Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

Obligatòries:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  Elsdoctorands assistiran a seminaris o conferències que els permetran estar en contacte amb ponents, professors, conferenciants etc. Suposen una gran oportunitat per conèixer de primera mà experiències pràctiques o estudis punters realitzats en altres entorns i poder discutir amb els responsables. 
 • Elaboració d'un article de recerca, enviat a una revista científica d'impacte
  Elaboració, com a mínim, d’un article publicat en una revista indexada d'Epidemiologia, Salut Pública o camp temàtic relacionat amb el treball de tesi. Prèviament els doctorands tindran l'oportunitat de participar com a autors secundaris en l'elaboració d'algun altre article. Se'ls estimularà a aprofundir en l'aprenentatge de la llengua anglesa.
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca
  Exposició de les línies generals del projecte de recerca. Es preveu fer-ne una al principi, quan els objectius i mètodes estiguin suficientment perfilats; una altra d’intermèdia, a la meitat del desenvolupament del projecte; i una tercera quan el treball ja es trobi en la recta final.
 • Participació en seminaris interns de grup de recerca/departament
  Els doctorands participaran en seminaris o tallers del grup de recerca on estiguin adscrits, de manera que es puguin discutir aspectes comuns als diferents projectes, formulació de noves hipòtesis, resultats de convocatòries a què han concorregut, etc.
 • Participació en l'elaboració d'un projecte de recerca
  Els doctorands participaran en l'elaboració d’un projecte de recerca, com a mínim, al costat d'altres doctorands i investigadors. Això suposa realitzar la corresponent revisió sistemàtica de la bibliografia; desenvolupar una metodologia rigorosa i adequada als objectius plantejats; elaborar la logística i el pressupost detallat, etc.
 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica o tècnica
  Els doctorands assistiran a tallers d'especialització en alguna metodologia o tècnica necessària o complementària. Aquestes activitats permetran als doctorands dominar amb solvència algunes de les tècniques i alguns dels instruments imprescindibles per a la realització del seu treball de tesi.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  Elaboració i presentació d’una comunicació científica (pòster o oral), com a mínim, en una reunió o congrés d'àmbit nacional o internacional, per tal d’adquirir les habilitats necessàries per generar un llenguatge precís i convincent, així com familiaritzar-se en la tessitura de respondre a preguntes, comentaris i possibles crítiques.
 • Col·laboració en tasques docents (Becaris i Associats Clínics)
  Participació en seminaris o tallers de pregrau o postgrau on s'imparteixin conceptes o pràctiques d'epidemiologia sanitària, clínica o molecular; disseny i explotació estadística de bases de dades, recerca i lectura crítica d'estudis, sempre supervisats per un professor. Així mateix, poden participar en la preparació d'exercicis o pràctiques i en la correcció de les corresponents proves d'avaluació.

Optatives:
 • Assistència a working doctoral groups
  Participació en grups de treball o discussió formats per doctorands o altres investigadors. L'activitat d'aquests grups suposa una bona oportunitat per aprofundir en aspectes comuns a les diferents tesis, fer la lectura crítica de la bibliografia que pot ser d’interès col·lectiu, aprendre determinades tècniques estadístiques específiques, etc.
 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Els doctorands podran realitzar estades de diverses setmanes o mesos en centres nacionals o internacionals per aprofundir en algun aspecte relacionat amb el seu treball de tesi. Els contactes els establirà el director de la tesi per tal de perfilar amb la institució receptora un programa de treball detallat i una tutorització individualitzada.
 • Participació en escoles d'estiu
  Els doctorands podran participar en algun curs d'una escola d'estiu de salut pública o epidemiologia que cobreixi el camp d'interès de la tesi. Això suposa una oportunitat immillorable d'establir contactes amb col·legues i investigadors d'altres centres, i per tant perfilar futures col·laboracions.
 • Participació en journal clubs
  Participació en grups de discussió d'articles interessants publicats en la literatura científica formats per doctorands o altres investigadors. En aquestes sessions, els doctorands aplicaran les regles de lectura crítica en funció del corresponent disseny de l'estudi en qüestió, en base a les recomanacions contingudes en la iniciativa EQUATOR.
 • Participació en reunions de col·laboració entre grups de recerca
  Participació en grups de discussió de projectes d'investigació epidemiològica i sanitària on participin investigadors de diversos equips. Aquestes reunions suposen una gran oportunitat d'aprenentatge ja que s’hi perfilen els detalls metodològics i logístics dels diferents projectes, i incorporen les perspectives i visions dels diferents membres de l'equip.
 • Curs d'idiomes o de millora de la docència en anglès
  Els doctorands hauran d'acreditar un bon domini de lectura, oral i escrit de la llengua anglesa. Durant el desenvolupament del seu treball de tesi tindran l'oportunitat de participar en sessions bibliogràfiques que es realitzaran en anglès, o en conferències o tallers on participin ponents estrangers.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició