Presentació

Els estudis de doctorat en Aqüicultura proporcionen investigadors que són capaços d'afrontar els reptes del desenvolupament de l'aqüicultura en totes els seus vessants amb una perspectiva de sostenibilitat i amb un domini de tècniques multidisciplinars i avançades. La societat necessita professionals investigadors que tinguin una visió clara de la necessitat de R+D+I per aconseguir un desenvolupament sostenible de l'aqüicultura.

El sector de l'aqüicultura s'està desenvolupant en un marc d'impuls estratègic, la demanda mundial de producte pesquer manté una tendència creixent que de cap manera podrà satisfer la pesca extractiva, sent l'aqüicultura la millor alternativa per cobrir aquesta demanda en el futur. En l'actualitat, l'aqüicultura ja aporta cap al 50 % del producte pesquer mundial, contribuint de forma significativa a la seguretat alimentària.

Però, a més a més, l'aqüicultura pot tenir altres finalitats relacionades amb l'oci (grans aquaris, acuariologia, pesca esportiva...), l'obtenció de substàncies d'interès industrial (productes farmacèutics, d'alimentació, combustibles...) o el medi ambient (repoblació, depuració biològica...). La diversitat en espècies, sistemes de cultiu i localitzacions o finalitats imposa la necessitat de coneixements que pertanyen a disciplines molt diverses i en què cal aprofundir fins a un alt nivell d'especialització.

L'aqüicultura segueix sent un sector creixent, necessari per garantir el subministrament de peix en les dècades venidores. A l'àrea d'influència més pròxima, Catalunya, a més de la producció primària, té un punt fort en les indústries associades a l'aqüicultura (vacunes, control de qualitat, etc.), en les quals pot desplegar el seu potencial tecnològic. Però on Catalunya és especialment forta és en la generació de coneixement i innovació.

En aquest aspecte, la recerca catalana en aqüicultura treballa en xarxa en el marc de la XRAq ( Xarxa de Referència de Recerca i Desenvolupament en Aqüicultura). A la XRAq es troben integrats els grups de recerca de les dues universitats que presenten aquesta proposta, a més de l'IRTA i del CSIC. Aquesta extensa i sòlida xarxa d'investigació en diverses àrees de l'aqüicultura aporta al programa de doctorat una gran capacitat formativa d'investigadors.

Els reptes per millorar la competitivitat de l'aqüicultura nacional i catalana requereixen d'una formació especialitzada, multidisciplinària i innovadora.

Perfil del doctorand

Amb caràcter general, per a l'accés al programa de doctorat en Aqüicultura el candidat ha d’estar en possessió del títol oficial espanyol de grau, o equivalent, o d’algun dels graus relacionats amb les ciències de la vida, ciències de la salut i enginyeries agrònomes o relacionades, i de màster universitari en Aqüicultura o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'EEES amb un període formatiu afí al d'aquest màster universitari.

El perfil d'ingrés recomanat és el d'un estudiant amb experiència en recerca i coneixements profunds dels conceptes i eines bàsics en algun dels camps de l'aqüicultura.

 

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals les següents:

 • Recerca en departaments d'investigació, desenvolupament i innovació, al sector públic o privat, en els àmbits:
  • Producció aqüícola.
  • Producció de pinsos per a organismes aquàtics.
  • Indústria farmacèutica (en relació a medicaments i vacunes per a organismes aquàtics).
  • Control de qualitat i transformació de productes pesquers.
 • Creació d'empreses i consultories en tot el relacionat amb l'aqüicultura.
 • Gestió d’instal•lacions de producció aqüícola o aquariologia.
 • Desenvolupament de projectes incloent els de cooperació internacional.
 • Formació.
 • Administració: llocs de treball relacionats amb diferents àmbits de l'aqüicultura com la sanitat animal o gestió de recursos i medi ambient.

Objectius i justificació

Els reptes per millorar la competitivitat de l'aqüicultura nacional i catalana requereixen d'una formació especialitzada, multidisciplinària i innovadora. Aquest és el plantejament base del programa de doctorat en Aqüicultura, que es presenta com una opció de formació avançada en aqüicultura per a ajudar al desenvolupament del sector des de la universitat.

Aquest programa de doctorat, gràcies a la complementarietat entre els àmbits d'investigació de les dues universitats, ofereix una formació capaç d'atendre a les necessitats d'investigació i progrés, tant del sector primari com dels serveis associats.

L'objectiu del programa de doctorat en Aqüicultura és la formació d'investigadors en l'àmbit de l'aqüicultura amb les capacitats adequades per desenvolupar i liderar recerca, innovació i innovació en departaments de recerca tant en l'àmbit privat (millora en la producció d'organismes aquàtics, producció de pinsos, medicaments i vacunes, etc.) com públic (projectes a escala nacional i internacional).

Durant el doctorat es pretén proporcionar a l'estudiant les eines necessàries per desenvolupar recerca en Aqüicultura a mesura que elabora la tesi doctoral que culminarà amb la seva exposició i defensa.

Coordinador/a

Lluís Tort Bardolet

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • Els dos coordinadors del programa de doctorat (d'ambdues universitats).
 • Un professor de cada departament participant en el programa de doctorat (composició rotatòria cada tres anys d’entre les universitats participants).

Gestió administrativa

Pilar Lurbe
gestio.doctorat.bave@uab.cat
Secretaria del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Despatx C1/023 - Facultat de Biociències

Interuniversitari

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Favorable per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 8
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia (UAB)
Departament de Fisiologia i Immunologia (UB)
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia (UAB)
Departament de Biologia Animal (UB)
Departament de Biologia Cel·lular (UB)
Departament de Ciència Animal i dels Aliments (UAB)

Institucions que hi col·laboren:
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)
Ciències de la Salut
Ciències

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició