Requisits d'accés generals

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun dels casos següents:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 han de ser de nivell de màster. En aquest supòsit cal recordar que el títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials de Diplomat o Enginyer Tècnic quedarà comptabilitzat com una titulació de 180 crèdits ECTS.
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, d’acord amb normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 del Reial Decret 99/2011, tret que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en investigació equivalents en valor formatiu als crèdits d’investigació procedents d’estudis de màster.
 • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça de formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor, obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Estar en possessió del títol de llicenciatura, d’arquitectura o d’enginyeria que tinguin el diploma d’estudis avançats obtingut d’acord amb el que es disposa en el Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials d'Arquitecte, Enginyer o Llicenciat.


L'admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

Requisits d'accés específics

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat estableix com a requisits i criteris per a la selecció i l'admissió dels estudiants:

 • Titulació de grau i màster en Ciències Socials i Jurídiques, Humanitats, Enginyeria, Ciències de la Salut o Ciències Bàsiques.
 • Nota mínima a l'expedient de grau i de màster de 7 sobre 10 o equivalent en tots dos.
 • Domini de l'anglès (equivalent a nivell mínim C1) o del castellà (equivalent a nivell mínim C1) en el cas dels estudiants estrangers.
 • Superar una entrevista personal.
 • Escrit de màxim cinc pàgines on s'especifiqui quina és la seva formació prèvia i en quina línia de recerca del programa de doctorat vol ser admès.
 • Carta de recomanació d'un/a acadèmic/a de prestigi reconegut.

L'estudiant ha de tenir formació reconeguda en recerca, coneixements dels conceptes, instruments i eines de l'àmbit de les Ciències de l’Activitat Física i de l'Esport o d'altres disciplines acadèmiques aplicades a l'àmbit de les Ciències de l'Esport i vinculades a les diferents línies de recerca que ofereix el programa.

 

Criteris de selecció

 • Expedient acadèmic, titulació i afinitat dels estudis amb el perfil d'ingrés i amb alguna de les línies de recerca del programa del doctorat o les Ciències de l'Esport en general (50%).
 • Activitats i experiència investigadora relacionades amb alguna de les línies de recerca del programa (participació a congressos, publicacions, pertinença a projectes de recerca) (15%).
 • Coneixement de l'espanyol (per a alumnat estranger) o de l'anglès amb un nivell superior al C1 en ambdós casos (10%), a excepció de l'alumnat el país del qual l'anglès sigui la llengua oficial.
 • Estades de recerca o estudis a l'estranger (5%). En el cas d’alumnat estranger, aquesta haurà de ser fora del país d’origen.
 • Obtenció d’ajuts i/o beques amb contracte predoctoral (15%).
 • Haver cursat crèdits de formació metodològica als estudis de màster (5%).

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: https://www.uab.cat/ire