Requisits d'accés generals

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun dels casos següents:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 han de ser de nivell de màster. En aquest supòsit cal recordar que el títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials de Diplomat o Enginyer Tècnic quedarà comptabilitzat com una titulació de 180 crèdits ECTS.
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, d’acord amb normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 del Reial Decret 99/2011, tret que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en investigació equivalents en valor formatiu als crèdits d’investigació procedents d’estudis de màster.
 • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça de formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor, obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Estar en possessió del títol de llicenciatura, d’arquitectura o d’enginyeria que tinguin el diploma d’estudis avançats obtingut d’acord amb el que es disposa en el Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials d'Arquitecte, Enginyer o Llicenciat.


L'admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

Requisits d'accés específics

La Comissió Acadèmica del programa acorda els següents requisits específics d'admissió tenint en compte les vies d'accés establertes:

 1. Per a ser admès al programa, l'alumne ha d'estar en possessió d'algun dels títols següents:
  a) Màster interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge (UB, UAB, UPF, URV i UdG), i màsters afins (relacionats amb Ciències Socials i Humanístiques , Ciències de la Salut o Ciències de l’Educació).
  b) Títol de Màster expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que la Comissió Acadèmica del programa consideri que té el mateix nivell i ofereix formació orientada a la investigació equivalent a les dels màsters esmentats en l'apartat a).
  c) Títol expedit d'acord amb un sistema educatiu aliè a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense que calgui homologar-lo, que acrediti un nivell de formació equivalent als màsters esmentats a l'apartat a).

 2. Coneixements de l'idioma anglès. L'alumne ha de demostrar que té els coneixements suficients de l'idioma anglès (nivell B1 o equivalent), que haurà de ser acreditat. En cas que això no sigui possible, es podrà acreditar mitjançant una entrevista amb una persona designada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat que faci una valoració del nivell d'anglès de l'alumne.

 

Criteris de selecció

En la valoració dels candidats que sol·licitin l'admissió i compleixin els requisits, la Comissió Acadèmica del programa prioritzarà als alumnes que estiguin en possessió del títol d'algun dels màsters universitaris comentats en l'apartat anterior.

La comissió valorarà a més els següents aspectes que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:

 1. L'expedient i els mèrits acadèmics aportats pel candidat. Es tindrà en compte especialment que s'evidenciï una formació suficient per iniciar la tesi en temes de recerca relacionats amb els àmbits científics del programa. Es valorarà positivament la possessió d'algun dels màsters associats al programa. Quan es tracti d'algun títol de màster diferent, la comissió tindrà en compte especialment: a) si el màster cursat era en idioma anglès i b) els indicadors d'excel·lència aportats sobre el màster i la universitat on es va cursar. Ponderació: 50%.
 2. Currículum vitae. Es valorarà que es tinguin coneixements previs de les temàtiques incloses en el programa de doctorat. Es valorarà l'experiència en aquest camp. Es tindran en compte els coneixements d'idioma anglès que estiguin acreditats (o dels idiomes castellà, català o anglès per als estudiants estrangers). Ponderació: 30%.
 3. Carta de motivació. La carta de motivació del candidat ha de reflectir clarament els motius que expliquen el seu interès per realitzar un programa de doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge. Es valorarà positivament que el candidat presenti algun tipus de projecte d'investigació o àrea d'interès en què vulgui treballar en el futur. També es valorarà l'interès en el treball d'algun professor dels departaments implicats en el programa. La carta de motivació pot completar-se, en cas necessari, amb una entrevista personal. Ponderació: 15%.
 4. Cartes de recomanació. Poden ser d'antics professors o de persones que hagin tingut algun tipus de relació professional o acadèmica amb el candidat. Les cartes han de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la seva formació i motivació. Ponderació: 5%

Amb base a la puntuació, s'establirà una prelació de tots els que superin el mínim, que seran avaluats en relació amb el perfil d'ingrés.

Els criteris d'admissió seran comuns per als alumnes a temps complet i parcial. En aquest últim cas, s'ha de justificar la dedicació a la sol·licitud d'admissió. Seran criteris per a l'admissió d'investigadors en formació a temps parcial els següents:

 1. Estar treballant i acreditar documentalment la relació laboral.
 2. Estar afectat per un grau de discapacitat física, sensorial o psíquica.
 3. Estar realitzant una altra formació de caràcter especialitzat amb dedicació a temps parcial.
 4. Tenir la consideració de cuidador principal de persones dependents i acreditar-ho mitjançant documentació justificativa.
 5. Tenir fills menors de 3 anys al seu càrrec.
 6. Ser esportista d'alt nivell de competició.
 7. Altres causes justificades que valorarà la Comissió Acadèmica del programa.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web http://www.ub.edu/ccil/