Requisits d'accés generals

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun dels casos següents:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 han de ser de nivell de màster. En aquest supòsit cal recordar que el títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials de Diplomat o Enginyer Tècnic quedarà comptabilitzat com una titulació de 180 crèdits ECTS.
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, d’acord amb normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 del Reial Decret 99/2011, tret que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en investigació equivalents en valor formatiu als crèdits d’investigació procedents d’estudis de màster.
 • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça de formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor, obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Estar en possessió del títol de llicenciatura, d’arquitectura o d’enginyeria que tinguin el diploma d’estudis avançats obtingut d’acord amb el que es disposa en el Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials d'Arquitecte, Enginyer o Llicenciat.


L'admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

Requisits d'accés específics

Aquest programa de doctorat té com a requisits específics els següents:

 • Que algun dels títols oficials de procedència de la persona candidata (grau o equivalent, màster universitari o un altre títol espanyol de doctor) permeti acreditar haver rebut formació en l'àrea de coneixement de la sociologia, quant a la capacitat d'aplicar a l'anàlisi de la realitat social els principals enfocaments de la disciplina. Amb aquesta finalitat, es poden acceptar candidats les titulacions oficials de procedència dels quals siguin de l'àrea de ciències socials (sociologia, ciències polítiques, geografia, antropologia, educació social, economia, relacions laborals, etc.), que hagin incorporat en els seus plans d'estudi crèdits formatius específics sobre l'àrea de coneixement de la sociologia.
 • Que dels 60 crèdits ECTS a nivell de màster universitari requerits, un mínim de 12 crèdits hagin estat definits com a crèdits de formació en recerca o metodològics orientats al coneixement i al domini dels mètodes de recerca de les ciències socials i de les seves tècniques bàsiques i avançades (quantitatives i qualitatives), incloent-hi 6 crèdits ECTS corresponents a una memòria final de màster avaluada per un tribunal.
 • Que la temàtica del projecte de tesi doctoral que ha de desenvolupar el doctorand s'emmarqui en les línies específiques de recerca associades al programa.
 • Acreditar com a mínim un nivell d'anglès de First Certificate in English (FCE) o nivell B2 segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Criteris de selecció

La comissió acadèmica del programa de doctorat en Sociologia, durant el procés de selecció, i a través d'un sistema de puntuació de cada sol·licitud que permet obtenir un màxim de 20 punts, valora els criteris següents:

 • Valoració de l'adequació del pre-projecte de tesi doctoral a les línies d'investigació associades al programa i que el projecte compti amb el suport explícit d'un dels equips d'investigació associats al programa de doctorat (8 punts).
 • Tenir una beca o ajuda econòmica per fer els estudis de doctorat. Es valoraran amb la màxima puntuació les beques predoctorals pertanyents a convocatòries regulars, de caràcter competitiu, convocades per organismes públics (com ara Ministeri d'Educació i Generalitat de Catalunya) (5 punts).
 • Expedient acadèmic (4 punts).
 • Currículum vitae, a partir del qual es valora la trajectòria acadèmica prèvia del candidat (col·laboracions científiques, estades d'investigació, publicacions, etc.) (3 punts).

A l'hora d'aplicar aquests criteris de selecció, es requereix al candidat la documentació pertinent per tal de valorar i quantificar els mèrits. D’altra banda, també es preveu la possibilitat que la comissió acadèmica del programa de doctorat s’entrevisti amb el candidat si ho considera necessari.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.uab.cat/departament/sociologia/