Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


En el document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand o doctoranda ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat. Tant les activitats formatives obligatòries com les activitats formatives transversals que esculli el doctorand o doctoranda, a instàncies del seu director o directora, les pot completar al llarg de tot el procés formatiu -fins a la defensa de la tesi doctoral-. En el document d'activitats, el doctorand o doctoranda també poden incloure activitats optatives.

Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

 

Obligatòries:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  Els seminaris i conferències seran organitzats pel departament, pel propi programa o pels grups de recerca dels quals forma part el professorat del programa. Els doctorands i doctorandes han d'assistir a 4 seminaris, tallers i/o conferències (8 hores) a l'any.
 • Assistència a working doctoral groups
  Al llarg del programa de doctorat, els doctorands i doctorandes han d'assistir als seminaris de discussió dels avenços de la tesi doctoral organitzats pel programa amb periodicitat anual. Cal acreditar com a mínim l'assistència a 2 working doctoral groups per curs acadèmic.
 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  Al llarg del programa de doctorat, els doctorands i doctorandes han d'acreditar l'elaboració (en solitari o bé en coautoria) d'un article d'investigació en procés de revisió on es presentin els resultats de la seva tasca investigadora. Revista científica d'impacte és aquella que estigui indexada a WOS (Web of Science Group) i/o SCOPUS i/o ESCI - Web of Science Group - Emerging Sources Citation Index.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  Al llarg del programa de doctorat, el doctorands i doctorandes han d'acreditar la presentació dels seus resultats de recerca en un congrés nacional o internacional, en forma de pòster o de presentació oral.
 • Presentació d'una comunicació en jornada científica departamental
  Al llarg del programa de doctorat, el doctorand o doctoranda ha d'acreditar haver presentat com a mínim una vegada els seus avenços en la tesi doctoral, ja sigui en el marc dels working doctoral groups de caràcter anual, o bé en el transcurs d'un seminari organitzat pel seu grup de recerca.

 

Optatives:

 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Es valoraran les estades dels doctorands i doctorandes en centres de reconegut prestigi durant l'elaboració de la tesi doctoral.
 • Participació en escoles d'estiu
  Assistència del doctorand o doctoranda a escoles d'estiu relacionats amb la temàtica de la seva tesi doctoral.
 • Participació en seminaris interns de grup de recerca
  Participació del doctorand o doctoranda en seminaris on es presentin i discuteixin els resultats dels diferents projectes científics duts a terme en el grup de recerca del doctorand/a.
 • Participació en simposis de joves investigadors
  Assistència del doctorand o doctoranda a simposis de joves investigadors relacionats amb la temàtica de la seva tesi doctoral.

 

Activitats formatives transversals:

El disseny del programa inclou activitats formatives transversals de caràcter optatiu. Al llarg del programa de doctorat, el doctorand o doctoranda  ha de poder acreditar, sota la supervisió del seu director o directora, haver cursat un mínim de 75 hores corresponents a, com a mínim, dos tipus d'activitats optatives transversals diferents, ofertes per la mateixa universitat o bé per d’altres institucions acadèmiques:

 • Accions formatives per a la millora de la comprensió del camp d’estudi.
 • Accions per a la capacitació professional de doctors i doctores.
 • Cursos de competència lingüística (idiomes, com elaborar un article científic, etc.).
 • Cursos de gestió de projectes: cursos sobre recursos per a l'activitat investigadora (suport a l'avaluació de la recerca, publicar en accés obert, fonts d'informació, propietat intel·lectual i drets d'autor, etc.).
 • Curs o taller d’innovació docent.
 • Curs d'emprenedoria i empresa.
 • Curs d'idiomes o de millora de la docència en anglès.
 • Col·laboració en tasques docents (becaris): participació en tasques de suport a la docència del Departament de Sociologia.
 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica: curs o taller sobre recursos documentals i fonts d'informació i participació en tallers o cursos per a l’activitat investigadora.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.uab.cat/departament/sociologia/