Seguiment anual

Cada curs acadèmic, la comissió acadèmica del programa de doctorat fa pública una convocatòria de seguiment, en què una comissió formada per tres doctors avalua el progrés del pla de recerca del doctorand, el desenvolupament del seu document d’activitats i un informe del director de tesi i el tutor acadèmic.

Es pot consultar la informació del seguiment anual d’aquest programa de doctorat en l’apartat "Seguiment" d’aquesta mateixa fitxa.

El tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB informa de com accedir-hi per gestionar l'expedient de doctorat.