Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

Alumnat matriculat a partir del curs 2017-2018

Obligatòries

 • Participació en seminaris interns grup de recerca / departament
  El director de la tesi doctoral orienta el doctorand sobre les activitats formatives que li són convenients. Aquesta activitat ha d'ajudar el doctorand a millorar els coneixements necessaris per dur a terme el projecte de tesi doctoral.
  Assistència a un mínim de 6 de les activitats formatives que el director hagi recomanat. Aquestes activitats poden consistir en seminaris interns del grup de recerca o del departament o en sessions hospitalàries. Una de les activitats serà obligatòriament l’assistència en la sessió formativa de doctorat organitzada pel departament.
 • Impartició d’un seminari intern sobre el projecte de recerca
  El doctorand ha de fer una presentació oral del seu projecte de recerca adreçada als membres del grup de recerca.
 • Presentació de comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  El doctorand ha de fer una comunicació científica en format pòster o oral en un congrés nacional o internacional on presenti resultats de la seva tesi. El mínim per acreditar aquesta activitat és la presentació d'una comunicació i el total d'hores es comptabilitza atenent al total d'hores d'activitats científiques que s'indiquen en el programa del congrés. S'indica un mínim de 15 hores, aproximadament dues jornades científiques completes.
 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l’àmbit de coneixement
  El doctorand ha d’assistir a un mínim de dos seminaris o conferències impartits per experts de l’àmbit de coneixement del seu projecte de recerca avalades pel director.
 • Participació en tallers o cursos d’especialització metodològica
  El doctorand ha d’assistir a cursos d'especialització metodològica que el director hagi recomanat per l’interès per al desenvolupament de la seva investigació. La temàtica dels cursos ha d’incloure entre d’altres: bases de dades científiques, gestor de referències bibliogràfiques, indicadors bibliomètrics, manipulació d’animals i tècniques estadístiques.
  Assistència a un mínim de tres cursos.
  La Comissió de Doctorat avaluarà els reconeixements dels cursos fets prèviament a la data de matriculació del primer curs.

Optatives

 • Elaboració d’un article d’investigació enviat a una revista científica amb índex d’impacte
  L'alumne ha de presentar l’acreditació d’haver enviat un article relacionat amb la seva tesi a una revista científica d'impacte nacional o internacional on figura com a primer autor.
 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Aquesta activitat té una durada anual màxima de 500 hores i una durada mínima de 80 hores.
 • Curs de competència lingüística per a la comunicació científica
  Curs per a la formació en la comunicació científica en diferents àmbits. És una activitat que ha de tenir un mínim de 10 hores. L'idioma ha de ser anglès, espanyol o català.
 • Participació en l’elaboració d’un projecte de recerca
  L'alumne ha d’acreditar la seva participació en la redacció d’un projecte de recerca que hagi estat aprovat en una convocatòria competitiva.


 

Alumnat matriculat abans del curs 2017-2018

 

Obligatòries:

 

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement 
  Seminaris de l'Institut de Neurociències UAB, temps total estimat de dedicació de 20 hores. 
  Seminaris d'actualizació de l'Hospital de referència, temps total estimat de dedicació de 10 hores.
 • Participació en journal clubs 
  Realitzar ponències en sessions de Journal Club, presentant i discutint novetats d'investigació en la literatura especialitzada recent (dues vegades a l'any, temps estimat de dedicació de 10 hores).
 • Sessions hospitalàries 
  Realitzar ponències en sessions clíniques del servei hospitalari, presentant l'evolució d'un cas singular o d'una sèrie de casos (dues vegades a l'any amb temps estimat de dedicació de 120 hores per a la preparació i realització de cada cas).

Optatives:

 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  Completar la redacció i prepublicació d'un article científic a almenys una publicació local, com a primer autor, durant la preparació de la tesi (temps estimat de dedicació de 350 h) i una altra en una publicació internacional, com a primer autor, durant la realització de la tesi (temps estimat de dedicació de 500 h).
 • Mobilitat 
  Intercanvis entre serveis de Psiquiatria per a PIR i MIR.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  Elaboració d'un póster durant el primer any i com a primer autor (temps de dedicació estimat de 10 a 20 hores per a la realització i la preparació) o defensa d'una ponència oral (temps estimat d'entre 15 i 25 hores segons si es tracta d'un congés nacional o internacional).
 • Curs de competència lingüística per a la comunicació científica 
  Completar cursos intensius d'anglès científic durant el primer any (temps total estimat de dedicació mitja de quatre hores a la setmana).

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: https://www.uab.cat/ca/psiquiatria