Requisits d'accés generals

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun dels casos següents:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 han de ser de nivell de màster. En aquest supòsit cal recordar que el títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials de Diplomat o Enginyer Tècnic quedarà comptabilitzat com una titulació de 180 crèdits ECTS.
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, d’acord amb normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 del Reial Decret 99/2011, tret que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en investigació equivalents en valor formatiu als crèdits d’investigació procedents d’estudis de màster.
 • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça de formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor, obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Estar en possessió del títol de llicenciatura, d’arquitectura o d’enginyeria que tinguin el diploma d’estudis avançats obtingut d’acord amb el que es disposa en el Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials d'Arquitecte, Enginyer o Llicenciat.


L'admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

Requisits d'accés específics

Els requisits i criteris d'admissió específics del programa de doctorat en Farmacologia s'han establert per assegurar un perfil d'estudiant que maximitzi les probabilitats d'èxit al programa.

El programa de doctorat en Farmacologia té com a requisits específics per permetre l'entrada d'estudiants dins del seu programa, que la formació dels candidats sigui afí a la farmacologia, terapèutica, veterinària o ciències de la salut.

 • L'estudiant ha de tenir experiència reconeguda en recerca, ha de tenir uns coneixements profunds dels conceptes i eines bàsics en farmacologia i capacitat d'assimilar nous coneixements. L'alumne mostrarà aquests coneixements mitjançant la presentació del pla d'estudis del màster que hagi cursat. De no ser un màster en farmacologia el candidat podrà determinar el seu nivell de coneixements específics sobre el tema en l'entrevista per part de la Comissió Acadèmica del programa.
 • L'alumne a més ha de tenir uns coneixements mínims d'anglès, ja que és l'idioma científic d'interacció amb especialistes estrangers i en alguns casos serà l'idioma del grup en el qual s'incorporin. Els coneixements d'anglès s'avaluaran mitjançant presentació de documentació oficial que així ho indiqui o en defecte d'això mitjançant una entrevista i una prova escrita en el departament. El nivell mínim exigit serà l'equivalent a un grau mitjà de l'escola oficial d'idiomes o nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.


En un termini màxim de 30 dies la Comissió Acadèmica comunicarà al candidat la seva admissió o no al programa de doctorat exigint-li si escau, els complements de formació específics que haurà de cursar en el primer curs del programa. Aquests crèdits es cursaran en la mesura del possible en el màster en Farmacologia, que ofereix el Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. En funció de les mancances de coneixement de l'alumne, aquest haurà de matricular-se del mòdul del màster de Farmacologia que permeti esmenar aquestes mancances: si són teòriques, en els mòduls de Farmacologia Bàsica Avançada, Farmacologia Aplicada, Mètodes de Recerca en Farmacologia Clínica, o Mètodes de Recerca en Farmacologia Preclínica, o si són experimentals, en el mòdul de Treball fi de màster. En cas de no ser possible es valoraran alternatives específiques per a cada alumne, intentant en la mesura del possible que els cursos es duguin a terme dins de l'oferta de màsters oficials de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Criteris de selecció

Aquest programa de doctorat té els criteris de selecció següents:

La qualificació màxima que pot arribar a obtenir un alumne serà de 100 punts i els criteris seran avaluats de la manera següent:

 • Expedient acadèmic i afinitat dels estudis amb l'àrea de farmacologia (màxim 50 punts)
 • Obtenció d'ajudes i beques de recerca (màxim 10)
 • Experiència investigadora (participació en congressos, publicacions, pertinença a projectes de recerca) (màxim 10)
 • Estades acadèmiques a l'estranger (màxim 5 punts)
 • Coneixement d'idiomes (màxim 5 punts)
 • Entrevista personal (màxim 20 punts).

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició