Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:


Obligatòries (en tots els casos, la comissió acadèmica valorarà l’activitat a partir d’una memòria que presentarà el doctorand i a la qual atorgarà la qualificació d’apte o no apte).

 • Assistència a Working Doctoral Groups
  Seminari mensual de dues hores de duració en el qual els estudiants del programa analitzen i discuteixen l’evolució dels diferents projectes de tesi sota la supervisió de professors moderadors.
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca
  Dins del Working Doctoral Groups, l’estudiant té l’obligació de presentar la seva recerca i defensar-la.
 • Accions per a la capacitació professional de doctors
  Al final del període de tres anys, el doctorand haurà d’haver realitzat com a mínim una acció per a la capacitació. S’entenen com a tals les següents activitats formatives:
  1. Elaboració d’un article de recerca enviat a una revista científica d’impacte.
  2. Presentació d’una comunicació oral o pòster en un congres científic nacional o internacional.
  3. Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats (iguals o superiors a 3 mesos).
  4. Accions formatives per a la millora de la comprensió del camp d’estudi (estades de recerca inferiors a 3 mesos).

Optatives (en tots els casos, la comissió acadèmica valorarà l’activitat a partir d’una memòria que presentarà el doctorand i a la qual atorgarà la qualificació d’apte o no apte).

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  Aquests seminaris o conferències poden ser organitzats pel departament, o bé realitzar-se fora del departament.
 • Elaboració d'un article de recerca enviat a una revista científica d'impacte
  Es demanarà a l’estudiant el manuscrit, la carta d’acceptació per a revisió i les opinions dels revisors. No es demana que l’article sigui acceptat per a publicació, sinó que l’estudiant hagi fet l’intent de publicació en una revista científica d’impacte.
 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Es consideren com a tals les estades que tenen una durada superior a tres mesos i que estan adreçades a desenvolupar activitats relacionades amb la línia de recerca a la qual pertany la tesi doctoral.
 • Participació en reunions de col·laboració entre grups de recerca
  Es consideren com a tals les desenvolupades dins de l’activitat de cada línia de recerca del programa de doctorat i que estan dirigides per algun dels responsables d’aquesta línia. S’entén que dins de cada línia poden treballar diferents grups de recerca (del propi departament, o de fora del departament).
 • Participació en simposis de joves investigadors
  S’entenen com a tals les específicament organitzades sota aquest títol, tant dins com fora del departament.
 • Presentació d'una comunicació oral o pòster en un congrés científic nacional o internacional
  Es considera com a tal aquella en la qual el doctorand és un assistent al congrés i el responsable de fer la comunicació oral o de presentar el pòster a la sessió de pòsters. El ser firmant d’una comunicació o d’un pòster amb d’altres autors sense ser el responsable de la presentació no es considerarà com a activitat dins del programa de doctorat.
 • Accions formatives per a la millora de la comprensió del camp d'estudi
  S’entenen com a tals totes aquelles que comportin l’assistència a cursos, seminaris, cicles de conferències, etc. També es consideren com a tals les estades en centres de recerca nacionals o estrangers, públics o privats, amb una durada inferior a tres mesos, destinades a desenvolupar activitats relacionades amb la línia de recerca a la qual pertany la tesi doctoral.
 • Col·laboració en tasques docents (becaris i associats clínics)
  S’inclouen aquí totes les tasques de grau o postgrau en les quals el doctorand sigui l’encarregat de dur a terme una docència presencial (pràctiques, classes magistrals, seminaris, etc.).

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició