Requisits d'accés generals

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun dels casos següents:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 han de ser de nivell de màster. En aquest supòsit cal recordar que el títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials de Diplomat o Enginyer Tècnic quedarà comptabilitzat com una titulació de 180 crèdits ECTS.
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, d’acord amb normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 del Reial Decret 99/2011, tret que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en investigació equivalents en valor formatiu als crèdits d’investigació procedents d’estudis de màster.
 • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça de formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor, obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Estar en possessió del títol de llicenciatura, d’arquitectura o d’enginyeria que tinguin el diploma d’estudis avançats obtingut d’acord amb el que es disposa en el Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials d'Arquitecte, Enginyer o Llicenciat.


L'admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

Requisits d'accés específics

 • Estar en possessió d’un títol de grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) o en Economia (o els seus equivalents d'universitats estrangeres), més un màster de preparació per a la investigació en els camps acadèmics d'Empresa i Economia, com ara haver cursat i obtingut concretament el màster oficial de Recerca en Creació i Gestió d'Empreses / Research on Entrepreneurship and Management, o el màster oficial en Entreprenership and Applied Economics, ambdós de la UAB (o bé tenir coberts els 54 crèdits de l'estructura del programa en les seves edicions anteriors al curs 2009/10). Igualment es consideren les candidatures de graduats que tinguin un màster de recerca (M.Phil) de contingut similar als anteriors (en Empresa o Economia, per una altra universitat acreditada).
 • Idioma anglès, com a mínim a un nivell alt quant a lectura, i un nivell bo quant a comprensió verbal.

 
La sol·licitud d'admissió es tramita mitjançant una carta personal a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que s’ha d’acompanyar de:

 • Un currículum vitae.
 • Un 'paper' (en format article) amb l'estructura estàndard que solen requerir les revistes acadèmiques de prestigi en els camps de l’Economia i Empresa (o bé un article que hagi estat publicat en una revista acadèmica).
 • Una breu descripció (mitja pàgina) de la idea d'investigació per a la tesi doctoral, sobre quina o quines de les línies de recerca del programa de doctorat entén que correspondria, a més del nom de tres doctors que (atès el camp acadèmic de treball i experiència) podrien eventualment actuar com a possible director de tesi doctoral.
 • La relació de les matèries cursades en el màster oficial de recerca, amb les qualificacions obtingudes (transcripts).

Criteris de selecció

Els criteris bàsics de resolució de l'admissió al programa de doctorat són:

 • El contingut del màster oficial (o el seu equivalent: MPhil, etc.) cursat prèviament, i les avaluacions obtingudes (cal haver obtingut una mitjana igual o superior a: B = Notable) (50%).
 • La qualitat del 'paper' (15%).
 • El grau de correspondència de la idea d'investigació amb les línies de recerca del programa (25%).
 • El nivell d’idioma anglès (10%).

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://pagines.uab.cat/idem/