Complements de formació

El procés d'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de superar complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, que es configuren a partir d'activitats de postgrau oficial ja programades per la universitat.

Aquests complements de formació específica tenen, a efectes dels preus públics i de la concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat, i el seu desenvolupament no computa pel que fa al límit establert.

Els complements de formació:

  • Es formalitzen en el moment de la matrícula.
  • S’han de superar durant el primer curs de doctorat.
  • No poden excedir els 30 crèdits ECTS.

Complements de formació específics del programa

Com a norma general la Comissió de Doctorat del Departament de Farmacologia ha consensuat les mesures següents, tot i que no es descarta haver de sol·licitar altres complements de formació en situacions especials a determinats alumnes:

  • Únicament per a aquells alumnes que no estiguin en possessió d'un màster oficial en farmacologia, es podria sol·licitar la realització de cursos específics en farmacologia d'aquelles àrees en les quals els alumnes no tinguin coneixements suficients. En funció de les mancances de coneixement de l'alumne, aquest haurà de matricular-se del mòdul del màster de Farmacologia que permeti esmenar aquestes mancances: si són teòriques en els mòduls de Farmacologia Bàsica Avançada, Farmacologia Aplicada i Mètodes de Recerca en Farmacologia Clínica.
  • A aquells alumnes als quals els manquin coneixements suficients per poder desenvolupar un projecte de recerca se'ls sol·licitarà la realització de complements d'iniciació a la recerca per un valor de 15 crèdits. Aquests crèdits es cursaran en el mòdul "Treball fi de màster" del Màster en Farmacologia. Els alumnes podran mostrar que estan preparats per desenvolupar un projecte de recerca mitjançant la presentació d'un article o comunicació a congrés d'un treball de recerca o mitjançant la realització dels crèdits necessaris com a part de màsters oficials de formació. Aquells alumnes que hagin realitzat treballs amb professors membres del programa de doctorat i que no disposin d'articles i/o comunicacions a congressos que puguin verificar el desenvolupament de la recerca podran presentar un certificat per part del director del treball juntament amb la signatura del director de departament.

En el cas de detectar un dèficit de formació dels estudiants relacionat amb algun aspecte i la farmacologia (farmacocinètica, farmacodinàmica, farmacovigilància, experimentació animal, experimentació amb humans, toxicologia, o estadística) se li podrien exigir fins a 30 crèdits de complements de formació específics, a decisió de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat. Aquests crèdits serviran per complementar dèficits de formació a les àrees anteriorment esmentades, i en la mesura del possible es cursarien com a mòduls del màster en Farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició