Requisits d'accés generals

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun dels casos següents:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 han de ser de nivell de màster. En aquest supòsit cal recordar que el títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials de Diplomat o Enginyer Tècnic quedarà comptabilitzat com una titulació de 180 crèdits ECTS.
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, d’acord amb normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 del Reial Decret 99/2011, tret que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en investigació equivalents en valor formatiu als crèdits d’investigació procedents d’estudis de màster.
 • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça de formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor, obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Estar en possessió del títol de llicenciatura, d’arquitectura o d’enginyeria que tinguin el diploma d’estudis avançats obtingut d’acord amb el que es disposa en el Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials d'Arquitecte, Enginyer o Llicenciat.


L'admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

Requisits d'accés específics

En aquest programa de doctorat els requisits generals són haver superat el període de formació previ (màsters en Paleontologia, Geologia i Geofísica de Reservoris, Recursos Minerals i Riscos Geològics o Nanotecnologia i Ciència de Materials) o estar en possessió d'un altre títol de màster oficial de recerca o equivalent amb un període formatiu afí al d'aquests màsters.

No obstant això, el fet d'haver realitzat els esmentats màsters, no dóna dret a una admissió immediata.

Si la comissió de doctorat ho considera necessari, el candidat ha de realitzar formació complementària.

Criteris de selecció

Aquest programa de doctorat estableix els criteris de baremació següents:
 • Formació (3 punts).
  Es prioritzen els candidats graduats o llicenciats en Geologia, Biologia (qualsevol de les especialitats de les biociències), Ciències Ambientals, Enginyeria Geològica, Enginyeria de Mines, Enginyeria del petroli i Geografia i Història. Es pot atorgar la màxima puntuació a altres formacions si així ho considera la comissió acadèmica del programa de doctorat. També es valoren els candidats graduats o llicenciats en Física, Química i altres ciències o enginyeries o altres estudis (màxim 1,5 punts). Quant a la formació de postgrau, es valora la formació adquirida en màsters afins a la geologia i la paleontologia de qualsevol universitat (espanyola o estrangera), com ara els màsters oficials de la UAB: Paleontologia, Geologia i Geofísica de Reservoris, Recursos Minerals i Riscos Geològics o Nanotecnologia i Ciència de Materials (màxim 1,5 punts).
 • Qualificacions (3 punts).
  No hi ha una nota mínima de tall per a l'accés, però s'atorguen els següents punts:
  • Amb un valor màxim d’1,5 punts, la qualificació baremada sobre 1,5 dels estudis de grau o llicenciatura
  • Amb un valor màxim de 1,5 punts, la qualificació baremada sobre 1,5 dels estudis de postgrau.
 • Carta de motivació (1 punt)
  L'aspirant ha de manifestar les raons que el porten a sol·licitar la seva admissió i per què el seu perfil és adequat.
 • Coneixements d'idiomes (1 punt)
  Es té en compte l'acreditació del coneixement d'idiomes estrangers com l'anglès, alemany, francès o d’altres.
 • Beca (1 punt)
  El fet que l'aspirant estigui becat mitjançant un procés competitiu per una institució pública o privada.
 • Currículum (1 punt)
  Altres aspectes anteriorment no avaluats (com ara l'experiència professional o institucional) són valorats en aquest apartat.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició