació entre els camps de la recerca i la docència.

El programa està desenvolupat per dues universitats de l’Estat (Universitat Autònoma de Barcelona i Universidad de Cantabria) i compta amb la participació de la Institució Milà i Fontanals del CSIC de Barcelona.

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, els doctorands d’aquest programa tenen a l’abast les infraestructures per a la recerca següents.

Els alumnes del doctorat podran aprofitar l'estructura de laboratoris d'arqueologia prehistòrica que disposen els grups de recerca de les institucions participants. Aquests grups, amb els seus respectius laboratoris, compten amb equipaments de microscòpia, informàtica, diferent material analític i arqueomètric i, finalment, amb equipaments pel treball de recerca de camp en les intervencions arqueològiques.

Les institucions del programa disposen d'unes nodrides biblioteques especialitzades i accés a nombrosos recursos i fons digitals, relacionats amb el tema de l'arqueologia prehistòrica.

La Universitat Autònoma de Barcelona a més de les instal·lacions i laboratoris propis dels grups de recerca SGR esmentats, disposa de diferents laboratoris agrupats en el Servei d'Anàlisis Arqueològiques del Departament de Prehistòria, dedicats a especialitats com arqueologia quantitativa, antropobiologia, arqueobotànica i arqueozoologia. A més existeix el laboratori del CEPAP (Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria).

La Universitat de Cantàbria disposa d'una infraestructura de recerca consolidada vinculada a l’Institut Internacional de Recerques Prehistòriques de Cantàbria, situat a la mateixa universitat. Aquest institut compte amb els laboratoris de microscòpia i fotografia arqueològica, de bioarqueología, de material inorgànic, així com l’equipament per al treball de camp. Recentment també s'ha dotat del laboratori per a la preparació de mostres de làmina prima.

El Institut Milà I Fontanals del CSIC, vinculat a aquest programa, disposa també de laboratoris ben dotats, sobretot en els camps de la microscòpia, determinació de matèries primeres, paleoecologia y paleoeconomia vegetal, laboratori de tecnologia prehistòrica i la litoteca del nord-est peninsular (LITOCAT), que constitueix una col·lecció de referència de roques silícies que, potencialment, han pogut esser explotades com a matèries primeres per a la manufactura de les eines lítiques prehistòriques.

Finalment el programa també compta amb la col·laboració del Museu d'Arqueologia de Catalunya i el Museu d'Història de Barcelona, institucions que aporten als doctorands la possibilitat de treballar les àmplies col·leccions de materials arqueològics que tenen en dipòsit i també de beneficiar-se de les instal·lacions, dels laboratoris i especialment de l'àmplia biblioteca del MAC.

Tota la informació es recull:

Coordinador/a

Miguel Molist Montañá

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió acadèmica del programa de doctorat en Arqueologia Prehistòrica estarà formada pel coordinador/a del programa de doctorat de cada una de les universitats participants i per cinc doctors més que representen cada una de línies de recerca del programa de doctorat.

Gestió administrativa

Universitat Autònoma de Barcelona
Coordinador del programa: Prof. Miguel Molist Montañá
Correu electrònic: Miquel.Molist@uab.cat
Telèfon: +34 93 581 43 10

Universidad de Cantabria
Coordinador del programa: Prof. Jesús Emilio González Urquijo
Correu electrònic: jesuse.gonzalez@unican.es
Telèfon: +34 942 20 11 16

Interuniversitari

Doctorat conjunt

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona i per la Universidad de Cantabria en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà, anglès, francès, alemany
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad de Cantabria

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Prehistòria

Institucions que hi col·laboren:
Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)
Museu d'Arqueologia de Catalunya
Museu d’Història de Barcelona
Arts i Humanitats