Requisits d'accés generals

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun dels casos següents:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 han de ser de nivell de màster. En aquest supòsit cal recordar que el títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials de Diplomat o Enginyer Tècnic quedarà comptabilitzat com una titulació de 180 crèdits ECTS.
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, d’acord amb normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 del Reial Decret 99/2011, tret que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en investigació equivalents en valor formatiu als crèdits d’investigació procedents d’estudis de màster.
 • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça de formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor, obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Estar en possessió del títol de llicenciatura, d’arquitectura o d’enginyeria que tinguin el diploma d’estudis avançats obtingut d’acord amb el que es disposa en el Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials d'Arquitecte, Enginyer o Llicenciat.


L'admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

Requisits d'accés específics

Per accedir al doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut caldrà estar en possessió d'un títol oficial espanyol de Grau o equivalent, i de Màster Universitari en l'àmbit de la psicologia clínica o de la salut. També poden ser admeses, prèvia aprovació de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, les persones que tinguin un màster en àrees afins a la psicologia clínica i de la salut, com Medicina (Psiquiatria), Ciències de l'Educació, Ciències de la Salut o Ciències Socials.

Aquest programa de doctorat sol•licita els requisits següents:

 • Currículum personal amb coneixements i capacitats suficients per fer una recerca doctoral en l'àmbit de la psicologia clínica.
 • L'adequació i/o coherència del projecte objecte d'estudi amb les línies de recerca del programa de doctorat.
 • La viabilitat pràctica de la supervisió i la direcció de la tesi doctoral. L'admissió estarà condicionada que hi hagi un director de tesi o tutor al Departament que faci constar l’acceptació.
 • Acreditació del coneixement d'alguna de les següents llengües: català, castellà o anglès, per als alumnes d'un país d'origen amb un idioma diferent del d’aquestes tres llengües (nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa).

La comissió acadèmica del programa de doctorat, en funció de la formació del candidat pot requerir cursar fins a un màxim de 30 crèdits de complements de formació en les àrees de metodologia de la investigació i/o de la iniciació a la investigació, preferentment entre les assignatures del màster universitari de Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut.

Criteris de selecció

La comissió acadèmica del programa de doctorat, reunida amb aquesta finalitat, selecciona els alumnes que finalment ingressaran en el programa d'acord amb els següents criteris generals:
 • Idoneïtat del candidat, qualificació acadèmica i currículum que mostri disposar de coneixements en l'àmbit de la psicologia clínica
 • Preprojecte de tesi doctoral coherent amb les línies de recerca del programa
 • Acceptació de la direcció/tutorització per part d'un professor del programa de doctorat
 • Dedicació al programa a temps complet
En cas necessari, la comissió acadèmica del programa de doctorat pot convocar entrevistes personalitzades com a complement del procés de selecció.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web http://www.uab.cat/servlet/Satellite/la-docencia/presentacio-1248213816130.html