Complements de formació

El procés d'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de superar complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, que es configuren a partir d'activitats de postgrau oficial ja programades per la universitat.

Aquests complements de formació específica tenen, a efectes dels preus públics i de la concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat, i el seu desenvolupament no computa pel que fa al límit establert.

Els complements de formació:

  • Es formalitzen en el moment de la matrícula.
  • S’han de superar durant el primer curs de doctorat.
  • No poden excedir els 30 crèdits ECTS.

Correspon a la comissió acadèmica del programa, d'acord amb el director i el tutor de tesi, establir els complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant.

Aquells estudiants que accedeixin al programa amb un títol de grau d'almenys 300 crèdits ECTS, però que no inclogui crèdits de recerca en el seu pla d'estudis, hauran de cursar-los obligatòriament, tret que el pla d'estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en recerca equivalents en valor formatiu als crèdits de recerca procedents d'estudis de màster.

Hauran de realitzar complements formatius els estudiants que procedeixin de graus o llicenciatures no relacionades directament amb les àrees objecte del programa (història, arqueologia, humanitats).

Així mateix, els alumnes que no hagin cursat un màster orientat a l'arqueologia prehistòrica realitzaran complements formatius, en funció de la formació prèvia adquirida, segons criteri de la comissió acadèmica del programa.

Els alumnes que hagin realitzat almenys 30 crèdits de formació en matèries amb continguts d'arqueologia prehistòrica estaran exempts en tot cas de la realització de complements formatius.

Els complements de formació específics es configuraran a partir de l'oferta de matèries d'arqueologia prehistòrica impartides en els postgraus oficials de les universitats participants, hauran de superar-se durant el primer curs i no podran excedir els 30 crèdits ECTS.

Així mateix els complements tindran, a l'efecte de preus públics i de concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat. L'admissió al programa de doctorat estarà condicionada a la superació d'aquests complements de formació.