Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:
 

Obligatòries:

 • Participació en seminaris interns de grup de recerca / departament
  Els grups de recerca del programa de doctorat tenen reunions periòdiques per tal de desenvolupar la seva tasca investigadora. El doctorand hi ha d'assistir i participar en aquelles tasques que se li adjudiquin.Cal assistir-hi un mínim de 50 hores.
 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  Aquest programa de doctorat programa per a cada curs acadèmic un seguit de seminaris i conferències que són impartits per professorat convidat d'altres uiversitats o centres de recerca. Cal assistir-hi un mínim de 50 hores.
 • Entrega d'un article publicat o acceptat per a la seva publicació que haurà d'acompanyar la presentació de la tesis davant la Comissió Acadèmica.

 


Optatives:

 • Assistència a working doctoral groups

 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica indexada

 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats

 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca

 • Participació en l'elaboració d'un projecte de recerca

 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica

 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional

 • Col·laboració en tasques docents

 • Curs de competència lingüística per a la comunicació científica

 • Curs o taller d'innovació docent

 • Participació en jornades "doctorals"

 • Participació en reunions de col·laboració entre grups de recerca

 • Participació en simposis de joves investigadors

 • Curs de gestió de projectes

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició