Requisits d'accés generals

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun dels casos següents:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 han de ser de nivell de màster. En aquest supòsit cal recordar que el títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials de Diplomat o Enginyer Tècnic quedarà comptabilitzat com una titulació de 180 crèdits ECTS.
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, d’acord amb normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 del Reial Decret 99/2011, tret que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en investigació equivalents en valor formatiu als crèdits d’investigació procedents d’estudis de màster.
 • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça de formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor, obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Estar en possessió del títol de llicenciatura, d’arquitectura o d’enginyeria que tinguin el diploma d’estudis avançats obtingut d’acord amb el que es disposa en el Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials d'Arquitecte, Enginyer o Llicenciat.


L'admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

Requisits d'accés específics

Addicionalment als criteris generals d'admissió de doctorat, el programa de doctorat en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals / Politics, Policies and International Relations inclou uns requisits específics per a l'admissió dels estudiants.

Aquests requisits són els següents:

 • Haver aconseguit una nota mínima de 7 sobre 10 en el seu expedient de treball final del màster.
 • Tenir un coneixement d'anglès, que és l'idioma vehicular del programa (amb certificat equivalent a un nivell B2).
 • Entrevista personal amb la comissió acadèmica del programa, que valora la motivació, capacitats i aptituds del candidat/a.

Criteris de selecció

La valoració de mèrits en el procés de selecció és la següent:

 • Excel·lència i rellevància de l'expedient acadèmic, incloent que els títols oficials de procedència de la persona candidata permetin acreditar haver rebut formació teòrica i metodològica en l'àmbit de les ciències socials (40%).
 • Mobilitat (titulacions en universitats diferents, estades de més de 3 mesos en altres universitats) (10 %).
 • Una entrevista amb la comissió acadèmica del programa del doctorat (30%).
 • Obtenció, o estar en posició d’obtenir, una beca per part del candidat (PIF, UPF, FI o similar) (20%).

En un termini màxim de 30 dies després dels terminis anunciats, la comissió acadèmica comunicarà al candidat la seva admissió o no al programa de doctorat exigint-li, si escau, els complements de formació específics que haurà de cursar en el primer curs del programa.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web http://ppir.uab.cat/