Requisits d'accés generals

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun dels casos següents:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 han de ser de nivell de màster. En aquest supòsit cal recordar que el títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials de Diplomat o Enginyer Tècnic quedarà comptabilitzat com una titulació de 180 crèdits ECTS.
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, d’acord amb normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 del Reial Decret 99/2011, tret que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en investigació equivalents en valor formatiu als crèdits d’investigació procedents d’estudis de màster.
 • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça de formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor, obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Estar en possessió del títol de llicenciatura, d’arquitectura o d’enginyeria que tinguin el diploma d’estudis avançats obtingut d’acord amb el que es disposa en el Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials d'Arquitecte, Enginyer o Llicenciat.


L'admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

Requisits d'accés específics

 • Es dóna preferència a aquells candidats amb millors qualificacions en el seu expedient acadèmic. És requisit mínim una nota mitjana de notable. (Ponderació: 25%)
 • Adequació temàtica. Es valora l'interès inicial del candidat a portar a terme una investigació emmarcada en una de les línies de recerca ofertades pel programa. El candidat pot considerar la modificació de la temàtica al llarg del procés d'admissió, segons les recomanacions de la comissió acadèmica del programa de doctorat. L'admissió estarà condicionada a l'acceptació per part d'un director de tesi proposat per la comissió acadèmica del programa de doctorat. (Ponderació: 20%)
 • Afinitat dels estudis d'accés amb l'àrea de Demografia. Es tindrà en compte la titulació d'accés, donant especial prioritat que s’hagi cursat el màster universitari en Estudis Territorials i de la Població (especialitat Demografia) de la UAB. En els altres casos, es tindrà en compte que els estudis superats (grau i màster) siguin afins o d'àmbits relacionats, amb especial atenció al treball de recerca de màster. (Ponderació: 15%)
 • Carta de motivació i entrevista personal. A fi que la comissió acadèmica del programa de doctorat en Demografia pugui dur a terme el procés de selecció, el sol·licitant ha de proporcionar un expedient acadèmic complet, un currículum vitae detallat i una carta de motivació, preferències i intencions. Opcionalment, pot donar accés electrònic al treball de recerca de màster o altres publicacions que es desitgin mostrar. Una vegada tramesa aquesta documentació, el sol·licitant ha d'acudir a una entrevista personal o fer-la per mitjans remots en cas necessari. (Ponderació: 15%)
 • Obtenció d'ajuts i beques d'investigació. Tret d’excepcions, el programa de doctorat en Demografia implica una dedicació presencial a temps complet. Per això, és molt convenient que el doctorand disposi d'un finançament suficient per a un període mínim de tres anys. Es valorarà doncs tenir una beca o equivalent, o les condicions que puguin permetre’n l’obtenció amb una probabilitat elevada. (Ponderació: 15%)
 • Competència lingüística. El candidat ha d'acreditar un bon nivell d'anglès i els coneixements necessaris en aquells altres idiomes necessaris per a la correcta realització de la recerca. Si no compleix aquest requisit, el candidat s'ha de comprometre a la ràpida adquisició del nivell requerit, fet que serà avaluat al final del primer any del programa de doctorat. (Ponderació: 10%)

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web www.ced.uab.cat