Requisits d'accés generals

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun dels casos següents:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 han de ser de nivell de màster. En aquest supòsit cal recordar que el títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials de Diplomat o Enginyer Tècnic quedarà comptabilitzat com una titulació de 180 crèdits ECTS.
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, d’acord amb normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 del Reial Decret 99/2011, tret que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en investigació equivalents en valor formatiu als crèdits d’investigació procedents d’estudis de màster.
 • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça de formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor, obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Estar en possessió del títol de llicenciatura, d’arquitectura o d’enginyeria que tinguin el diploma d’estudis avançats obtingut d’acord amb el que es disposa en el Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials d'Arquitecte, Enginyer o Llicenciat.


L'admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

Requisits d'accés específics

Els requisits propis del programa s'han establert per assegurar un perfil d'estudiant que maximitzi les probabilitats d'èxit al programa. L'estudiant ha de tenir formació reconeguda en recerca, coneixements profunds dels conceptes, instruments i eines bàsiques en psicologia de la salut o psicologia de l'activitat física i de l'esport, capacitat d'assimilar nous coneixements i domini de l'anglès (equivalent a un nivell mínim B1-preFirst) i del castellà (en el cas dels estudiants estrangers).

Criteris de selecció

La comissió avaluarà cadascun dels següents aspectes d'acord amb la ponderació que s'indica a continuació i establirà, per a cada sol·licitant, una puntuació de 0 a 10:

 • Expedient acadèmic, titulació i afinitat dels estudis amb l'àrea de psicologia, o vinculada a les ciències de la salut o les ciències de l'activitat física i l'esport, com per exemple medicina, educació física, fisioteràpia o infermeria (50%).
 • Activitats i experiència investigadora relacionades amb alguna de les línies de recerca del programa (participació en congressos, publicacions, pertinença a projectes de recerca) (30%).
 • Coneixement de l'espanyol (per a alumnes estrangers) i de l'anglès amb un nivell igual o superior al B1- preFirst (10%).
 • Obtenció d'ajudes i beques de recerca (5%).
 • Estades acadèmiques a l'estranger (5%).

Per ser admès al programa, el sol·licitant ha d'obtenir una puntuació igual o superior a 7. Aquesta puntuació permetrà prioritzar les sol·licituds quan la demanda superi l'oferta. Una vegada valorats els expedients, i en un termini màxim de 30 dies, la comissió acadèmica comunicarà al candidat, per escrit, el resultat i la decisió relativa a la seva admissió al programa de doctorat exigint-li, si escau, els complements de formació específics que haurà de cursar en el primer curs del programa, segons es descriu a l’apartat complements de formació.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició